Hopp til innhold

Likestillingsombudet: – Myndighetene har sviktet samiske kvinner

Situasjonen for kvinner som utsettes for vold er alvorlig, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Anonymisert bilde av voldtektsoffer "Berit" som blir trøstet av sin mor "Ragnhild"

KVINNER SOM BRYTER TAUSHETEN: NRK Sápmi har vært i kontakt med flere kvinner i samiske miljøer som har opplevd voldtekt. På bildet er anonyme kilder som NRK har vært i kontakt med. «Berit» (t.v.) turte ikke å fortelle om voldtekten til sin mor «Ragnhild» (t.h.) før lenge etter.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– De som har opplevd voldtekt og som orker å fortelle om det, bidrar til håp om åpenhet og endring. Vi skylder kvinnene en stor takk, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Hun retter takken til kvinnene som har fortalt sine historier til NRK den siste tiden. I oktober fortalte Sunna Máret Utsi (22) og hennes mor Marit Susanne Utsi (42) fra Kautokeino åpent om at de begge ble voldtatt.

Forrige uke fortalte Ann-Silje Guttorm (36) fra Karasjok åpent om overgrepet hun opplevde med sin seks måneder gamle sønn ved sin side.

Ann-Silje Guttorm

VIL BRYTE TAUSHETEN: Ann-Silje Guttorm sier at det er en voldtekts-ukultur i Karasjok. Den vil hun ta et oppgjør med.

Foto: / NRK

Den tiltalte i saken til Guttorm ble funnet skyldig i tingretten, men har anket dommen til lagmannsretten. Han nekter for at en voldtekt har funnet sted.

– Må på plass styrket innsats

I Karasjok i år har det vært fire voldtektssaker i retten. Politiet mener at det er store mørketall i den lille bygda med under 2700 innbyggere.

Undersøkelser viser at samiske kvinner opplever seksuelle overgrep dobbelt så hyppig som kvinner i Norge ellers. De samme undersøkelsene viser også at annenhver samiske kvinne opplever vold i løpet av sitt liv.

– Situasjonen er alvorlig. Myndighetene har sviktet samiske kvinner og den samiske befolkningen, mener likestillingsombud Bjurstrøm.

Karasjok om vinteren i mørketiden med Sametinget og gatelys som lyser opp

RYSTES AV VOLDTEKTER: I Karasjok i Indre Finnmark er mørketallene store når det kommer til voldtekt, mener politiet.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Hun sier at det må på plass en styrket innsats for å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep i samiske samfunn.

Under 10 prosent blir dømt

Krisesentersekretariatet er enig med Bjurstrøm om at situasjonen er alvorlig.

– Det er et sterkt behov for fornyet innsats med overordnet handlingsplan, tilsyn av kommunene og koordinerte, tilgjengelige kommunale tjenester, sier Krisesentersekretariatets seniorrådgiver Lone Alice Johansen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

OPPFORDRER OGSÅ MENN TIL Å SNAKKE: – Jeg vil også på det sterkeste oppfordre samiske menn og gutter til å snakke om vold og oppsøke hjelp, sier likestillings og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til NRK.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Under 10 prosent av dem som blir anmeldt for voldtekt blir dømt.

– I Ann-Silje Guttorm sin sak ble overgriper dømt i Tingretten. Hun ble trodd. Dessverre er det fortsatt slik at altfor mange voldtektssaker blir henlagt.

– Dette er et problem for rettssikkerheten i vårt samfunn, sier Johansen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til at det nå mangler en handlingsplan i Norge mot vold mot kvinner.

Ansiktsbilde av Lone Alice Johansen

– KRISESENTERNE MÅ BEVARES: Seniorrådgiver Lone Alice Johansen mener at Samisk krise- og incestsenter må reddes.

Foto: Pressebilde / Krisesentersekretariatet

– En ny helhetlig handlingsplan må på plass og inkludere tiltak til den samiske befolkningen som skal sikre at hele hjelpekjeden samarbeider og har språkkompetanse samt kulturell innsikt og forståelse, sier Bjurstrøm.

Regjeringen sier de allerede følger opp

Myndighetene sier at de har intensjon om å bidra til mer kunnskap om vold og overgrep i samiske områder.

