Hopp til innhold

Ny rapport stempler Kristiansen som farlig – avfeies av forsvareren

En ny sakkyndig rapport konkluderer med at det er stor fare for at Viggo Kristiansen vil begå nye overgrep. Advokat Arvid Sjødin mener rapporten er verdiløs og krever at Kristiansen blir løslatt så snart som mulig.

Viggo Kristiansen

Kriminalomsorgen vil forlenge forvaringen for Viggo Kristiansen

Foto: Eivind Pedersen

En rapport fra en psykologspesialist slår fast at samfunnet bør vernes mot Viggo Kristiansen. Rapporten konkluderer med at gjentakelsesfaren har økt.

Rapporten er godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon. Den er en sentral del av sluttrapporten fra Kriminalomsorgen region øst, der det blir slått fast at Kristiansen bør få fire nye år i fengsel.

Konklusjonen er at det er uklart hva slags seksuell preferanse Viggo Kristiansen har, og at han trenger lengre tid i forvaring før han kan tilbakeføres til samfunnet.

Rapporten ligger nå på bordet hos statsadvokaten i Oslo.

Der ligger også en kopi av kravet fra advokat Arvid Sjødin om umiddelbar løslatelse av Viggo Kristiansen.

I et brev som Sjødin sendte til Asker og Bærum tingrett tirsdag står det at retten umulig kan vurdere kravet om forlenget forvaring uten å gjenåpne hele saken.

Sjødin skriver at domstolen ikke kan behandle påstanden om gjentakelsesfare når det er reist tvil om Kristiansen i det hele tatt har begått den handlingen som det skal være fare for at han gjentar.

Dermed har det oppstått et stort og historisk juridisk dilemma som aldri har vært prøvd i domstolen før:

  • En part vil ha umiddelbar løslatelse.
  • En annen part vil ha forlenget forvaring utover lovens maksimumsstraff på 21 år.

Gjentakelsesfare

Det er den lange saksbehandlingstiden i Gjenopptakelseskommisjonen som har ført til at disse to prosessene kolliderer. De to sakene har isolert sett ikke noe med hverandre å gjøre.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter drapene og voldtektene på to små jenter i Baneheia våren 2000. Han er ferdig sonet 12. september 2021.

Kriminalomsorgen er pålagt å vurdere om det er grunnlag for å forlenge forvaringen ut over maksimumsstraffen på 21 år. NRK har tidligere omtalt at Kriminalomsorgen ved Ila Landsfengsel i desember konkluderte med at forvaringen bør forlenges.

Rapporten fra den sakkyndige psykologen var også et sentralt element i denne første vurderingen, men NRK har først nå fått tilgang til den detaljerte drøftingen av gjentakelsesrisikoen.

Nå er forvaringsproblematikken også vurdert og kvalitetssikret av en høyere instans, Kriminalomsorgen Region Øst.

Vurderingen ble sendt til statsadvokaten to dager før Gjenopptakelseskommisjonen slo fast at saken burde gjenåpnes.

Kriminalomsorgen konkluderer med at det er gjentakelsesfare:

Det foreligger en nærliggende fare for at Kristiansen på nytt vil begå forvaringskvalifiserende lovbrudd dersom han løslates uten vilkår ved tidsrammens utløp.

Gjentatte overgrep

I begrunnelsen for å holde Kristiansen fengslet i nye fire år står det at det er «nødvendig av hensyn til samfunnsvernet, og at et slikt vern ikke kan ivaretas på annen måte enn ved fortsatt forvaring i anstalt.»

Kriminalomsorgen viser også til at Kristiansen ble dømt for gjentatte overgrep mot små barn i tillegg til Baneheiadommen.

Det dreier seg om flere voldtekter av ei jente i sjuårsalderen i perioden 1994 til 1996, samt overgrep mot en ung gutt. Han ble frikjent for overgrepet mot gutten, ettersom han var under den strafferettslige minstealder da det skjedde. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til gutten.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

Viggo Kristiansen har sonet 21 år i fengsel på Ila

Foto: Odd Iversen / NRK

– Uriktig og feil

Advokat Arvid Sjødin mener rapporten fra Kriminalomsorgen bygger på et feil grunnlag. Han hevder at den sakkyndige vurderingen er basert på en feilaktig dom i en sak som nå er vedtatt gjenåpnet, og skriver følgende i sitt tilsvar til retten:

Retten kan ikke fingere gjentakelsesfare ved å bygge på en forutgående straffedom som det hefter betydelig tvil ved.

Han mener at forlenget forvaring må sidestilles med ny fengsling, og at det derfor er svært strenge beviskrav. Han skriver at det nå foreligger betydelig tvil om bevisene i saken, og at det derfor er juridisk tvilsomt om domstolen kan ta stilling til kravet om forlenget forvaring:

Man kan ikke nekte Viggo Kristiansen å føre bevis som kan hindre en ny dom på forvaring.

Manglende samarbeidsvilje

Det er helt uvisst hvordan domstolen vil vurdere disse sakene. Det er uklart om forvaringssaken eller fengslingssaken kommer opp først.

Det er også uklart om det blir ny straffesak, og når den eventuelt kommer opp.

