Hopp til innhold

Politiet bryter tidsfristen i alvorlige voldssaker – store forskjeller i landet

Under halvparten av alvorlige voldssaker er ferdig etterforsket innen fristen på 90 dager. Det er stor variasjon mellom distriktene.

Politiet i arbeid.

UTELIVSVOLD: Flere av sakene som rapporten har gjennomgått dreier seg om utelivsvold.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det viser Riksadvokatens første kvalitetsundersøkelse av politiets arbeid med alvorlige voldssaker, som presenteres i dag.

Det positive først: Riksadvokaten mener politiet gjør mye bra.

Den landsdekkende kvalitetsundersøkelsen peker likevel på flere ting som kan bli bedre. Bare 45 prosent av de rundt 600 alvorlige voldssakene de har sett nærmere på, er ferdig etterforsket innen fristen.

– Det er rom for å bryte fristen, dersom det kan begrunnes godt. Hovedinntrykket i denne undersøkelsen, er at fristene brytes i for stor grad uten at det er grunn til det, sier 1. statsadvokat Katharina Rise hos Riksadvokaten.

I hver femte sak bruker politiet mellom et halvt og ett år.

1. statsadvokat, Katharina Rise

– TING KAN BLI BEDRE: 1. statsadvokat, Katharina Rise mener politiet gjør mye bra arbeid, men at ting kan bli bedre.

Foto: Sturlason/Riksadvokaten

– Det er jo først og fremst de involverte i sakene dette går ut over. De som har vært utsatt for en skade, og de som har begått en forbrytelse som ikke får saken sin avgjort innen fristen som er satt. Grunnen til at fristen er satt, er for at en skal få en rask avklaring og dom i retten, og for å unngå at straffen blir redusert dersom saken blir for gammel.

Stor variasjon

Det er også problematisk, påpeker riksadvokaten i rapporten, at det er så stor variasjon mellom distriktene.

– Det kan se ut som at kvaliteten fremdeles er for ujevn, og vi ønsker at den skal bli jevnere, sier Rise.

I Sør-Øst har de ferdigbehandlet 78 prosent av de innrapporterte sakene innen fristen, mens tallet i Finnmark er 15 prosent. Det vil si at 85 prosent av de 20 sakene Finnmark har rapportert inn, ikke er avsluttet innen fristen.

– Ikke i nærheten av å overholde fristen

I rapporten skriver Troms og Finnmark statsadvokatembeter følgende:

«Det som imidlertid har vært og fremdeles er et problem, er at politidistriktet ikke er i nærheten av å overholde de sentralt fastsatte frister til saksbehandlingstiden (…) Fristen er som kjent 90 dager. Status i skrivende stund er et gjennomsnitt på hele 202 dager.»

De fortsetter med at de vil være varsomme med å peke på årsakene til for lang saksbehandlingstid, men:

«Det er imidlertid liten tvil om at den verserende politireformen har vært krevende og fremdeles oppleves som krevende for politidistriktet, herunder med den følge at de nye strukturene både hva gjelder ledelse og organisasjon ikke har fått satt seg.»

NRK har vært i kontakt med Finnmark politidistrikt, som ikke ønsker å uttale seg før de har lest hele rapporten.

– Vi må bli bedre

Politidirektoratet tar til seg kritikken, og mener dette er alvorlige saker som hadde fortjent å bli grepet fatt i tidligere.

– Vi ønsker definitvt å bli bedre på tidsbruk i voldssaker. Politiets straffesaksportefølje er nå av en kompleksitet, som gjør at det utfordrer kapasieteten vår. Vi har hatt en økning i antallet anmeldelser av voldssaker. Vi har også mange komplekse saker å jobbe med, for eksempel overgrep mot barn, som utfordrer kapasiteten vår. Men vi er på vei gjennom kvalitetsløftet vi har gjort gjennom politireformen, sier direktør for politifag i Politidirektoratet Kristin Kvigne.

Om Finnmark sier hun at distriktet jobber med å bedre situasjonen, og at de har færre saker nå, enn de hadde på tidspunktet for undersøkelsen.

Læringspunkter

I kvalitetsundersøkelsen peker også riksadvokaten på flere læringspunkter, som kan bedre politiets arbeid.

– Vi mener at politiet i større grad burde hente inn videoovervåkingsbilder, og at de også kunne vært flinkere til å hente inn nødsamtaler. Dette kan føre til at man trenger mindre tid på andre etterforskningsskritt, sier Rise hos Riksadvokaten.

AKTUELT NÅ