NRK Meny
Normal

Indeks Nordland: – Lofoten best i fylket

I ei samanlikning mellom regionane har Indeks Nordland sett på næringsutvikling, sysselsetjing og folketal, og sett Lofoten på toppen av si liste.

Illustrasjonsfoto

STØDIG NÆRING: Reiselivet var ein av dei viktigaste faktorane for at Lofoten toppa Indeks Nordland si liste i år.

Foto: Nordahl, Aleksander / NTB scanpix

– Lofoten har skote fart dei siste åra, seier Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøgskulen Nord universitet, i ei pressemelding.

Samfunns- og næringslivsbarometeret Indeks Nordland har for 14. år på rad publisert ei analyse av næringslivet og annan utvikling i fylket. I år peiker dei fleste pilene oppover.

I analysen, som kvart år publiserast av ei rekke interesseorganisasjonar, vert dei fem nordlandsregionane sett opp mot kvarandre i det dei sjølv kallar eit «næringsmeisterskap». Her vert mellom anna verdiskaping, sysselsetjing og driftsmargin vurdert.

Næringsmeisterskap i Indeks Nordland 2017

FRÅ SISTE- TIL FYRSTEPLASS: Denne tabellen, henta frå Indeks Nordland sin rapport rangerar dei fem regionane i Nordland.

Foto: Indeks Nordland

Positive tal for heile fylket

Rapporten si fyrste overskrift er «Sats på Nordland, invester i Nordland». Vidare følgjer mange grafar og analysar, dei fleste verkar positive for næringslivet. Til dømes har Nordland for femte år på rad hatt ein omsetjingsvekst over landssnittet, og i 2017 forventar Indeks Nordland ei omsetjing på 159 milliardar kroner, 2,8 prosentpoeng over resten av landet.

Omsetjingsutvikling

LIGG GODT AN: Nordland har ei særs god utvikling, som denne grafen frå rapporten syner.

Foto: Indeks Nordland

Ikkje alt er berre roseraudt

Men fylket slit også, trass i positive tal. for 2017 ventar Indeks Nordland ei auke på berre 0,1 %, 86 nye arbeidsplassar. Dette er under halvparten av kva resten av landet presterer.

– Gapet i sysselsettingsveksten mellom Nordland og landsbasis er fortsatt voksende. Fra 2007 har veksten vært 2,9 % i Nordland mens det nasjonale tallet var 8,4 %, står det i rapporten.

Det er Ofoten som har stått for minst vekst i sysselsetjinga.

Sysselsetjing i Nordland

NEGATIV TREND: Ikkje alle grafar støttar opp under Lofoten som fylke, spesielt ikkje innan sysselsetjing.

Foto: Indeks Nordland

Framtida for Nordland

Fiskeri, havbruk og reiseliv kjem til å bli dei viktigaste næringane i framtida, skal ein tru Indeks Nordland. I intervju med fleire næringslivsleiarar hevdar rapporten at oppdrett kan utvidast til meir enn laks, mellom anna til medisinar, og at reiselivet kjem til å vekse, så sant infrastrukturen blir betra. Dei har også trua på fleire arbeidsplassar innan olje- og gassnæringa, men legg vekt på at det er viktig med meir grøn industri.

Fiskeri og olje

VIKTIGE NÆRINGAR: Indeks Nordland meiner at mellom anna fiskeri og olje- og gassindustri kjem til å vere viktige verdiskaparar i framtida.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix og STOCKMARKET

Indeks Nordland er ein rapport under leiing av Kunnskapsparken Bodø AS, og er finansiert av Nordland fylkeskommune, DNB, Innovasjon Norge–Nordland, Næringslivets Hovedorganisasjon Nordland og NAV Nordland.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.