Hopp til innhold

Redd Statkraft kan ødelegge urfolks kultur

I Chile kjemper en gruppe urfolk mot Statkrafts planlagte vannkraftverk. De frykter utbyggingen kan bety slutten for deres kultur. Rasmus Hansson (MdG) etterlyser tettere oppfølging av statlige eide selskaper fra departementene.

Demonstrasjon mot vannkraftverk i eleven Pilmaiquen

Deler av Mapuchebefolkningen mener bygging av vannkraftverk ved deres hellige områder vil være ødeleggende for deres kultur.

Foto: Handout

I kjølvannet av at flere statseide eller delvis statseide selskaper har hatt saker i utlandet som har endt på kontroll- og konstitusjonskomiteens bord, krever Miljøpartet de grønnes Rasmus Hansson mer av Næringsministeren enn at hun stoler på at statseide selskaper selv sørger for å passe på å følge regler i utlandet.

Nå er Statkraft i en konflikt med urfolk i Chile, fordi de ønsker å bygge et vannkraftverk nær deres hellige område.

Hansson har stilt Næringsministeren spørsmål i spørretimen om hvordan hun som eier av Statkraft passer på at de tar hensyn til urfolks rettigheter i prosessen. Han fikk til svar at det forutsetter statråden at Statkraft gjør.

Rasmus Hansson

Miljøpartet de grønnes Rasmus Hansson mener departementene må følge statseide selskaper tettere.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Hun viste til eierskapspolitikken, som kort oppsummert går ut på at staten som eier fortusetter at selskapene oppfører seg ordentlig og følger norske og internasjonale lover. Utfordringen er jo de gangene det er konflikt eller usikkerhet. Da er det viktig at departementene og ansvarlig statsråd tar ansvar, og det har vi jo sett en god del eksempler på i det siste som vi blant annet har fått på bordet i kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor jeg sitter, med både Statoil i Angola og Telenor i Tajikistan og så videre, så her er det viktig å etterspørre engasjement fra eieren.

NRK har ikke kunnet få noe intervju med næringsminster Monica Mæland, men statssekretær i næringsdepartementet Lars Jacob Hiim (H) sier at Staten som eier har tydelige forventninger til det ansvaret selskapene skal påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

– Vi forventer at selskapene har dialog med berørte parter der det er relevant, for å kartlegge hvem som påvirkes av virksomheten, og for å redusere risiko. Som eier forventer vi at Statkraft følger opp disse forventningene. Når det gjelder denne konkrete saken, så er dette forhold som er selskapets ansvar, skriver han.

– I fjor høst lanserte regjeringen en nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Et av tiltakene i denne planen er å styrke veiledning og dialog med næringslivet om menneskerettigheter, etikk, sikkerhet og korrupsjon i krevende markeder. For eksempel gir utenriksstasjonene våre råd om bedrifters samfunnsansvar og hvilke utfordringer bedriftene kan møte i vertslandet, skriver han videre.

Luis Aberto Gallegos Pradines

Aberto Gallegos Pradines er redd kulturen til Mapuchefolket skal dø om det bygges kraftverk nedenfor det hellige området i Rio Pilmaiquen.

Foto: Torunn Grymer / NRK

– Vil ødelegge vår kultur

Årsaken til at Statskrafts planlagte utbygging i Chile møter motstand blant urfolk, er at de mener utbyggingen vil ødelegge kulturen deres. Elven Statkraft vil bygge vannkraftverk i er viktig for Mapuchefolket som har en naturreligion, der gudene lever i naturen. Mapuchene tror at ånden deres renner ned denne elven etter deres død, og det er også en område ved Pilmaiquen som brukes til religiøse seremonier, det er gamle gravplasser i området nær der kraftverket er planlagt bygget.

Talsmann for en større gruppe mapuche-folk, Alberto Gallegos Pradines er i Norge for å snakke med Statkraft og for å gi en beskjed til dem og staten:

– Vi ønsker å ha en dialog med Statkraft. Vi har hatt 8 år med motstand mot slike prosjekter som Statkraft er i ferd med å realisere, og hvis Statkraft ikke vil gjøre det godt igjen ved å gi tilbake det hellige området til Mapuchene, så vil vi fortsette å kjempe. Da vil det ikke være dialog og de vil være ansvarlige for sitt økonomiske tap, sitt tap av renome og det som måtte skje, sier Pradines.

