Politikere sier nei til undersøkelser etter varsler mot rådmann

Kontrollutvalget i Sokndal ber om få gå av etter at kommunestyret sa nei til å få ekstern hjelp til å undersøke arbeidsmiljøet i kommunen.

Sokndal kommune, rådhuset

Stadig flere forlater jobbene sine i rådhuset i Hauge i Dalane, og i andre kommunale tjenester i kommunen.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Det er jo veldig spesielt. Jeg har aldri hørt om at et kontrollutvalg blir instruert til å legge bort en slik sak. Dette hadde nok ikke skjedd i en større kommune, sier utvalgets leder, Kjell Ivar Nesvåg (H).

Kjell-Ivar Nesvåg (H) er leder for kontrollutvalget i Sokndal kommune.

Leder i kontrollutvalget i Sokndal kommune, Kjell-Ivar Nesvåg (H).

Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Kontrollutvalget skal overvåke kommunens virksomhet. De som sitter der er politikere.

Nå mener de at vedtaket i kommunestyret i februar er et uttrykk for mistillit.

Arbeidsmiljøkonflikten har pågått i et års tid. Den preger en liten kommune, med drøyt 3000 innbyggere, lengst sør i Rogaland.

Kjernen er at politikerne vil overlate til den omstridte rådmannen å rydde opp i en konflikt som han selv er en stor del av.

I september i fjor ble det kjent at tre kommunalsjefer hadde sagt opp. Det var i protest mot rådmannens lederstil.

Rådmann i Sokndal, Lars-Arne Oldernes

Rådmann i Sokndal, Lars-Arne Oldernes.

Foto: Privat

NRK fikk da innsyn i oppsigelsesbrevene.

Kommunalsjefene omtalte det de mente var nedsnakking og manglende involvering i viktige prosesser. En skrev at rådmann Lars-Arne Oldernes hadde framstilt dem som inkompetente i lokalpressen og i saksdokumenter. Og skapt et inntrykk av at de ikke var lojale.

Siden har ytterligere en kommunalsjef og en omsorgsleder sagt opp. NRK har vært i kontakt med begge. De bekrefter at arbeidsmiljøet er årsaken.

I tillegg har NRK snakket med fem ansatte i ulike roller. De forteller også at de har sluttet, eller er på vei ut, helt eller delvis på grunn av arbeidsmiljøet.

En av dem leverte i fjor en anonym bekymringsmelding til kontrollutvalget.

Her er et utdrag:

«Slik som rådmannen har «hersket» den siste tiden har han skapt usikkerhet blant lederne. Usikkerheten sprer seg nedover i organisasjonen. En organisasjon som er preget av uroligheter og usikkerhet vil skape et dårlig arbeidsmiljø og økt sykefravær.»

Kontrollutvalget har fått flere slike meldinger. Både i løpet av høsten og etter nyttår.

Nå mener utvalgslederen at de er overkjørt av kommunestyret.

– Påvirker tjenestetilbudet

I november i fjor vedtok utvalget å bestille en undersøkelse via det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon. Målet var å belyse saken.

Dette selskapet har som en av sine viktigste oppgaver å drive rådgivning og revisjon på oppdrag fra kommunene.

Før jul ble flere nåværende og tidligere ansatte intervjuet. De fikk løfte om full diskresjon.

Resultatet ble lag fram muntlig for kontrollutvalget 25. januar. All informasjon var anonymisert.

– De foreløpige undersøkelsene vi satte i gang viser at saken kan gå ut over de tjenestene kommunen leverer til innbyggerne. Det er svært beklagelig at politikerne vil stanse videre undersøkelser, sier Nesvåg.

Konklusjonen fra Rogaland Revisjon var at det var behov for å se nærmere på arbeidsmiljøet. Ekstern bistand ble anbefalt.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å foreslå for kommunestyret at det settes av penger til å hente inn en organisasjonspsykolog.

Men det ble avvist.

15. februar vedtok de folkevalgte tvert imot å instruere utvalget til å ikke forfølge saken videre på eget initiativ.

Vedtaket ble fattet med 17 mot 4 stemmer.

Som en følge av dette vil kontrollutvalget be om å bli fritatt fra sine verv. Den eneste som stemte imot dette i utvalget, var medlemmet fra KrF.

Rune Haukaas, revisjonsdirektør, Rogaland Revisjon

Rune Haukaas, revisjonsdirektør Rogaland Revisjon.

Foto: Studio Hjelm / Rogaland Revisjon

– Jeg er ikke kjent med andre saker der et kommunestyre har gjort vedtak om å ikke gå inn i en sak, og instruere utvalget på denne måten, sier revisjonsdirektør i Rogaland, Rune Haukaas.

