Kan få tilbakebetalt hundretusener i gebyr

Nok en byggesak skaper strid i Halden. Sivilombudsmannen mener haldenser har krav på tilbakebetaling av gigantgebyr etter sommel.

Roger Johansen

GODTAR IKKE RABATT. Halden kommune brukte så lang tid på behandling av Roger Johansens reguleringsforslag, at han bør slippe gebyr, mener Sivilombudsmannen.

Foto: Faksimile Kommunal Rapport

Roger Johansen ville etablere et hyttefelt i Mørvika i Halden, som ligger ved havet ut mot Singlefjorden.

Foruten at planen hans har gjennomgått omfattende revidering underveis i Halden kommune og er åtte år forsinket, er han også ilagt et skyhøyt gebyr på hele 389.901,- kroner for behandlingen av hans private reguleringsforslag.

Men Halden kommune overholdt ikke egne svarfrister underveis og Johansen ønsket fritak for hele gebyret, slik ordlyden i kommunens egne regler åpner for.

Dette ønsket verken kommunen eller Fylkemannen i Østfold som ankeinstans at han skulle få.

Les også:

Ga 20 prosent rabatt

Johansen søkte om ettergivelse av hele gebyret «som følge av lang saks­behandlingstid» i kommunen.

Etter Halden kommunes egne regler ligger det en frist på 12 uker på å svare fra et planforslag er mottatt til vedtak om offentlig ettersyn er fattet.

Overskrides saksbehandlingsfristen, skal gebyret ifølge plan- og bygningsloven, reduseres med 10 prosent hver uke i ti uker.

Johansen ventet i 27 uker.

Halden kommune tok 3. mars 2011 søknaden om bortfall av gebyr delvis til følge, ved at gebyret ble redusert med 20 prosent, noe som utgjorde kr 77 980,- grunnet overskridelse av lovfestet saks­behandlings­frist.

Etter klage fra Roger Johansen stadfestet Fylkesmannen i Østfold den 23. februar 2012 kommunes vedtak.

Arne Fliflet

UKLARE REGLER. - Det synes ikke å fremgå av sakens dokumenter om kommunen hadde en slik nærmere spesifikasjon for behandling av reguleringsplaner, og om planforslaget eventuelt er vurdert etter spesifikasjonen, skriver Arne Flifet.

Foto: Jo Michael

Krever ny vurdering

Johansen bad i januar 2011 Sivilombudsmannen om hjelp mot Halden kommune og Fylkesmannen i Østfold.

Nå har svaret kommet, og Sivilombudsmannen mener Roger Johansen er i sin fulle rett, når han peker på at kommunen har overskredet fristen for å svare så massivt, at gebyr bør ettergis i sin helhet.

- Jeg ber derfor fylkesmannen om å foreta en fornyet vurdering av klagen, skriver ombudsmann Arne Fliflet til Fylkesmannen i Østfold.

Det heter videre fra Sivilombudsmannen:

"Etter den beregningen som fremgår ovenfor, ble tidsfristen overskredet med totalt ca. 27 uker, noe som gir 100 % gebyrfritak.

Jeg har, på bakgrunn av den fristoverskridelsen de to siste mottakskontrollene etter mitt syn medførte, ikke funnet grunn til å gå inn på spørsmålet om hvilke krav kommunen i følge forskriften kunne stille til et planforslag, hvilke krav kommunen har stilt og på hvilket tidspunkt disse kravene eventuelt ble tilfredsstilt."

- Har tillit til at saken løser seg

Roger Johansen er fortvilet i forhold til både Halden kommunes håndtering av saken underveis, og også til hvordan Fylkesmannen i Østfold har involvert seg.

Han er imidlertid godt fornøyd med svaret fra Sivilombudsmannen, selv om saken har tatt noe tid.

- Jeg har tillit til at dette løser seg, og at reglene om overskridelse av svarfrister også gjelder for meg, sier han til NRK.

Hytte Mørvik, Halden

REVIDERT 15 GANGER. Roger Johansens hytteprosjekt i kystområdet Mørvika har blitt møtt av stadig nye krav og er med årene redusert fra 78 til 33 hytter.

Foto: Viken Eiendom

Omfattende krav

Klagen Johansen sendte til Sivilombudsmannen i 2011 omhandler saksbehandling både i Halden kommune og hos Fylkesmannen i Østfold (Miljøvernavdelingen).

Etter pålegg fra kommunen har Johansen innhentet blant annet landskapsanalyse og trafikkanalyse fra profesjonelle konsulenter kostnader underveis.

Han har overfor Sivilombudsmannen pekt på at kommunen fortløpende har bedt ham innhente stadig nye elementer til saken, og at dette har ført til at sakens løpetid i kommunen stanset opp, mens ukene i realiteten har løpt.