– Justis- og beredskapsdepartementet har i 2018 satt av 500.000 kroner til et forprosjekt for videre forskning på temaet og er i dialog med Sametinget om hvilke spørsmål som skal belyses, sier statssekretær i justisdepartementet Knut Morten Johansen.

Han legger til at justisdepartementet også har satt av 1,1 millioner til forebygging av vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp)

OPPTRAPPINSPLAN: Justis- og beredskapsdepartementets statssekretær Knut Morten Johansen viser til regjeringens opptrappingsplan om vold og overgrep (2017-2021). Og sier at de tilsammen har satt av 1,6 millioner kroner til arbeidet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Politiet skal få bedre kunnskap om både samisk kultur og språk. Til dette har departementet satt av 400.000 kroner.

– Det er i tillegg etablert en ressursgruppe med polititjenestemenn med samisk bakgrunn som behersker samisk språk, sier Johansen til NRK.

Korte nyheter

 • Ii atte Sámediggái bistevaš lobiid

  Ovddádusbellodat ii čuovvul MDG evttohusa addit Sámediggái bistevaš lobi evttohusaid buktit Stuorradiggái, lohká Ovddádusbellodaga Stuorradiggeáirras Helge Andre Njåstad.

  MDG háliida ahte Sámediggi galgá oažžut bistevaš lobi evttohusaid buktit Stuorradiggái, nu ahte sámi bealit ja beroštumit váldojit vuhtii go Stuorradiggi čoahkkana.

  - Stuorradiggi ovddasta buot olbmuid Norggas nu šaddá áibbas boastut muhtimiidda addit sierra vuoigatvuođaid etnalaš duogáža geažil. Sámediggi ja sámi beroštumit sáhttet nu go earát searvat gulaskuddamiidda ja ovddidit áššiid main beroštit. Ná dat galgga demokratiija doaibmat, čállá Njåstad.

  Son oaivvilda MDG jurddašeamin fertet sihke fylkkadikkiide ja gielddastivrraide seamma evttohas rivttiid.

  -Norggas leat jo olu riiddut sierra vuoigatvuođaid olis mat sámedikkis leat ja go vuostecealkámušaid besset buktit. Nu buvttašii dát MDG árvalus vel stuorát etnihkalaš riidduid, loahpaha Njåstad.

  Helge Andre Njåstad
  Foto: Bjørn Inge Bergestuen / FrP
 • FrP: Uaktuelt å gi Sametinget forslagsrett på Stortinget

  - For FrP er forslaget om forslagsrett på Stortinget totalt uaktuelt, sier Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant for FrP.

  Det er Miljøpartiet de grønne, MDG som ønsker at Sametinget skal få en permanent forslagsrett på Stortinget.

  - Stortinget representerer alle innbyggerne og det blir helt feil å gi ulike nordmenn ulike rettigheter basert på etnisk opprinnelse. Sametinget og samiske interesser kan på lik linje med alle andre stille på høringer og ta opp saker de er opptatt av. Det er slik det må og skal fungere i et demokrati, skriver Helge Andre Njåstad.

  Han mener at man med MDG sin tankegang må gi fylkesting og kommunestyrers amme forslagsrett.

  - Det er allerede store konflikter i Norge med basis i særordninger med sametinget og innsigelsesretten deres. Dette forslaget ville medført enda større konflikter mellom ulike etniske grupper, avslutter Njåstad.

  Helge Andre Njåstad (Frp)
  Foto: Jon Bolstad
 • Sátnejođiheaddjievttohasat Guovdageainnus

  27 jahkásaš Elle Mari Dunfjell Oskal lea Guovdageainnu Sámilistu (GSL) vuosttaševttohas ja nu maid sátnejođiheaddjievttohassan suohkanválggain Guovdageainnus.

  Nuppi sajis lea Nils Johan Heatta ja goalmmát sajis Elle Kari Anti Sara.

  Guovdageainnu Guovddášbellodaga (GB) sátnejođiheaddjievttohas lea Jon Evald Hætta (45).

  2. sajis Inga Biret Marja Triumf ja 3. sajis Nils Andreas Tornensis.

  Valggat 2015
  Foto: NRK