Kravet om ny ishallgransking øker

Tidligere byggeleder i Halden ishall, Thor Ivar Engebretsen, mener KPMG-granskerne er ført bak lyset av politikere og administrasjon.

Thor-Ivar Engebretsen

HÅPER Å KOMME TIL BUNNS I SAKEN. Thor-Ivar Engebretsen ble tvunget til å si opp i ISS i 2009, og i bakkant ble han saksøkt av ISS for 13 millioner kroner, en sak politiet henla. Engebretsen håper for egen og Haldens del, at saken etterforskes til bunns.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tidligere byggeleder i Halden ishall, Thor Ivar Engebretsen, ber om ytterligere gransking av ishallsaken.

Årsaken er at KPMG kun har forholdt seg til politikernes egne uttalelser og kommunens dokumentasjon, noe han mener langt i fra er dekkende for å få den hele sannhet i ishall-saken.

- Det er åpenbart at granskerne ikke har fått alle fakta på på bordet, verken under intervjuer med de involverte eller i skriftlig form, sier Engebretsen til NRK.no.

Les også:

- Hadde mange roller

Engebretsen er selv kritisert i rapporten fra KPMG for å ha hatt mange roller i forbindelse med utbyggingen av Halden ishall.

Han var ansatt av ISS som byggeleder i ishallen.

Av KPMGs rapport kan man også lese at Engebretsen var involvert i Halden Ishall AS, Halden ishall Eiendom AS og ishockeyklubben Comet.

- Det er helt riktig at jeg hadde mange roller. Men jeg hadde ingen makt, for den lå hos politikerne i Halden. Alle kjente til mine roller, og på det tidspunktet mente vi at det var en fordel.

Det som er verdt å merke seg er at det også er andre som har hatt flere roller i ishallen, men det står ikke i rapporten, sier Engebretsen.

Les også:

Revisorselskapet KPMG

STOLTE PÅ DET SOM BLE SAGT. Ole Jakob Øglænd, som har ledet KPMGs gransking av ishallen, sier KPMG utelukkende har forholdt seg til hva politikerne selv har fortalt i intervJuene.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Kunne fått ut andre granskingsresultater

KPMG AS ble ved engasjementsbrev av 18. august 2011 gitt i oppdrag av Halden kommune å gjennomføre undersøkelser knyttet til ombyggingen av Halden Ishall.

Det ble umiddelbart stilt spørsmålstegn ved KPMGs troverdighet som gransker fra Norges Kommunerevisorforbund. Grunnen var at KPMG også var revisor for utbygger i ishallen; ISS.

I følge granskingsrapporten, som ble presentert tidligere i februar i år, er funnene i rapporten basert på mandatet fastsatt i engasjementsbrevet, og den dokumentasjonen Halden kommune hadde hentet fram til granskerne.

"Hadde vi gjennomført ytterligere eller alternative undersøkelser, ville dette kunne hatt innvirkning på resultatene av vårt arbeid", skriver KPMG.

Ole Jakob Øglænd, som har ledet granskingen på vegne av KPMG, bekrefter overfor NRK.no at selskapet kun har hatt de dokumentene kommunen valgte å presentere for granskerne som underlag for sin gransking.

I alt dreide de kommunale dokumentene seg om 1 210 sider, som de først mottok i digital form, og senere som papirkopi.

-Vi har forholdt oss utelukkende til det vi har fått fremlagt oss av dokumentasjon fra oppdragsgiver, Halden kommune, sier Øglænd til NRK.no.

Les også:

- Har gjengitt det intervjuobjektene fortalte

Det er rundt 20 personer, som står oppført som involverte i ishall-saken i KPMGs rapport.

Sentrale politikere, ledere i administrasjonen og andre har hatt en rolle eller flere i ishall-saken.

- Om man leser oversikten over hvem KPMG har intervjuet, og sammenholder hva rapporten forteller om rollene de har oppgitt til granskerne, og samtidig ser på kommunale oversikter over hvilke roller de samme har hatt i virkeligheten, kan det se ut til ut til at ikke alt er blitt gjort kjent for granskerne, sier Thor-Ivar Engebretsen.

