Hopp til innhold
Digital skole, klasserom
Foto: NRK

Skole

Oppsummert

I 2020 var det 2276 grunnskoler i Norge. Det er en nedgang fra 3028 på ti år. Antall skoler med mindre enn 100 elever har falt med 22 prosent siden 2010, mens antall skoler med mer enn 500 elever har økt med 56 prosent, viser tall fra SSB.

 • 1685 personer berørt av personvernbrudd

  I går meldte Utdanningsetaten at privatister i Oslo har fått feil kompetansebevis i posten på grunn av en datafeil.

  Utdanningsetaten opplyser at deres leverandør, Visma, nå har funnet feilen.

  Nå viser det seg at 1685 personer berørt, og Utdanningsetaten er i gang med å kontakte alle berørte direkte med beskjed om hva de skal gjøre. De har enten ikke fått, eller fått sendt kompetansebevis til feil adresse.

  I tillegg har 886 privatister fått tilsendt kompetansebevis til sin folkeregistrerte adresse i stedet for den adressen de selv har registrert for utsendelse.

  – Det er noen få som har fått feil kompetansebevis levert, men det regner vi med er ganske få, siden det også er sikringssystemer i posten, sier kommunikasjonsansvarlig Randi Hagen Eriksrud.

  Foreløpig har etaten fått 15 henvendelser om folk som har fått feil kompetansebevis i posten.

  Leverandøren Visma jobber med å hente bevisene sånn at de kan sendes med budbil til uka, og Utdannignsetaten snakker med Samordna Opptak sånn at videre studier ikke blir berørt av dette.

  Et kompetansebevis er dokumentasjon på beståtte eksamener og inneholder navn, personnummer, fag og karakterer.

 • Kompetansebevis på avveie

  Flere hundre personer i Oslo som tok eksamen som privatist, har fått andres karakterer i posten.

  Opp mot 1200 privatister har fått kompetansebevis i posten som tilhører en annen, og sikkerhetsbruddet skyldes en teknisk feil i Utdanningsetatens datasystem.

  Kompetansebevis inneholder blant annet navn, personnummer, fag og karakterer.

  Utdanningsetaten ber folk om å ikke åpne kompetansebevis som ikke tilhører dem.

  Utdanningsetaten opplyser at feilen er funnet og at det jobbes med å sende ut nye kompetansebevis.

  Samordna opptak er varslet om problemene, og avviket er meldt til Datatilsynet.

 • Kompetansebevis på avveie

  Flere privatister har fått et eller flere kompetansebevis i posten som tilhører en annen, opplyser Utdanningsetaten. Et kompetansebevis er dokumentasjon på beståtte eksamener og inneholder navn, personnummer, fag og karakterer.

  Sikkerhetsbruddet skyldes en teknisk feil i det skoleadministrative systemet Visma InSchool.

  – Vi er svært lei oss for at dette har skjedd. Vi jobber nå med å få oversikt over hvor stort omfang sikkerhetsbruddet har, sier Trond Lien, divisjonsdirektør i Utdanningsetaten.

  Leverandøren frykter at det er mellom 500 og 1200 personer som er berørt.

 • Abpe Nöörje saemien lohkehtæjjah fååtese

  Jovvna Ánde Balto Henriksen lea aadtjen lohkehtæjjaööpehtimmiem vaalteme golme faagine, bene saemien ij leah akte dejstie. Dïhte akte gille lohketæjjijste guhte maahta noertesaemiengïelesne ööhpehtidh dan åvteste dïhte dan ietniengïele.

  Lohketæjjah goh Jovnna Ánde fååtesieh: lohkehtæjjah mah saemien gïelem maehtieh.

  – Dan jeenjesh fååtesieh, joekoen saemien lohketæjjah, guktie mahte njåajjan domtoe, dïhte aadtjen ööhpehtamme maadthskuvlelohkehtæjja jeahta. Manne saamastallije lohkehtæjja jïh naa aelhkieslaakan barkoem åadtjoem dejnie jeenjemes sijjine.

  – Daate (lea) akte dejstie stööremes aehpijste mijjieh saemien seabradahkesne utnebe

  – Daesnie soptsesåvva saemien gïeli båetijen aejkien bïjre, saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen jeahta.

  Dïhte meala dåeriesmoere lea stoerre joekehtse faaleldahki jïh tjoemehtehtemi gaskem, jïh fåantoe lea nuekie hijven gïelelohkehtimmie lea fååtesamme guhkiem.

  Jis edtjebe maahtoeaehpiem dåastodh mijjieh daarpesjibie jienebh almetjh ööhpetimmiem vaeltieh. Daan biejjien ibie nuekies hijven ööhpetimmiefaaledahkem utnieh, jïh vaallah naan systeemem utnieh mij jåhta, jeahta.
  Lohkh daaroengïelesne daesnie!

  Jovnna Ánde Balto Henriksen
  Foto: Privat
 • Elever får gratis heltidsplass på SFO

  Fra høsten får 5500 elever i 1. klasse i 60 kommuner gratis heltidsplass i SFO. Tilbudet gis til elever fra familier med lav inntekt.

  – Foreldres lommebok bør ikke avgjøre om barn får delta i lek og læring etter skoletid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

  Fra august får alle førsteklassinger over hele landet gratis SFO i tolv timer hver uke. Nå får også 60 kommuner mulighet til å gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt. Tiltaket koster 79 millioner kroner for skoleåret 2022–23.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no