Reindriftsfamilier lover gruvekamp i retten – får støtte fra jussprofessor

Sju reindriftsfamilier i Finnmark lover å kjempe mot gruva i Kvalsund. De mener regjeringen bryter FN-konvensjon – og får støtte av jussprofessor.

Máret Ánne Sárá er svært kritisk til gruvevirksomhet i Kvalsund

SKUFFET: Kunstner Máret Ánne Sárá og hennes familie har rein i det området hvor myndighetene har gitt tillatelse til gruvedrift.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Man åpner opp for gruvedrift i det området hvor vi prøver å leve og eksistere. Det er vanskelig å leve med det. Både menneskelig, politisk og psykisk, sier den samiske kunstneren Máret Ánne Sárá.

Sárá er søsteren til Jovsset Ánte Sara, som har fått pålegg fra staten om å slakte ned deler av reinflokken sin.

Hun mener det er dobbeltmoralsk av myndighetene å tvinge hennes bror til å slakte ned sin flokk, samtidig som de sier ja til å etablere gruvedrift i det samme området som familien har rein.

– Den dobbeltmoralen er vanskelig å svelge, sier kunstneren.

Advokat Anja Jonassen

TAR KAMPEN: Advokat Anja Jonassen fotografert i Høyesterett i januar i fjor. Reineierne hun representerte vant fram med sine krav den gang.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Overrasket over myndighetene

– Vi vil begjære vedtaket ugyldig. Sju reindriftsfamilier vil miste sitt livsgrunnlag. Det er en tragedie, sier advokat Anja Jonassen til NTB.

Advokaten representerer de sju familiene som har rundt 3000 dyr i området der Næringsdepartementet nå har sagt ja til gruvedrift. Departementet pålegger gruveselskapet Nussir å redusere driften under kalvingen og gjøre flere andre tiltak for å skjerme reinen.

Jonassen tror likevel ikke det vil være mulig å drive med rein der gruva er.

– Reineierne er overrasket over at myndighetene kan legge til grunn at reinen vil kalve i et industriområde. Det strider mot all logikk, sier hun.

Gruva mangler rettigheter

Selv om gruveselskapet Nussir nå har fått offentlige tillatelser, har de ennå ikke rettighetene til å drive i området. De må avklare med både grunneier Finnmarkseiendommen og beiterettshaverne i reindrifta.

Reindrifta gjør det klart at de verken vil være med på en frivillig løsning eller å godta en tvungen ordning, såkalt ekspropriasjon.

– Da vil familiene bli saksøkt, og dermed kommer saken inn for retten, sier Jonassen.

Der vil hun argumentere med at gruvetillatelsen strider mot FNs rasediskrimineringskonvensjon og menneskerettighetene, så vel som Grunnlovens vern av samiske rettigheter.

Støtte fra jussprofessor

Øyvind Ravna

Øyvind Ravna

Foto: Zoia Vylka Ravna

Professor Øyvind Ravna ved det juridiske fakultet i Tromsø mener staten har brutt de retningslinjene som FNs menneskerettskomité har trukket opp, og som Norges Høyesterett har sluttet seg til. Det gjorde de i saken mellom staten og den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara.

Høyesterett viser til en tidligere sak i Peru som «fullstendig rev bort livsgrunnlaget for klageren». Ravna mener den er sammenlignbar med situasjonen i Kvalsund.

– Ved inngrep som truer livsgrunnlaget for urfolk, er det klart at FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 er krenket hvis det ikke er innhentet samtykke fra minoriteten på forhånd. Her er tilfellet at minoriteten ved Sametinget ikke har gitt et slikt samtykke, sier Ravna.

– Er vurdert

Næringsdepartementet skriver i en e-post til NRK at alle de folkerettslige reglene som verner samisk kulturutøvelse, er grundig vurdert juridisk.

Departementet mener det ikke er noe krav at reindrifta eller Sametinget skal si ja til utslippstillatelse eller driftskonsesjon.

Samtidig understreker de at slike offentlige tillatelser ikke er nok for å sette i gang driften. Gruveselskapet må avklare rettighetene til området og gi erstatning til alle rettighetshavere som lider økonomisk tap.