-Vi har gjengitt det vi har fått opplyst av de vi har intervjuet, forteller KPMGs Ole Jakob Øglænd til NRK.no.

For øvrig viser han til oppdragsgiver Halden kommune for kommentarer.

Les også:

Halden Ishall

POLITISK TORPEDERING ELLER MANGEL PÅ STYRING - ELLER BEGGE DELER? Haldenserne kan komme til aldri å få noe endelig svar på hva som gikk galt, da Halden ishall ble stengt. Fra Halden Ap og administrasjonen ble det hevdet at ishallen var bygd på tvers av tegninger, ble dobbelt så dyr og var brannfarlig. Motsatt er det hevdet at det var Halden Aps politikere, som torpederte ishallprosjektet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Forutsatte at granskerne søkte andre steder

NRK er kjent med at det foreligger referater fra styremøter i Halden Ishall AS, Halden Ishall Eiendom AS, Comet, referater fra byggekomiteen i ishallen, månedlige rapporter om økonomi og eposter sendt politikere og administrasjon.

Dette ligger dels i arkivet hos Halden Arena AS, som tidligere het Halden Ishall AS, og det finnes også som kopier andre steder.

Disse dokumentene har aldri vært presentert for granskerne, noe som også fremgår av rapporten.

- Som du sikkert er kjent med, ble Halden kommunes dokumenter lagt ut på våre hjemmesider i forbindelse med med anbudet.

Dokumentoversikten er en samling over de dokumentene Halden kommune som organ har i sine arkiv, og således er eneste utvelgelseskriterie.

Dokumenter som andre parter i granskingen eventuelt måtte sitte på, var ikke en del av disse dokumentene, og vi la derfor til grunn at disse dokumentene ble innhentet av KPMG eventuelt gjennom intervjuer, svarer Martin Vik, som er formannskapssekretær i Halden kommune, i en epost til NRK.no.

Per Egil Pedersen, rådmann Halden

FIKK KRITIKK FOR INVOLVERING. Rådmann Per Egil Pedersen var inhabil, og plukket ut formannskapssekretær Martin Vik til å håndtere prosessen med granskingen. - I og med at rådmannen kan komme i granskernes fokus, er det uheldig at at hans stab brukes i saksforberedelsene til granskingen, sa professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen i 2011.

Foto: Halden Dagblad

Rådmannen inhabil

Det var Martin Vik som på vegne av Halden kommune foresto kommunens utvelgelse av dokumenter, og stod for gjennomføringen av anbudskonkurransen på doffin.no.

I følge rådmann Per Egil Pedersen har rådmannen ikke hatt noen som helst befatning med mandatet eller fremskaffing av dokumentgrunnlaget for granskingen.

- Fordi i det jeg som rådmann selv og min administrasjon er underlagt granskning, og dermed er inhabile. Kontaktpersonen i kommunen som organ ble derfor formannsskapsekretær Martin Vik, forteller Pedersen til NRK.no.

Martin Vik bekrefter overfor NRK at det aldri ble fattet noe vedtak om at han skulle fristilles fra administrasjonen, for å håndtere oppgavene knyttet til anbudsprosessen og kontakten med KPMG.

Da utvelgelsen av dokumenter, og håndteringen av anbudsprosessen ble kjent, sa professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til NRK.no, at han synes det var en uheldig løsning at noen fra rådmannsstaben forberedte granskingen.

- I og med at rådmannen har vært involvert i saken, og kan komme i granskernes fokus, er det uheldig at at hans stab brukes i saksforberedelsene, sa Bernt.

Hvis rådmannen er inhabil er også hans nære medarbeidere inhabile, mente professoren.