Sivilombudsmannen vurdering:

"Slik jeg ser det, er spørsmålet i begge tilfeller om kommunen ved sin mottakskontroll av nytt materiale har meddelt forslagsstiller mangler som gjør at fristen stopper.

Jeg viser til at fylkesmannen anså planforslaget som tilstrekkelig til at fristen begynte å løpe i mai 2007, men at den stoppet igjen ved kommunens mottakskontroll i august."

Roger Johansen håper nå på å få en rask avklaring med Fylkesmannen i Østfold, og derfra får NRK bekreftet at saken ikke skal bli liggende lenge.

- Sivilombudsmannen har bedt Fylkesmannen om å foreta en fornyet vurdering av saken. Jeg er ikke selv saksbehandler i saken, men jeg kan informere om at Fylkesmannen innen rimelig tid vil foreta en fornyet vurdering av saken, sier Anne Danielsen Haugland, som er seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling til NRK.

Fylkesmannen i Østfold ønsker utover dette ikke å gi ytterligere kommentarer til saken.

Plan revidert 15 ganger

Roger Johansens bestefar startet på hyttefeltet før siste verdenskrig , men tyskerne beslagla området på Mørvika og bygde et stort festningsanlegg på Mørvikodden.

Det norske forsvaret har hatt aktivitet der helt fram til 1995.

Det Johansen har ønsket er å foreta en fortetting av et eksisterende hyttefelt, utlagt som byggeområde i kommuneplanens arealdel.

Planen for Mørvika-utbyggingen har vært omstridt fordi den involverer hyttebygging i strandsonen, i et område som er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen - men som ikke er regulert.

Den opprinnelige planen fra Roger Johansen lød på 78 hytter. Nå er antallet nede i 33 og andre tiltak i planen er også tatt bort.

Sivilombudsmannens undersøkelse

Da Sivilombudsmannen hadde mottatt saken fra Roger Johansen i 2011, og det ble besluttet å undersøke enkelte sider av den, er saken summert opp slik fra Sivilombudsmannens side:

For å kunne ta stilling til om 12-ukersfristen i plbl. § 30 annet ledd første punktum var oversittet, var det nødvendig å avklare når fristen begynte å løpe, hva som eventuelt avbrøt fristen og hva som fikk den til å fortsette å løpe og fristens utløp.

Fylkesmannen ble bedt om å gi en nærmere redegjørelse for hvilket rettslig grunnlag som forelå for at kommunens lovpålagte frist for behandling av planforslaget ikke løp for et planforslag som av kommunen ble ansett til­freds­stillende til å bli vedtatt fremmet.

Videre ble det spurt om når kommunen mottok den versjonen av plan­forslaget som hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 24. februar 2009 vedtok å fremme, samt om hva grunn­laget var for at kommunens behandlingsfrist ikke fortsatte å løpe fra dette tids­punktet og frem til planforslaget ble vedtatt fremmet 24. februar 2009.

Fylkesmannen svarte at ansvaret for å tilfredsstille de krav som ble satt i mottakskontrollen er lagt til forslagsstiller, og at kravene i denne saken aldri ble tilfredsstilt.

Hun mente det derfor heller ikke ville være grunnlag for at fristen igjen kunne ha begynt å løpe. Denne saken hadde stoppet noe opp, og kommunen foretok, slik fylkesmannen så det, derfor en ny vurdering av kravet som tidligere ble satt i mottakskontrollen. Kommunens krav ble endret i møte 24. februar 2009, og det ble foretatt en behandling av planforslaget.

I og med at kommunen endret sitt krav til planforslaget, var det etter fylkesmannens vurdering kommunens innsats som medførte at saken kunne behandles, og ikke forslagsstillers.

Kommunen kunne i motsatt fall ha konkludert med at tidligere krav ble opprettholdt, evt. noe redusert. Uansett ville det etter fylkesmannens syn være kommunens innsats som ville medført at saken kunne behandles, og derfor heller ikke riktig å redusere gebyret på dette grunnlaget.

Fylkesmannen så det etter dette ikke nødvendig å finne ut på hvilket tidspunkt planforslaget nådde et tilstrekkelig faglig nivå til at det kunne behandles.

Til dette påpekte klager blant annet at uenigheten, som var årsak til at planprosessen stanset opp, gjaldt planens materielle innhold og ikke formelle feil knyttet til selve fremstillingen.

Dette underbygges ved at planutvalget til slutt vedtok å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Uenighet om planens materielle innhold stanser etter klagers syn ikke fristen for å fremme planforslaget til politisk behandling innen 12 uker.

Så lenge planforslaget tilfredsstiller de formelle krav til en reguleringsplan og de standardkrav som kommunen måtte ha til fremstilling og innhold, mente klager at fristen løper.