Hopp til innhold

Sjukehus blir bygde utan tilfluktsrom

Nye norske sjukehus blir bygde utan tilfluktsrom. – I dagens situasjon trur eg ikkje det er så smart, seier akuttlege Jørn Einar Rasmussen.

Nye Drammen sykehus under bygging på Brakerøya. Biletet er tatt 19.mars 2024.

NÆR VIKTIG HAMN: Drammen sjukehus skal stå ferdig neste år. Trass i krig i Europa og ei meir utrygg verd, blir dette og andre sjukehus bygd utan tilfluktsrom.

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK luftfoto

Han er leiar i Norsk foreining for akutt- og mottaksmedisin og til dagleg overlege på sjukehuset i Skien.

Det er eit sjukehus som faktisk har slike rom til vern mot kuler og eksplosjonar.

– Her er inngangen, seier Jørn Einar Rasmussen. Han står ved solide dører i stål med kraftige handtak. Over han er det ventilar som skal sleppe inn luft som kan filtrerast for gass eller radioaktive partiklar.

Overlege Jørn Einar Rasmussen ved inngangen til et av tilfluktsrommene ved sykehuset i Skien.

Sjukehuset i Skien har fleire tilfluktsrom under bakken som kan gi vern til pasientar og tilsette i tilfelle krig. Slike finst ikkje på sjukehus bygde etter år 2000.

Foto: Robert Hansen

Sjukehuset i Skien har fleire tilfluktsrom under bakken. Dei er solid bygde i armert betong og kan i tilfelle krig verne både pasientar og tilsette mot eksplosjonar, splintar og gass. Slik er det og på andre sjukehus bygde før tusenårsskiftet.

Annleis er det i Drammen, halvannan times køyring frå Skien. Der bygger dei no eit nytt sjukehus på Brakerøya – utan tilfluktsrom. Slik er det med alle sjukehus bygde dei siste 25 åra.

Mens verda er blitt meir spent og krigen rasar i Ukraina, bygger helsetenesta sjukehus utan tilfluktsrom etter reglar frå 1998.

Må ryddast på 72 timar

På vakt på sjukehuset i Skien viser overlegen oss tilfluktsromma trygt under bakken.

– Til dagleg blir dei heldigvis berre brukte til garderobar og lager. Men romma må kunne ryddast på 72 timar slik at dei kan nyttast til å verne både tilsette og pasientar, seier Rasmussen.

Han seier at han i ein krigssituasjon ville kjenne seg mykje tryggare om han fekk arbeide nede i eit tilfluktsrom enn høgare oppe.

– Vi ser både i Ukraina og i Gaza at sjukehus og sanitetsinstallasjonar blir råka av både rakettar og bomber, seier han.

Overlege Jørn Einar Rasmussen i kulverten som forbinder ulike bygninger ved sykehuset i Skien med hverandre. Her er det også flere tilfluktsrom.

Jørn Einar Rasmussen, leiar i Norsk foreining for akutt- og mottaksmedisin og overlege på sjukehuset i Skien.

Foto: Robert Hansen

– Ikkje så smart

Oppmuntra av slutten på den kalde krigen, vedtok Stortinget i 1998 at ein ikkje trengte å bygge nye tilfluktsrom. Bygningar som sto ferdige etter omtrent år 2000 har difor ikkje tilfluktsrom, heller ikkje sjukehus.

– I dagens situasjon trur eg ikkje det er så smart, seier Jørn Einar Rasmussen.

For tidene har endra seg. Russland har i fleire år ført krig mot nabolandet Ukraina, fullskalainvasjonen starta 24. februar 2022. Åtaka deira råkar straumforsyning, bustadområde, fødeklinikkar – og sjukehus.

– Det vi for nokre år sidan trudde var heilt usannsynleg – det har faktisk skjedd. Vi har fått ein fullskala krig i Europa. Også bygningar som skal vernast mot krigshandlingar, som sjukehus, er blitt råka, seier Jarle Løwe Sørensen.

Han er førsteamanuensis på handelshøgskulen ved Universitetet i Sørøst-Noreg, med samfunnssikkerheit og beredskap som fagfelt.

