Hopp til innhold

- Ingen dramatikk å bli satt under administrasjon

Staten kan få overoppsynet med Halden kommunes økonomi.

Thor Edquist (H)

-MERKER IKKE ROBEK-STATUS. Halden-ordfører Thor Edquist(H) mener innbyggerne i Halden ikke vil merke at kommunen havner inn under statlig kontroll. - Vi kunne ikke driftet denne kommunen på annen måte allikevel, sier han til at kommunen nå må ha statens godkjenning for å ta opp lån og gjøre avtaler som påvirker økonomien.

Foto: Rainer Prang / NRK

Til formannskapets møte torsdag denne uka har rådmannen i Halden kommune, Eivind Hansen, tallfestet det endelige underskuddet for kommunen fra 2011.

Tallet er 143,3 millioner kroner i minus.

- Jeg imøteser nå at Halden kommune havner inn på ROBEK-listen.

Det vil medføre en statlig kontroll med hva vi kan låne av penger og binde kommunen til av avtaler, men vi ville som ansvarlige ikke kunnet gjøre dette annerledes enn det staten nå kommer til å pålegge oss allikevel, sier ordfører Thor Edquist (H) til NRK.no.

Les også:

ROBEK for de fattige uten styring

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet.

Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer.

- Halden kommunes økonomi er så ødelagt, at vi ikke har handlingsrom for å ta opp lån, eller pådra oss større utgifter, sier Edquist.

Den politiske posisjonen har lagt opp til at underskuddet fra 2011 skal inndekkes over fire år, og det blir smalhans i Halden i overskuelig framtid.

- Vi må følge de økonomiske lovene, og rett og slett avholde oss fra å låne opp penger, slik det har vært gjort over alt for lang tid av de som har styrt kommunen tidligere, sier Halden-ordføreren.

Les også:

Eivind Hansen

MINUS 143,3 MILLIONER. - Halden kommune sitt driftsregnskap er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 143 355 348,-. Investeringsregnskapet er gjort opp med en underdekning på kr 4 922 018,99, skriver rådmann Eivind Hansen i sin årsberetning for 2011.

Foto: Privat

Uten handlefrihet

I rådmann Eivind Hansens årberetning til formannskapet for 2011 tydeliggjør han for politikerne at de neste fem til ti år vil være preget av økonomiske begrensninger.

Hansen ser heller ingen stor dramatikk i at kommunen skal inn under statlig tilsyn via Fylkesmannen i Østfold.

- Slik jeg ser det vil det ikke få noen praktiske konsekvenser. Dette betyr at vi må forholde oss til vår realøkonomi, og det er det vi skal gjøre uansett, sier han til Halden Arbeiderblad.

Overfor avisen sier han, at dersom kommunen er i stand til å få ned driftsutgiftene, slik at Halden kommune kan betjene økte avdrags- og renteutgifter, så vil det være mulig å få gjort helt nødvendige låneopptak.

Les Halden-rådmannens årsberetning her(sak sak 2012/114)

- Større forbruk enn inntekter

- Årsaken til det negative resultatet skyldes i all hovedsak at løpende driftsutgifter er høyere enn tilsvarende driftsinntekter, skriver rådmannen i årsberetningen.

Noe av avviket skyldes i følge rådmann Eivind Hansen engangsutgifter, som for eksempel erstatningsutbetalinger til tidligere barnevernsbarn, som beløp seg til 14,3 millioner i 2011.

Rådmannen lister også opp utgifter til Stegard-saken (1,3 mill.), Halden ishall/Halden Arena (2,8 mill.), kausjonistansvar til Comet (1,2 mill.), innsparingstiltak som ikke har oppnådd effekt (3,5 mill.) blant faktorene som bidro til et kraftig minus i 2011.

- Med et negativt netto driftsresultat i 2011 betyr dette at Halden kommune i realiteten ikke har nok midler til å dekke den ordinære driften, skriver rådmannen i 2011-beretningen.