Treholt-saken gjenopptas ikke

Spiondømte Arne Treholt får ikke saken sin gjenopptatt.

Janne Kristiansen og Arne Treholt
Foto: Overvåkningspolitiet / Scanpix

Klokken 11 i dag offentliggjorde Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker sin avgjørelse om Treholts begjæring om gjenopptakelse ble tatt til følge eller ikke.

Det var kommisjonens leder Janne Kristiansen som leste opp begrunnelsen for avslaget.

Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for landsforræderi og spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak den 20. juni 1985. Siden har han forsøkt å få saken gjenopptatt i Høyesterett to ganger, i 1988 og 1992, noe Høyestrett avslo.

Les: Dette er Treholt-saken

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker var Treholts siste håp.

Men Treholt klarte ikke å overbevise alle medlemmene i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om at dommen mot ham var tvilsom.

- Avgjørelsen i kommisjonen er tatt under dissens, opplyser leder Janne Kristiansen.

Professor Svein Magnussen gav Treholt medhold i at det under rettsakene mot ham ikke ble tilstrekkelig bevist at den tidligere diplomaten gav fra seg opplysninger som burde vært holdt hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet.

De fire andre medlemmene mener det derimot ikke er tilstrekkelig grunn til å gjenoppta saken. Det gjelder også kommisjonens leder.

Video nsps_upload_2008_12_15_12_5_24_267.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Kommisjonen sa nei til Treholt

- Overhodet ingen kommentar, sier Magnussen til nrknyheter.no om at han tok dissens og henviser til Janne Kristiansen.

Men ifølge Magnussens merknader under komitébehandlingen, er det særlige to forhold han mener fortjente nytt søkelys:

– Når det kan reises tvil om hvor mye penger Treholt har mottatt fra Sovjet, og det ikke foreligger et eneste konkret og umiddelbart bevis for kompromittering av sikkerhetsbelagte opplysninger, svikter grunnlaget for lagmannsrettens avgjørelse av skyldspørsmålet. Lagmannsretten gjør seg skyldig i et uholdbart sirkelresonnement, heter det.

Begrunnelsen

Kommisjonen begrunner avslaget slik:

Gjenopptakelseskommisjonen har gått igjennom og vurdert sakens dokumenter, herunder de dokumenter som er gradert ”Strengt hemmelig” og derfor oppbevares etter Sikkerhetsinstruksen hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

I tillegg har kommisjonen hatt tilgang til og hørt lydopptak fra hovedforhandlingen i lagmannsretten.

Kommisjonen har også satt seg inn i den kommentarlitteratur som finnes om saken. Dokumentomfanget har vært særdeles betydelig. Kommisjonen har dessuten foretatt egne undersøkelser. Ved sin avgjørelse har kommisjonen vurdert det samlede bevismateriale.

Kommisjonen har drøftet tre grunnlag for gjenåpning:

  • Om det er nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse eller vesentlig mildere straff, straffeprosessloven § 391 nr. 3.
  • Om tjenestemenn i politiet har gjort seg skyldig i straffbart forhold eller om det er avgitt falsk forklaring i saken, straffeprosessloven § 391 nr. 1.
  • Om det er særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, straffeprosessloven § 392 annet ledd.


Kommisjonen har vurdert de nye forhold som er påberopt etter dommen i 1985 og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse.

Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at det foreligger straffbare forhold fra tjenestemenn i politiet i forbindelse med ransakinger mv.

En hovedoppgave for kommisjonen har vært å foreta en ny analyse av beviskjeden som førte frem til den fellende dommen.

Spørsmålet kommisjonen har stilt seg er om en slik gjennomgang får dommen til å fremstå i et tvilsomt lys.

Kommisjonen har kritiske merknader til flere sider ved saken og dommen. Kommisjonens flertall har likevel kommet til at en helhetlig og ny analyse av beviskjeden ikke gir holdepunkter for at bevisresultatet er feil.

Det foreligger således ikke særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig.

Kommisjonens mindretall har kommet til at de svake ledd i beviskjeden samlet sett er av en slik styrke at de må tillegges avgjørende vekt til fordel for gjenåpning."

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Les kommisjonens gjennomgåelse av saken her

Les: - Jeg er ved veis ende

Fornøyd med dissens

- Dette er den mest arbeidskrevende saken som Gjenopptakelseskommisjonen har hatt, sa Kristiansen til NRK etter at hun var ferdig med sin redegjørelse.

Arne Treholt fikk beskjed om avslaget en time før avgjørelsen ble offentlig kjent.

- Treholt ønsker å formidle at han er meget tilfreds med den sterke dissensen som fremkommer fra psykologiprofessor Svein Magnussen.

- Han er også er fornøyd med at kommisjonen i sine premisser på viktige punkter imøtekommer den kritikken han har reist og som jeg har argumentert for, sier Treholts advokat Harald Stabell til NRK.

Siste: - Jeg er vel ved veis ende

Klokken 17 stiller Arne Treholt i nettmøte på nrknyheter.no.

Send inn spørsmål til Arne Treholt her

Hør: Hans-Willhelm Steinfelt om tvilspunktnene i Treholt-dommen.

Juridiske Norge tause

Justisminister Knut Storberget (Ap) merker seg avgjørelsen i Treholt-saken, men vegrer seg for ytterligere kommentarer.

– Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig organ. Det er den som avgjør om en domfelt med en rettskraftig dom skal få ny behandling av saken sin i retten. Som justisminister tar jeg kommisjonens selvstendige avgjørelse til etterretning, sier Storberget til NTB.

Heller ikke lederen av Høyesterett, Tore Schei, vil ikke kommentere beslutningen om ikke å gjenåpne Treholt-saken.

Schei var en av tre fagdommere da saken var til behandling i 1985.

– Siden jeg var en av fagdommerne, finner jeg det helt uriktig å kommentere det videre rettsforløpet og innholdet i beslutningen til Gjenopptakelseskommisjonen, sier Schei til NTB.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch, som var aktor under Treholt-saken, er influensasyk og ville ikke kommentere kommisjonens avgjørelse overfor NTB i dag.

Video nsps_upload_2008_12_12_16_24_10_77.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Tiltalen mot Treholt leses opp.

Video nsps_upload_2008_12_12_16_38_3_80.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Treholt dømmes til 20 års fengsel.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger