Oslo får 55 nye bomstasjoner

Kun detaljer gjenstår før politikerne i Oslo og Akershus er enige om hvor mye bilistene skal kreves for i bompenger fra 2019.

Antall bomstasjoner øker i Oslo

Fra 2019 må du regne med å betale bompenger både når du skal kjøre inn og ut av hovedstaden.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Vi må ha noen flere beregninger av takstene, men er enige om prinsippene og kommer også til å bli enige om de siste detaljene, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) etter dagens forhandlingsmøte.

Dermed kan vi slå fast at langt flere bilister enn i dag kommer til å betale bompenger når det i praksis blir to nye bomringer i tillegg til dagens ene fra 1. mars 2019.

Toveis innkreving

Tallet på bomstasjoner øker med cirka 55 fra dagens 29. I flertallet av bommene blir det innkreving i begge retninger.

– Det er for å gjøre systemet mer rettferdig og fordele byrdene på flere.

– Med toveis innkreving blir det mer fleksibelt ved at bilistene kan planlegge slik at de for eksempel unngår rushtrafikken den ene veien, sier Anette Solli.

​I Oslopakke 3-avtalen som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ble enige om på dagen for ett år siden, skal bompengeskruen strammes til i flere omganger.

Dyrere med diesel

Utgangspunktet for forhandlingene som har pågått i vår, er de nye takstene som blir innført 1. oktober i år. Da blir bilistene i Oslo og Akershus for første gang ilagt rushtidsavgift og en egen dieselavgift, såkalt miljødifferensiering.

Det vil da koste 58 kroner å kjøre gjennom eksisterende bomring for en dieseldrevet personbil i morgenrushet, mot 34 kroner i dag:

 • Normaltakst bensinbiler: 43 kroner.
 • Normaltakst dieselbiler: 48 kroner.
 • Rushtidstakst bensinbiler: 53 kroner.
 • Rushtidstakst dieselbiler: 58 kroner.
 • Normaltakst tunge kjøretøy Euro 6: 100 kroner.
 • Normaltakst tunge kjøretøy Euro 5 og eldre: 160 kroner.
 • Rushtidstakst tunge kjøretøy Euro 6: 130 kroner.
 • Rushtidstakst tunge kjøretøy Euro 5 og eldre: 190 kroner.
 • Nullutslippsbiler gratis.

Fra 1. mars 2019 vil bompengekartet bli seende slik ut.

Skisse over fremtidig bomrinsystem i Oslo
Foto: Statens vegvesen
 • Det settes opp nye bommer på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det har vært fra Bærum siden 2008.
 • Det kommer en ny, indre bomring rett på utsiden av Ring 2.
 • Det kommer to nye bompengearmer fra Ring 2 og utover for å fange opp tverrgående trafikk.
 • Det ene armen vil gå over Sinsen og Grefsen, den andre over Bryn.
 • Det blir toveis innkreving i dagens bomring, den nye indre ringen og i bompengearmene.
 • I bomstasjoner med toveis innkreving blir det halv takst i hver retning.
 • I bomstasjonene på bygrensa vil det fortsatt bare bli innkreving i retning Oslo.
 • Takstene i bomstasjonene på bygrensa blir ca. halvparten av taksten i hovedringen, det vil si ca. samme takst som taksten i én retning i hovedringen.
 • Hva takstene blir i den indre ringen og i de to bompengearmene, er ennå ikke avklart. I utgangspunktet skulle takstene her være de samme som i hovedringen.
 • Det innføres en timesregel i dagens bomring, bomringen langs Ring 2 og i bompengearmene.
 • Det betyr at bilistene kun betaler én gang hvis de passerer flere av disse bommene i løpet av én time.
 • Det innføres 20 prosent brikkerabatt fra 1. mars 2019. I dag er denne rabatten 10 prosent.
 • Nullutslippsbiler skal for første gang betale, 20 kroner i rushtiden og ti kroner utenom.

Ca. 87 kroner

Kjører du dieselbil i rushtiden, bor i Akershus og jobber et sted innenfor dagens bomring, må du ut fra dette ut med cirka 87 kroner daglig (29 + 29 om morgenen, 29 om ettermiddagen) minus brikkerabatten, det vil si cirka 70 kroner.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 og forhandlingsdelegasjonene har avtalt et nytt møte 13. juni for å spikre de siste detaljene.

Den nøyaktige plasseringen av de nye bomstasjonene skal avklares gjennom høring i bydelene og i Oslos nabokommuner.