Staten åpner for å tøye menneskerettighetene i Breivik-rettssaken

Norge kan gjøre soningsvurderinger som i utgangspunktet strider mot menneskerettighetene i høyrisikosaker som Breivik-saken. Det mener både advokat ved Regjeringsadvokaten og tidligere norsk dommer ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Breivik

TØYELIG: Artikkel 8 i Menneskerettighetskonvensjonen kan tøyes, mener advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten.

Foto: Scanpix

– På visse områder, typisk når det gjelder høyrisiko innsatte så tilkjennes staten en viss vurdering om man ligger innenfor konvensjonen eller ikke, sier Marius Emberland, advokat ved Regjeringsadvokaten.

Emberland

Marius Emberland er advokat ved Regjeringsadvokaten.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Tirsdag neste uke starter den fire dager lange sivile rettssaken hvor Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Det er artikkel 3 og artikkel 8 han har anført.

– Det betyr ikke at han ikke har rettigheter, men man har et ekstra slingringsmonn i den vurderingen retten skal gjøre, sier Emberland.

Det er artikkel 8 han sikter til.

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv ...

Art. 8 Menneskerettighetskonvensjonen

Har ikke samme krav til privatliv

– Ligger i kortene at når man er frihetsberøvet, altså dømt til fengselsstraff så vil man ikke få samme familieliv og privatliv som ellers, sier Sverre Erik Jebens.

Sverre Erik Jebens

Sverre Erik Jebens er tidligere norsk dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Foto: Privat

Han er tidligere norsk dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fra 2004 til 2011. Nå er han lagdommer i Frostating lagmannsrett.

– Det unndrar seg ikke overprøving, men det blir mer skjønnsmessig og det innebærer at staten får en skjønnsmargin, sier Jebens.

Han sier det er høy terskel for å bryte artikkel 3 som Breivik også har klaget Norge inn for, men at den kan ikke tøyes på samme måte som artikkel 8.

Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Art. 3 - Menneskerettighetskonvensjonen

Vil ha en relasjon med andre

Breivik mener soningsforholdene han sitter under på avdeling for særlig høy sikkerhet er for strengt. Advokat Øystein Storrvik mener Breivik har fått isolasjonsskader på grunn av dette. Men det avviser Emberland.

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett, skriver Emberland at Breivik har mer samvær med ansatte, de lager mat og han vasker tøy. Han har en prest og besøksvenn han treffer jevnlig.

Etter det NRK kjenner til ønsker Breivik å ha en personlig relasjon han kan snakke politikk med, men det har han ikke fått lov til.

– Staten må godtgjøre at en slik kontakt vil skape en farlig situasjon og at dette må man beskytte seg mot, sier Jebens.

Han sier at det er staten som har bevisbyrden på dette punktet, men hvis staten kan bevise at en slik kontakt med meningsfeller kan føre til terroranslag så viser EMD praksis at staten blir hørt på dette punktet.

Sosial isolasjon viktig i mange saker

Sosial isolasjon har vært et sentral moment i mange saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– At man har svært liten kontakt med andre enn fangevoktere og advokater, det er et viktig moment, sier Jebens.

– Det går på at sosial isolasjon kan være med på å bryte ned et menneske, fortsetter han.

Skien fengsel

Breivik soner på avdeling for særlig høysikkerhet i Skien fengsel.

Foto: NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger