Hopp til innhold

Slik vil transportbransjen halvere utslipp innen 2030

Åtte milliarder på sykkelveier, og at det blir dyrere å kjøre elbil er blant forslagene til Jernbaneverket, Kystverket, Statens Vegvesen og Avinor.

Fikk innspillene overlevert

INNSPILL: I dag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen transportetatenes, pluss Avinors, forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Fra 2025 skal alle nye personbiler være nullutslippskjøretøy. Null- og lavutslippsbiler må være konkurransedyktige i pris, og de må være billigere i drift enn andre biler, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Mandag formiddag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029.

I forslaget skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030.

Her er de viktigste punktene i transportbransjens forslag til NTP:

 • 8 milliarder til superveier for syklister.
 • Vil halvere transportutslipp innen 2030.
 • Nullvekst i privatbilismen.
 • Klimavennlige busser og båter.
 • Kollektivprosjekter i storbyene.
 • Ny rullebane på Oslo lufthavn innen 2030.
 • Vil fjerne etterslepet i vedlikehold
 • Varsler slutten på gratiskjøring med elbil.

Vil bruke 8 milliarder på sykkelveier

Trafikketatene foreslår at flere personer som bor i byområder, må slutte å bruke bil og heller gå, sykle eller ta kollektivtransport.

For å sørge for at flere personer skal sykle, foreslår transportetatene å bygge ti nye sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen i de ni største byene i landet.

Slike sykkelekspressveier blir fremhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til NTP.

En betydelig satsing på sykling og gåing transportmetoder uten utslipp er vesentlige virkemidler for å nå målet om nullvekst i utslipp fra persontransport i byene, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Disse strekningene foreslås bygd ut med sykkelekspressveier:

 • Oslo-regionen: E6 Bryn-Lillestrøm og Rv163 grense Akershus-Økern
 • Bergen: E39 Rådal-Bergen sentrum
 • Trondheim: E6 Tiller og Heimdal-Rotvoll
 • Nord-Jæren: E39 Stavanger-Sandnes
 • Nedre Glomma: Grålum-Kalnes
 • Buskerudbyen: E134 Gulskogen-Mjøndalen
 • Grenland: Rv36 Vabakken-Gråtenmoen
 • Kristiansand: E18 Vollevann-Oddemarka-Tordenskjolds gate
 • Tromsø: E8 Solligården-Tromsgården-Tomasjord
 Jernbanedirektør i Jernbaneverket Elisabeth Enger

NTP: Jernbanedirektør i Jernbaneverket Elisabeth Enger, Terje Moe Gustavsen vegdirektør og øverste leder for Statens vegvesen, administrerende direktør Avinor Flysikring AS Dag Falk-Petersen og kystdirektør i Kystverket Arve Dimmen under dagens pressekonferanse.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Varsler slutten på gratiskjøring med elbil

Det vil bli dyrere å kjøre elbil i tiden som kommer, varsler transportetatene. Pengene skal brukes på å finansiere kollektivtransport og tiltak for gående og syklende.

I forslaget skriver etatene at elbiler må gå fra ingen til lave avgifter og at de må begynne å betale bompenger – selv om de fortsatt vil få lavere sats enn bensin- og dieselbiler.

Alle incitamentene for overgang til null- og lavutslippskjøretøy skal være tidsavgrenset. Alle kjøretøy bidrar til svevestøv, støy og kø, og alle trenger tilnærmet samme arealer til kjøring og parkering, skriver etatene.

Likevel understrekes det at elbiler og lavutslippskjøretøy skal være billigere i bruk enn bensin og diesel.

Etatene vil la elbilister fortsette å kjøre i kollektivfelt, men bare på de stedene der elbilistene ikke hindrer kollektivtransporten.

Nullvekst i privatbilismen

I NTP slår etatene fast at befolkningsvekst, handel og økonomisk vekst vil føre til at transportomfanget øker. I 2029 vil personreiser øke med 15 prosent. Det omfanget av godstransport vil øke med opp mot 20 prosent.

Målet er nullvekst i privatbilismen i byer og byområder, og at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030.

I tillegg må nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutspillskjøretøy.

For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.

Hordfast blir 12 milliarder dyrere

Topplederne i transportetatene var til stede sammen med samferdselsministeren da grunnlagsdokumentet ble lagt frem i Oslo.

Der fikk Selvik-Olsen vite hva Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket mener må prioriteres av utbygginger fram mot 2030. Grunnlagsdokumentet inneholder konkrete tiltak i havner, farleder, på riksveger, i lufthavner og på jernbaner i nord.

I fremleggelsen av grunnlagsdokumentet til Nasjonal Transportplan opplyser fagetatene også Hordfast vil koste 39 milliarder kroner.

Tidligere var prosjektet kostnadsregnet til 27 milliarder kroner. Hordfast er en foreslått ferjefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os i Hordaland.

Trafikk

FORSLAG: De forskjellige etatene leverte i dag sine forslag til Nasjonal transportplan til samferdselsministeren.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Skal finansiere kollektivsatsinger

Staten går også inn med 50 prosent i store kollektivinvesteringer i byene. Prosjektene skal fastsettes i bymiljøavtalene.

Prosjekter som nevnes i nasjonal transportplan (NTP), er bybanen i Bergen, superbuss i Trondheim, bussvei i Stavanger, metrotunnel i Oslo og Fornebu-banen mellom Oslo og Akershus.

Foreslår å fjerne etterslepet

Etterslepet av vedlikehold på vei, jernbaner og kystanlegg må fjernes innen 2029, skriver transportetatene i forslag til NTP. Det vil koste opptil 60 milliarder kroner.

I sitt samlede forslag ber Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor om at det settes av 36 milliarder kroner for å fjerne forfallet på riksveiene. Etatene ber også om 18 milliarder kroner for å fjerne etterslepet på jernbanen.

Avinor mener det vil være behov for en ny rullebane på Oslo lufthavn innen 2030.
En tredje rullebane vil gi store ringvirkninger og er samfunnsøkonomisk lønnsom, skriver Avinor sammen med de andre transportetatene.

Først sommeren neste år får vi vite om politikerne på Stortinget har fulgt anbefalingene til transportetatene.

Vil ha bred enighet

Nå starter den politiske prosessen med planen. Solvik-Olsen håper på bred enighet. Han vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen, skriver NTB.

Han understreker viktigheten av at transportplanen blir langsiktig og helhetlig for å unngå omkamper og langvarig politisk strid og usikkerhet om en rekke enkeltprosjekter.

– Vi skal ha perspektiver mot 2050, helhetlige løsninger og vektlegge effektiv ressursbruk. Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den, sier statsråden.

AKTUELT NÅ