Dette er Jovsset Ánte Sara-saken

I seks år, i tre rettssaker, har han kjempet mot staten. NRK forklarer hva som har skjedd så langt i denne saken.

Jovsset Ánte Sara i Høyesterett desember 2017

Jovsset Ánte Sara i Norges Høyesterett. Her fikk staten medhold. Den unge mannen må redusere flokken sin innen nyttår.

Foto: Mathis Eira / NRK

Tirsdag 11. desember behandler næringskomiteen på Stortinget et forslag fra de rødgrønne partiene i komiteen. Stortinget blir bedt om å vedta å vente med tvangstiltak mot Jovsset Ánte Sara til vurderingen fra FN er klar.

Staten krever at han innen nyttår reduserer reinflokken sin fra omtrent 350 til 75 dyr.

Kravet er i tråd med en rettskraftig dom fra Norges Høyesterett.

Sara fremmet 1. juli i år saken sin for FNs menneskerettskomité i Genève etter en storstilt kronerulling. Men Norske myndigheter nekter å vente på at saken er ferdig behandlet der.

Norges lover

Tre rettsinstanser har behandlet denne saken.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

Uenigheter i siidaen

Den nye Reindriftsloven ble vedtatt 15. juni 2007 og trådte i kraft 1. juli samme år.

Denne loven fastsetter blant annet bestemmelser for øvre reintall og for reintallsreduksjon.

I Saras reinbeitedistrikt, 20 Fálá, fastsatt Reindriftsforvaltningen det øvre reintallet til 1700 i vårflokk. Distriktet hadde 31. mars 2012 et reintall på 3105. Forvaltningen påpekte at siidaen hadde plikt til å utarbeide en reduksjonsplan.

Fristen ble satt til 1. september 2012.

Reinflytting

Reinflokken til familien Sara var med i NRKs «Giđđajohtin – Reinflytting minutt for minutt».

Foto: Edmund J Grønmo

I rettsdokumentene fra Norges Høyesterett opplyses det at reinbeitedistriktet ikke lyktes med å bli enige om en hvordan de skulle redusere flokken.

Fire av de seks siidaandelslederne i distriktet inngikk imidlertid en avtale 8. september 2012.

Avtalen bygde på at disse fire til sammen skulle ha 4/6 av det totale reintallet i reinbeitedistriktet. Her skulle Jovsset Ánte Sara og Ragnhild J.A. Buljo skjermes fra en forholdsmessig reduksjon.

Reindriftsforvaltningen godkjente ikke avtalen.

26. februar 2013 vedtok reindriftsstyret at Jovsset Ánte Sara skulle redusere sine dyr. Han hadde da 150 rein. Tallet ble da fastsatt til 75 dyr.

Sara klaget på vedtaket. Saken ble på nytt behandlet av reindriftsstyret i møte 20. november 2013. Klagen ble ikke tatt til følge, men sendt videre til Landbruks- og matdepartementet for behandling der.

Landbruks- og matdepartementet vedtok 10. mars 2014 ikke å ta klagen til følge.

Vant to – tapte i den tredje

Ved stevning 22. mai 2015 til Indre Finnmark tingrett reiste Sara søksmål mot staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Han mente at departementets vedtak 10. mars 2014 om reintallsreduksjon var ugyldig.

18. mars 2016 kom Tingretten med dommen:

«Landbruks- og matdepartementets vedtak av 10. mars 2014 om redusert reintall i siidaandelen til Jovsset Ante I. Sara, er ugyldig.»

Tingretten fant at vedtaket om forholdsmessig reduksjon innebar en krenkelse av eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

- De unge må ta den vanskeligste byrden, sier prosessfullmektig Trond Biti

Jovsset Ánte Sara sammen med sin advokat Trond Pedersen Biti i Indre Finnmark tingrett i Tana.

Foto: Liv Inger Somby

Staten ved Landbruks- og matdepartementet anket dommen til Hålogaland lagmannsrett.

Anken gjaldt bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Lagmannsretten forkastet anken 17. mars 2017.

Lagmannsretten la til grunn at vedtaket om reintallsreduksjon innebærer en krenkelse av bestemmelsen om minoritetsvern i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Lagmannsretten bygde på at det med et reintall på 75 ikke er mulig å drive med overskudd.

Jovsset Ánte Sárá

Regjeringsadvokat Stein Erik Jahr Dahl med advokat Trond Biti og Jovsset Ánte Sara i Hålogaland lagmannsrett

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Staten ved Landbruks- og matdepartementet anket til Høyesterett. Anken gjaldt rettsanvendelsen.

21. desember 2017 kom dommen fra Norges Høyesterett. Domstolen uttaler under uenighet (dissens) fire mot én at vedtaket om å redusere reinflokken til 75 reinsdyr var gyldig.

Høyesteretten mente at dette ikke krenket Saras rettigheter.

Sara klaget i sommer kravet om tvangsslakt til FNs menneskerettskomité. Der venter han på svar nå.

Overtok drifta etter sin tante

Sara er leder for en siidaandel i reinbeitedistrikt 20 Fálá, som har sine sommerbeiter på Fálá/Kvaløya i Finnmark.

Fálá bohccot

Det er altfor mange rein på Kvaløya har Norske myndigheter slått fast. De krever derfor at flokkene reduseres til et bærekraftig nivå.

Foto: Piera Balto / NRK

Saras farfar og far drev reindrift i samme reinbeitedistrikt frem til de avviklet driften i henholdsvis 2001/2002 og 2003/2004.

Da farfaren avviklet driften, overførte han rein til sin datter Marit Ravna Sara. Hun overførte sin siidaandel til nevøen Jovsset Ánte Sara i 2010.

Ved overføringen var det 71 rein i andelen. Nå har han økt til 350 rein.

Les også: Hvorfor kan man ikke leve av 75 reinsdyr? NRK har sjekket tallene.