Norsk ulvebestand nesten halvert

Illegal jakt på ulv er en viktig årsak.

Ulv

Det ble registrert maksimalt 15 helnorske ulver vinteren 2007/2008, i følge Foreløpig rapport fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.

Dette er en klar nedgang i forhold til tidligere år. Ingen ynglinger av ulv ble registrert i Norge i 2007.

Les også:

Oslofolk frykter ikke ulven

Ulvedebatten raser

Razzia etter ulovlig jakt

43 prosent nedgang

I 2007 ble det registrert totalt 19 ynglinger av ulv i Skandinavia. En av disse var en yngling i et revir på grensen mellom Norge og Sverige. De 18 andre ynglingene skjedde i helsvenske revir.

Når et gjelder totalbestanden av ulv i Skandinavia, viser de foreløpige bestandstallene at det var minimum 147-173 ulver i Skandinavia sist vinter. Av disse var det 8-15 helnorske ulver og 10-13 ulver med tilhold på tvers av riksgrensen.

Sammenlignet med i fjor medfører dette en nedgang i den norske delbestanden på ca. 43 prosent.

Illegal jakt

Bestandsnedgangen forklares med at det ikke er påvist yngling av ulv i Norge våren 2007. Illegal jakt på ulv er også en viktig dødsfaktor for ulv i Skandinavia. Dette er omtalt i en rapport fra ulveforskningsprosjektet Skandulv.

Samtidig som bestanden i Norge er i tilbakegang, er den svenske delbestanden i betydelig vekst. Dette medfører at den skandinaviske ulvebestanden som helhet fortsetter å vokse. Totalbestanden av ulv i Skandinavia økte med ca. 13 prosent siste år.

Antall ynglinger forventes å øke ytterligere for 2008, og det er potensial for flere ynglinger også på norsk side.

Ulv
Foto: VASILY FEDOSENKO / REUTERS