Vurderingen fra Kriminalomsrogen er foretatt på bakgrunn av uttalelser fra fengslet, risikovurderinger, sakkyndige vurderinger, observasjonsdokumenter, journalnotater, straffedommen og uttalelser fra friomsorgskontoret.

Etter det NRK kjenner til utgjør rapportene til sammen over 200 sider

I dokumentene blir det understreket at vurderingen har vært vanskelig fordi Kristiansen har nektet å delta i samtaler med den sakkyndige. Det blir også vist til at han også tidligere har sagt nei til å snakke med fagfolk om risikovurderinger.

Det at Kristiansen ikke ønsker å snakke med de sakkyndige gjør det også vanskelig å vurdere hans utvikling og fremtidig risiko.

Befaring lagmannsrett

Agder lagmannsrett på befaring i Baneheia vinteren 2002

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Positiv utvikling

I den åtte sider lange konklusjonen blir det vist til at det er skrevet 30 hendelsesrapporter om negativ oppførsel i fengslet. Det dreier seg om ufin, aggressiv og uakseptabel adferd, særlig i de ti første årene i fengsel.

Det blir også vist til at han i 2009 ble dømt for drapstrusler mot en fengselsbetjent.

Men i tre avsnitt blir det framhevet at det har vært en positiv utvikling når det gjelder hans adferd og personlige funksjonsevne de siste årene:

Han har opparbeidet seg utdanning og arbeidserfaring som han kan nyttiggjøre seg ved en eventuell løslatelse.

Han får svært gode tilbakemeldinger fra gartneriet, og beskrives som ansvarsfull, selvstendig og pliktoppfyllende.

Omfattende vurdering

Ifølge regelverket kan en forvaringsdom i første omgang forlenges med inntil fem år. Kriminalomsorgen konkluderer altså med at forvaringen bør forlenges med hele fire år.

Dette må altså Asker og Bærum tingrett ta stilling til før sommeren.

Men først skal anbefalingen fra Kriminalomsorgen vurderes av påtalemyndigheten som må ta ut en formell tiltale. Domstolen har også engasjert to egne rettspsykiatere som skal vurdere saken.

Det er grunn til å tro at det blir en grundig og omfattende vurdering. Det er nemlig første gang siden innføringen av forvaringsinstituttet i 2002 at retten skal behandle et mulig krav om forlengelse ut over lovens maksimumsstraff.

I tillegg må domstolen altså vurdere de sterke innsigelsene Arvid Sjødin har kommet med.

Gjentakelsesfare

Det er særlig rapporten fra en uavhengig sakkyndig psykolog som blir vektlagt av Kriminalomsorgen. Rapporten er godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon.

I rapporten står det at Kristiansen i liten grad har fått utfolde seg i samfunnet.

Den sakkyndige psykologen skriver at Kristiansen har sagt at han foretrekker voksne kvinner, men at han «har hatt begrenset mulighet til å eksponeres for det han tidligere hadde som preferanse, små jenter.»

Den sakkyndige er av den oppfatning av at uten eksponering for triggere med mulighet til å avstå fra uønskede handlinger er det fremdeles uklart hvilken seksuell preferanse han dypest sett har. Slik sett er risikoen forhøyet.

Advokat Arvid Sjødin sier at retten ikke kan legge vekt på sakkyndige vurderinger fra personer som ikke har snakket med Viggo Kristiansen.

– Sakkyndige kan ikke si noen ting som helst om den seksuelle preferansen til personer de ikke har snakket med, sier Sjødin.

– De sakkyndiges arbeid i denne saken er et illustrerende eksempel på hvor galt system vi har her i Norge. Det er et iskaldt system som maler videre uten å oppdatere seg, sier han.

Ankesaken startet mandag i Agder lagmannsrett i Baneheia

Agder lagmannsrett dømte Viggo Kristiansen til 21 års forvaring. Nå vil Kriminalomsorgen forlenge forvaringen med fire år

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Kritiserer Kriminalomsorgen

Advokaten har tidligere karakterisert rapporten om forlenget forvaring som nærmest verdiløs.

– De som jobber i Kriminalomsorgen er forutinntatt. De lager bare en historie. Så sier de at han er lite samarbeidsvillig, og så sier de gjentakelsesfare, sier Sjødin.

Advokat Arvid Sjødin

-Kriminalomsorgen dikter opp en historie om manglende samarbeidsvilje, sier Viggo Kristiansens advokat Arvid sjødin.

Foto: Terje Bendiksby

Kriminalomsorgen vil ikke kommentere rapporten om Viggo Kristiansen. Men på generelt grunnlag sier regiondirektør Stig Storvik at vurderingene om forvaring er omfattende og grundige.

– Det er kompetente fagpersoner som har dette som sitt yrke og som jobber samvittighetsfullt med kompliserte vurderinger, sier han.

Det er Asker og Bærum tingrett som skal behandle saken om forlenget forvaring, mens det er Borgarting lagmannsrett som skal vurdere kravet om løslatelse.

Det er statsadvokaten i Oslo som skal vurdere selve gjenopptakelsessaken og skrive en innstilling til Riksadvokaten. Alternativene er frifinnelse uten rettslig behandling eller full ny rettssak.

AKTUELT NÅ