– Å plassere et kraftverk der, vil si døden for kulturen vår, forteller Pradines.

LES OGSÅ: – Ser på oss som terrorister

Rucatayo kraftverk

Bilde av det eksisterende kraftverket Rucatayo, oppstrøms det planlagte Osorno. Designet på disse vil være tilnærmet like både i størelse og form, ifølge Statkraft.

Foto: Statkraft / Handout

Statkraft avventer

Han møtte avdelingsdirektør for internasjonal vannkraft i Statkraft, Olav Hypher i Oslo tidligere denne måneden.

Han forteller at det tidligere har blitt gjennomført en prosess med fem Mapuche-samfunn som bor i direkte tilknytning til elve-området.

– Disse fem lokalsamfunnene har inngått en avtale med selskapet, som omfatter tiltak for å sikre det viktige religiøse området oppstrøms kraftverket, samt bidrag til lokal utvikling. Etter at Statkraft overtok selskapet i april 2015, har vi jobbet med å utvide hvem vi snakker med til også å omfatte lokalsamfunn lenger unna prosjektet, som også oppfatter seg som berørte parter, forteller han.

Statkraft avventer nå oppstart av utbyggingen og ønsker dialog med gruppen Pradines representerer og eventuelt andre som ønsker det. De vil ikke si noe om hva de vil gjøre om konflikten ikke kan løses med samtaler, de har tro på at den prosessen vil føre fram.

Olav Hypher

Avdelingsdirektør for internasjonal vannkraft i Statkraft, Olav Hypher, håper dialog med Mapuchene skal føre til en enighet.

Foto: Juliane Kravik / NRK

– Prosessen videre slik vi ser det er at vi på den ene siden har alle rettigheter til å utvikle prosjektet og at vi også har ingått en avtale med de lokalsamfunnene som blir berørt. Så har vi sendt et brev til de som nå har tatt kontakt fra andre deler av Mapuche-samfunnet og sagt at vi ønsker å snakke med dem, og gjerne ha en dialog hvor vi inviterer inn en tredjepart, sier han.

– Vi håper at dette illustrerer at vi er ute etter å finne en løsning som innebærer en sameksistens med Mapuchene som bor i området. Vi mener at dette er et godt prosjekt med lav effekt for folk som bor i området, og at vi har funnet gode løsninger for de bekymringene som har vært uttrykt gjennom konsultasjoner. Så vårt utgangspunkt er at vi ønsker en dialog både for å presentere våre løsninger og får å lytte til de bekymringene de har, sier Hypher videre.

Chile2

– Ofte utsatt for overgrep

Leder i Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas), Jonas Holmqvist, forteller at Mapuchene i mange tilfeller har blitt marginalisert av storsamfunnet.

– De er ofte utsatt for overgrep fra politiet for eksempel, også i forbindelse med vannkraftutbygging i dette området før Statkraft kom inn, så Mapuchene har en god grunn til å være skeptisk, sier Holmqvist.

Jonas Holmqvist

Leder i Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas), Jonas Holmqvist mener Statkraft må drippe utbyggingen om de ikke får støtte av Mapuchene.

Foto: FIVAS

Fivas mener det kan være en stor risiko for sammenstøt om det settes igang noe utbygging.

– Det har vi sett i så mange andre områder, at blir det utbygging som deler av urfolkssamfunnet er uenige i så blir det blokkader og det kan lett komme til mindre slosskamper mellom arbeidere og folk som holder blokkaden. Og vi vet jo av erfaring at hvis Statkraft bruker Chilensk politi for å rydde opp så blir det fort ganske voldelig, og kan føre til grove overgrep.

Organisasjonen er klar på sin anbefaling til Statkraft.

– Får de ikke godkjenning av de berørte urfolkene så mener vi de ikke kan bygge ut, sier han.

AKTUELT NÅ