Hopp til innhold

De rødgrønne ber staten vente med å tvangsslakte Jovsset Ante Saras rein

Uaktuelt å vente mener staten. Som henviser til Høyesterettsdommen.

Jovsset Ante Sara

Her gjeter Jovsset Ante Sara reinflokken hans.

Foto: NRK Sapmi / NRK

– Vi mener det vil være rett å avvente vurderingen fra FNs menneskerettskomité om saken før tvangstiltak eventuelt benyttes, uttaler Torgeir Knag Fylkesnes.

portrettintervju Torgeir Knag Fylkesnes

Næringskomiteens første nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), jobber for at tvangsslaktingen av reinen til Jovsset Ante Sara skal stoppes inntil FNs menneskerettskomité har behandlet saken.

Foto: Linn Blomkvist

Den rødgrønne opposisjonen, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har fremmet forslag i næringskomitéen om at et eventuelt tvangstiltak blir utsatt til FNs menneskerettskomité har sett på saken.

Kjempet i fem år

26-åringen fra Kautokeino har i fem år kjempet mot staten i håp om å slippe å redusere reinflokken sin fra 150 ned til 75 dyr. Sara har fremmet saken sin for FNs menneskerettskomité i Genève i håp om at de vil be Norge om å stoppe tvangsslaktningen.

Jovsset Ante Sara i Høyesterett

Jovsset Ante Sara fikk en trist «julegave» fra Høyesterett tre dager før jul i fjor. Han pålegges å redusere reinflokken sin fra 350 dyr til 75 dyr.

Foto: Mathis Eira / NRK

Dersom et land begår menneskerettighetsbrudd mot befolkningen sin så er FNs sikkerhetsråd det eneste organet som kan gripe inn.

Sara mener at dette vil være et altfor lavt antall rein og at han derfor frykter å måtte gi opp næringen slekta hans har drevet med i generasjoner.

Han vant i tingretten og lagmannsretten. Men tapte i Høyesteretten like før jul i fjor.

I oktober kom et nytt pålegg fra Landbruksdirektoratet, instansen som regulerer reintallet.

De viste til den endelige dommen fra Høyesterett og påla Jovsset Ante Sara å være nede på 75 rein innen nyttårsaften.

Ønsker ikke å svare

Landbruksdepartementet ønsker ikke å svare på hvorfor det er uaktuelt å vente på FNs dom i saken. De viser til Høyesterettsdommen.

– Høyesterett fant at et vedtak om å redusere reinflokken til 75 dyr er gyldig, fordi det verken krenker reineierens rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1, skriver departementets pressevakt Kaja Godager til NRK.

Departementet viser til at landbruks- og matministeren har kommentert Høyesteretts dom, som nå er endelig.

Behandles også på Sametinget

Sametingets plenum skal etter forslag fra Norske Samers Riksforbund (NSR) og Arbeiderpartiet sametingsgruppe behandle denne saken som hastesak på torsdag.

Runar Myrnes Balto

Gruppeleder i NSRs sametingsgruppe, Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det har gått prestisje i denne saken, men jeg håper at rikspolitikerne skal besinne seg og vente til FN har behandlet saken, sier NSRs gruppeleder Runar Myrnes Balto.

Ap sin gruppeleder på Sametinget, Ronny Wilhelmsen, er enig i denne vurderingen.

– Vi mener det vil være uheldig for alle parter dersom FNs menneskerettskomité kommer til en annen konklusjon enn Høyesterett etter at irreversibelt tvangstiltak er gjennomført, argumenterer Wilhelmsen.

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen (Ap) ber staten om å vente med tvangsslaktingen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • Sohkar mearrida hatti

  Mielkebuktagat main ii leat sohkar, leat mealgat divrasat go dat main lea sohkar. Muhtin buktagiin sáhttá leat nu ollu go čieža kruvnna erohus divrasamos ja hálbbimus buktagis. Álbmotdearvvasvuođa searvi - Nasjonalforeningen for folkehelsen - sávvá ahte ráđđehus fas bidjá sohkardivada borramušaide go boahtte mánus buktá ovdan stuorradiggedieđáhusa álbmoga dearvvasvuođa birra.

  Go Morgen Yoghurt, prisforskjell
  Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK
 • Politiijaid vearjudeapmi guhkiduvvo

  Politiijaid gaskaáigásaš vearjudeapmi guhkiduvvo gávcciin vahkuin. Justis- ja gearggusvuođadepartemeanta lea ožžon lobi Politidirektoráhtas guhkidit vearjudeami. Politiijain lea leamaš gaskaáigásaš vearjudeapmi diimmá geassemánu rájes.

  Væpna aksjon, Klæbu
  Foto: Anders H. Bjørgan
 • Atná vuoiŋŋamaččaid borramušas

  Máret Rávdná Buljo ráhkada váffeliid bohccovuoiŋŋamaččain go ii hálit bálkestit biepmu. Son háliida seailluhit dološ biebmovieruid. Borrat vuoiŋŋamaččaid ja eará siskilušaid bohccos lea guhká leamašan vierrun sámi biebmokultuvrras, dadjá Buljo.