– Fryktkultur

En av de ansatte som sendte inn bekymringsmelding til kontrollutvalget i fjor, var Edel Karin Waage.

Den 44 år gamle sykepleieren sluttet i høst på grunn av sykdom og arbeidsuførhet. Da hadde hun jobbet i kommunen i over tjue år.

Selv om hun ikke er ansatt lenger, klarer hun ikke å legge saken bak seg.

– Det kommer folk etter meg, og jeg synes ikke den oppførselen som kommunalsjefene beskrev i oppsigelsesbrevene, skal bli akseptert uten videre.

Edel Karin Waage jobbet inntil nylig som sykepleier på helsestasjonen i Sokndal kommune.

Edel Karin Waage jobbet inntil nylig som sykepleier ved helsestasjonen i Sokndal.

Foto: privat

Da hun hørte om vedtaket i kommunestyret, sendte hun en e-post. Den gikk til både ordføreren, varaordføreren og gruppelederne 21. mars.

I e-posten skriver Waage at hun oppfattet vedtaket som «uetisk og urimelig». At det «undergraver kontrollutvalgets funksjon og rolle».

Hun la ved sin egen bekymringsmelding fra september i fjor. Der sto det bl.a.:

«Nå har tre varslere gått ut i det offentlige rom og varslet om rådmannens lederstil. Dette må tas til etterretning, og jeg forventer en grundig oppfølging fra kontrollutvalget som skal være et nøytralt organ til å se på indre anliggender. Varslernes begrunnelser må snart håndteres. Snakker vi her om mobbing og krenkelser? »

Nå håper hun at kommunestyret snur.

– Det har aldri vært en lignende fryktkultur. Ledere har blitt mobbet ut av jobbene sine. Jeg oppfatter det som bøllete oppførsel. Det skal ikke lønne seg.

Waage understreker at hun ikke har hatt personlige opplevelser av mobbing. Men hun mener varslene må tas alvorlig.

Ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) svarte to dager etter at hun sendte e-posten.

Han skrev at han mente rådmannen kunne vurdere hvordan saken henne skulle følges opp.

26. mars fikk Waage en ny e-post.

Kalt inn på teppet av rådmannen

Denne gang var det en innkalling fra rådmann Lars-Arne Oldernes.

Han skriver:

«Jeg har fått i oppdrag fra ordfører å følge opp din bekymringsmelding. Jeg vil innkalle deg til møte etter påske for å avklare hva konkret som ligger i de påstander du fremsetter.»

At hun kalles inn til møte med han som er gjenstand for mye av kritikken, reagerer hun sterkt på.

– Dette er nok et synlig bevis på at ordføreren ikke er den som egentlig styrer, og at kommunestyret er ute av funksjon. Rådmannen kan ikke behandle et varsel mot seg selv. Jeg har ikke tillit til hvordan varslere blir behandlet i kommunen.

Waage er ikke alene om å reagere.

– Dette er i beste fall mangel på viten, og det viser at vi har en ordfører som ikke er moden for oppgaven, sier kontrollutvalgsleder Nesvåg.

Jonas Andersen Sayed

Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF).

Foto: Ole Andreas Bø

Ordfører avviser kritikken

Men ordføreren forsvarer framgangsmåten overfor Waage.

– Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker. Varsler skal overleveres til arbeidsgiver. I dette tilfellet kom det også påstander om en annen leder som fortsatt jobber i kommunen. Det må rådmannen ta seg av som arbeidsgiver, sier Andersen Sayed.

Ifølge ordføreren vil alltid politisk ledelse vurdere saken, når kritikken er rettet mot rådmannen. Men i dette tilfellet er det annerledes.

– Består kritikken av det som må sies å være utførelsen av ordinære lederoppgaver, vil ansvaret for håndtering av kritikken legges til rådmannen. Hadde rådmannen forsømt seg på personlig nivå, for eksempel ved påstander om korrupsjon eller fysiske overgrep, hadde vi selvfølgelig håndtert påstandene annerledes.

– Men hvem skal de ansatte da gå til, hvis de har store samarbeidsproblemer med rådmannen, når politikerne ikke vil se på det. Og når politikerne heller ikke vil lytte til kontrollutvalget?

– Man har kanaler som tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Men det skal følge tjenestevei, og overleveres til arbeidsgiver. Rådmannen er på toppen, og har ansvar for den løpende personalforvaltningen.

– Mener dere at lederstilen som beskrives er akseptabel, eller har dere bedt ham å endre lederstil?

– Jeg kommer naturlig nok ikke til å utdype innholdet i medarbeidersamtalene med rådmannen i media. Men mitt klare inntrykk er at rådmannen i dag har en akseptabel lederstil, og at han samarbeider godt med sin ledergruppe og de tillitsvalgte.

Rådmannen svarer

Rådmann Lars-Arne Oldernes har sendt en kommentar til påstandene i e-post til NRK.