Comet

GIKK KONKURS. Da Halden ishall ble stengt, hadde ikke Comet noe sted å trene eller spille kamper. Klubben, som allerede før hallen ble lukket slet med økonomien, gikk dermed konkurs i 2009.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Visste om ny dokumentasjon, men fikk ikke granske den

Underveis fikk KPMGs granskere inn tilbud fra enkelte av de som ble intervjuet om ytterligere skriftlig dokumentasjon. Blant annet fra tidligere ISS-byggeleder Thor-Ivar Engebretsen, som blant annet satt med protokoller og økonomirapporter fra ishallarbeidet.

Men da granskerne fikk tilbud om alternative dokumenter fra annet hold, takket kommunen nei til disse.

Begrunnelsen var at man i administrasjonen mente å være såpass part i saken, at de ikke kunne gjøre noen utvelgelse av dokumenter som dukket opp, utover det som de selv hadde plukket ut til granskerne.

- Halden kommune var som organ part i granskingen, og min oppgave var å forestå anbudet, og legge frem de dokumentene Halden kommune hadde i ishallsaken.

Da det kom en forespørsel fra KPMG om ytterligere dokumentasjon oversendt fra Engebretsen, var kommunen av den oppfatning at vi ikke kunne foreta en slik vurdering, da vi var part i granskingen, skriver Martin Vik i en epost til NRK.

Tas opp i kommunestyret

Men om rådmannen tidligere hadde vært inhabil i saken, så ble det ifølge Martin Vik lagt fram en sak for kommunestyret hvor rådmannen foreslo å oversende saken til kontrollutvalget for videre vurdering.

Kommunestyret ønsket først å se hva KPMG hadde kommet opp med for de 300 000 kronene de skulle betale for jobben, og fattet vedtak:

"KPMG leverer rapport til kommunestyret på utført arbeid. Kommunestyret avgjør eventuelt videre arbeid etter rapport."

Formannskapet behandlet sluttrapporten den 7. februar i år, og fattet deretter vedtak om at saken oversendes kommunestyret for videre behandling.

- Må komme til bunns

Thor-Ivar Engebretsen ble tvunget til å si opp sin stilling i ISS, og ble senere politianmeldt og saksøkt av ISS for 13 millioner kroner, knyttet til ishall-utbyggingen.

Han på sin side anmeldte ISS for falsk anmeldelse og krevde erstatning.

Politiet henla sakene.

- Jeg håper for min egen del, og for Haldens befolkning, at hele sannheten kommer fram i denne saken.

Det ligger masse dokumentasjon på at sentrale politikere i Halden og rådmannen fortløpende har vært orientert underveis - men har forholdt seg passive, men jeg finner ikke disse dokumentene i KPMGs rapport, sier Engebertsen.

Halden-ordfører Thor Edquist var svært kritisk til hvordan mandatet ble lagt, og til det han beskrev som en snever gransking, da han uttalte seg om saken i fjor.

Edquist bad om en åpen høring av ishall-saken, slik at flere sider av saken kunne bli kjent for offentligheten.

- Jeg har hele tiden ment at dette har vært en styrt gransking, sier Edquist til NRK.no.

Thor Edquist (H)

HAR IKKE PENGER. Halden-ordfører Thor Edquist sier den økonomiske situasjonen for Halden har blitt en katastrofe, og han kan ikke love penger til ytterligere gransking av ishall-saken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kan ikke love mer gransking

- Som de fleste nå har fått med seg står Halden kommune overfor rimelig store økonomiske utfordringer de neste par årene, sier Haldens ordfører.

Han kan derfor ikke love at kommunen har råd til mer gransking av saken, som til nå har kostet 300 000 kroner i honorar til KPMG.

- Hvordan vi løser dette videre er også et økonomisk spørsmål. Jeg går ut i fra at saken vil skape debatt, når den presenteres i kommunestyret den 1. mars i år, sier Edquist.

Ordføreren har mottatt en del av de dokumentene Thor Ivar Engebretsen har presentert i forbindelse med saken, men som granskerne fra KPMG ble nektet tilgang til.

- Jeg har lagt disse dokumentene ved saken til kommunestyrets medlemmer, sier Edquist til NRK.no.