– Sjølv om det ikkje er lovpålagd, så meiner eg sjukehus bør ha tilfluktsrom. Både for å verne pasientar som ikkje kan evakuerast raskt, og for å ta vare på medisinske fagfolk. Dei er ekstra viktige i ein krigssituasjon, seier han.

Jarle Løwe Sørensen, førsteamanuensis i samfunnssikkerheit og beredskap på handelshøgskulen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her ved bygginga av det nye sjukehuset på Brakerøya i Drammen.

– Sjukehus bør ha tilfluktsrom for å ta vare på både pasientar og tilsette. Medisinsk personell er særleg viktig i tilfelle krig, seier førsteamanuensis i samfunnssikkerheit og beredskap ved Universitetet i Sørøst-Noreg.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Utan tilfluktsrom nær viktig hamn

I Drammen jobbar dei på spreng med det nye sjukehuset som skal stå ferdig neste år. Det ligg i sjøkanten på Brakerøya. Hamna rett ved sida av blir frå tid til annan nytta til å skipe stridsvogner, pansra køyretøy, lastebilar og anna militært utstyr inn og ut.

– Det påfører sjukehuset ein ekstra risiko. For eit sånt infrastruktur-punkt vil jo kunne vere eit mål i ein krigssituasjon. Då er det fort gjort at nærliggande infrastruktur blir råka, sjølv om det ikkje er hovudmålet, seier Jarle Løwe Sørensen.

Likevel blir sjukehuset bygd utan tilfluktsrom.

Lastebilar, pansra personellkøyretøy og stridsvogner klare til å køyre ombord i eit skip på hamna i Drammen.

Lastebilar, pansra personellkøyretøy og stridsvogner klare til å køyre om bord i eit skip på hamna i Drammen før påske. Om hamna nyttast slik i ein krigssituasjon, kan det gjere sjukehuset like ved meir utsett.

Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Det gjeld altså andre nye sjukehus også. Som det i Kirkenes, ikkje langt frå grensa til Russland. Og sjukehuset som til hausten opnar i Narvik, ein by som blei utsett for kraftige luftangrep og bombardement under kampane i 1940.

Byen reknast framleis som strategisk viktig, mellom anna på grunn av den gode hamna og jernbanen inn i Sverige.

UNN Narvik sykehus

Narvik sjukehus blir tatt i bruk i haust. Forsvaret sitt behov var ein av grunnane til at det får akuttfunksjonar. Men det har heller ikkje tilfluktsrom.

Foto: UNN NARVIK

Reglar frå 1998

I Helse- og omsorgsdepartementet viser statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) til at Stortinget for 26 år sidan fjerna plikta til å bygge tilfluktsrom.

– Sidan staten overtok sjukehusa i 2001 har man forhalde seg til vedtaket Stortinget gjorde i 1998 om å fjerne plikta til å tilfluktsrom.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap).

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Men det er jo ikkje forbode å bygge tilfluktsrom?

– Nei, men vi har forhalde oss til det regelverket som gjeld.

– Kva slags sjølvstendig vurdering har de gjort av risikoen med å bygge sjukehus utan tilfluktsrom?

– Dette er eit felles regelverk Stortinget vedtok i 1998. Og det å gjere tryggleiksvurderingar og beredskapsvurderingar ligg til ei annan styresmakt enn helsestyresmaktene, seier Bekeng.

Kirkenes nye sykehus

Kirkenes sjukehus sto ferdig i 2018. Det ligg ikkje langt frå grensa til Russland, men har heller ikkje tilfluktsrom.

Foto: Ksenia Novikova

Etter intervjuet skriv Bekeng i ein e-post til NRK mellom anna:

«Førre regjering ønsket å avvikle ordninga med tilfluktsrom. Det var vi imot. Vår regjering vil i arbeidet med totalberedskapsmeldingen vurdere alle våre sivile beskyttelsestiltak, herunder å definere trygge oppholdssteder og tilfluktsrom. Dette arbeidet har vi fullt trykk på.»

«Det er ingen tvil om at den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at det må tenkes nytt og når det gjelder beskyttelse av sivil befolkningen,» skriv statssekretæren.

Les også Økte lederlønninger tross kraftige kutt: – Hjemme alene-fest uten sidestykke

Olaug Bollestad

AKTUELT NÅ