«Når det gjelder arbeidsmiljø, så vil det være ulike meninger om bra eller dårlig. Jeg har forsøkt hele veien å få til et bra arbeidsmiljø. Det er ikke like lett i alle situasjoner. Noen ganger må en rådmann gjøre grep som ikke bli tatt imot like bra av alle. Da er det nødvendig å gjøre det som samlet sett er best for hele arbeidsgruppen. Om jeg har lyktes med det må være opp til de som jobber der i dag å evaluere.»

Om bekymringsmeldingene fra Waage, sier Oldernes bl.a.:

«Når det konkrete innholdet blir klart, så vil det helt sikkert være noen forhold jeg kan ta tak i for å jobbe videre med, for et enda bedre arbeidsmiljø »

Eget utvalg følger opp rådmannen

Samtalene med rådmannen i Sokndal er det et eget utvalg som tar seg av.

Det består av ordfører, varaordfører, og gruppeleder for Ap, som er det største opposisjonspartiet.

– Vi har utviklingssamtaler med rådmannen. Arbeidsmiljø er selvfølgelig et tema i samtalene. Som arbeidsgiver har vi også et ansvar for å veilede dersom det er elementer i lederstilen vi mener bør korrigeres, sier Andersen Sayed.

Ordføreren mener fortsatt at det er best for kommunen å finne ut av problemene uten å bruke hjelp utenfra.

– Arbeidsmiljøutvalget sier at dette er noe de ønsker å jobbe med internt. Vi har tillit til at rådmannen sammen med resten av organisasjonen jobber godt med arbeidsmiljøet. Det ga også et klart flertall i kommunestyret uttrykk for i februar, sier Andersen Sayed.

I Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er både arbeidsgiversiden og flere fagforbund representert. Rådmannen sitter selv i utvalget, og peker ut medlemmene på arbeidsgiversiden.

AMU-leder siden nyttår, Merete Støle, er også hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Hun har ikke fått inn klager fra sine medlemmer.

– Vi har over 100 medlemmer, og jeg opplever at de synes arbeidsmiljøet er ok. Vi ønsker at det skal jobbes med arbeidsmiljøet internt, sier Støle.

Rådmannen er også med i Fagforbundet, i en egen forening for rådmenn og ledere.

Venstre reagerer

Etter at Edel Karin Waage sendte e-posten, har hun bare fått ett svar fra andre politikere.

Det kom fra Venstres gruppeleder, Liv Ingrid Torkelsen.

Hun var ikke til stede på kommunestyremøtet i februar, der hennes stedfortreder stemte med flertallet.

Gruppeleder for Venstre i Sokndal kommunestyre, Liv Ingrid Torkelsen.

Gruppeleder for Venstre i Sokndal kommunestyre, Liv Ingrid Torkelsen

Foto: Anett Rek / Sokndal Venstre

– Det er veldig bekymringsfullt at kommunestyret gir Kontrollutvalget munnkurv. Det er uheldig, og jeg stiller meg veldig undrende til dette, sier Torkelsen.

– Hvorfor er det uheldig?

– Dette er alvorlig. For hvem skal ansatte kunne varsle hvis de ikke kan gå til Kontrollutvalget, som er satt til å overvåke kommunen?

Har møtt Rogaland Revisjon

Etter kommunestyremøtet i februar, ba AMU om et møte med Rogaland Revisjon. De fikk til svar at de måtte henvende seg til kontrollutvalget, som hadde bestilt undersøkelsen. Men så har ikke skjedd.

Imidlertid ba ordføreren om et møte med revisjonen.

Dette møtet ble avholdt tirsdag.

Den politiske ledelsen møtte da revisjonsdirektør Rune Haukaas.

– Formålet var å ha en samtale rundt revisjonens rolle i denne saken, samt å få klargjort metodikken og mandatet knyttet undersøkelsen de har gjort. Vi følger dette opp etter påske, sier ordføreren.

Han vil ikke si mer om hvordan saken skal følges opp videre.

Heller ikke revisjonsdirektør Rune Haukaas kan kommentere hva som kom fram i møtet.

Han presiserer at revisjonen ikke kan informere politikerne om taushetsbelagt informasjon om enkeltindivider. Ei heller overlevere dokumentasjon.

– Hva kan du da bidra med?

– Ifølge kommuneloven kan jeg, hvis kommunen ber om det, informere generelt om saken i et lukket kommunestyremøte. Jeg kan bekrefte at jeg ikke er kalt inn til et slikt møte, sier Haukaas.

Neste kommunestyremøte i Sokndal er i mai.

Hvis ikke politikerne ikke snur og åpner for hjelp utenfra, vil kontrollutvalget be om å bli fritatt fra sine verv.