Dette betyr statsbudsjettet for Nordland

Dette vil regjeringen bruke penger på i Nordland.

Lofotodden: Utsikt fra fjellet Ryten mot Kvalvika

Utsikt fra fjellet Ryten mot Kvalvika. Dette er den nordlige delen av området til Lofotodden nasjonalpark.

Foto: Jon Olav Larsen

Kunnskap

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) med 0,8 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å fortsette etableringen av en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann og redningspersonell. Fagskolen er lokalisert i nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune.

Regjeringen foreslår totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.

Samferdsel

E6 Helgeland sør: Det er satt av 707 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 20,2 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. I arbeidet med detaljprosjektering av strekningen videre fra Svenningelv bru til Lien er det avdekket vanskelige grunnforhold. Det er derfor knyttet usikkerhet til kostnader og videre fremdrift. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når det foreligger nærmere avklaringer. Det settes av 400 millioner kroner i 2019.

E6 Helgeland nord: Det settes av 169 millioner kroner i 2019, av disse forutsettes at 100,4 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

E6 Hålogalandsbrua: Det settes av 242 millioner kroner i 2019, av disse forutsettes at 2,3 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

E6 Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene:
Det er satt av 402 millioner kroner i 2019. Arbeidene startet i 2017, og forventes åpnet for trafikk i løpet av 2019.

E6 Storjord, Tysfjord kommune: Det prioriteres midler til etablering av døgnhvileplass ved Storjord i 2019.

E6 Øyjord, Narvik kommune: Det settes av midler til bygging av kontrollstasjon ved E6 på Øyjord.

E6 Megården–Mørsvikbotn, Sørfold kommune: Under fornying settes det av midler til enkelte midlertidige strakstiltak på en rekke tunneler på strekningen.

E10/rv. 85 i Lofoten og Vesterålen: Det er satt av 70 millioner kroner til rehabilitering i 2019. Tiltakene innebærer blant annet montering av ledelys/rømningslys, nødstasjoner med telefon og brannslukkere, system for håndtering av brannfarlig væske og nye bommer.

Rv. 77 Tjernfjellet, Saltdal kommune: Anleggsarbeidene startet i februar 2016, og forventes åpnet for trafikk i oktober 2019. Det settes av 18 millioner kroner i 2019.

Rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset, Bodø kommune: Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og ventes åpnet for trafikk i juni 2019. Det settes av 50 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lag til grunn at 265 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

Rv. 80 Moskenes ferjekai: Det settes av midler til utbedring.

Nordlandsbanen: Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2019. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter, signalanlegg, trafikkstyring og utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift. I Nordland vil det pågå telearbeider på Nordlandsbanen.

Kjøp av innenlandske flyruter: I budsjettforslaget er det satt av 717,4 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Nordland for perioden 1. april 2017–31. mars 2022:

Andøya–Bodø og Andøya–Tromsø
Harstad/Narvik–Tromsø
Svolvær–Bodø
Leknes–Bodø
Røst–Bodø
Brønnøysund–Bodø og Brønnøysund–Trondheim
Sandnessjøen–Bodø og Sandnessjøen–Trondheim
Mo i Rana–Bodø og Mo i Rana–Trondheim
Mosjøen–Bodø og Mosjøen–Trondheim.

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg: Regjeringen foreslår å bevilge 42,0 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Det er satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg i Nordland:

Henningsvær fiskerihavn–flytebrygge (Vågen kommune)
Hamnøy fiskerihavn–ny kai/flytebrygge (Moskenes kommune)
Reipå fiskerihavn–mudring/utdypning (Meløy kommune)
Melbu fiskerihavn–flytebrygge og kai (Hadsel kommune).

Kystrute Bergen–Kirkenes: Det bevilges 725,1 millioner kroner til drift av kystruten i 2019. Staten har opsjon til å forlenge avtalen med Hurtigruten AS med ett år, og vil løse ut denne.

Tilskudd til bredbåndsutbygging: Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging, som vil fordeles mellom fylkene.

Klima og miljø

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr med 15 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak mot fremmede skadelige arter med 10 millioner kroner i 2019. Den økte bevilgningen skal gå til myndighetenes arbeid med bekjempelsestiltak i regi av Statens naturoppsyn og fylkesmennene.

Det skal ansettes en nasjonalparkforvalter i den nyopprettede Lofotodden nasjonalpark.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til reduksjon av marin forsøpling med 25 millioner kroner. Økningen kommer i tillegg til den nasjonale tilskuddsordningen for opprydding og forebygging, og skal blant annet gå til Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten, samarbeid med næringslivet, og til støtte for det globale arbeidet mot marin forsøpling. Forskning på marin forsøpling og spredning av mikroplast foreslås styrket med 10 millioner kroner.

Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019, med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder, blant annet i Nordland.

Helse

Vinteren 2018/2019 er det planlagt å åpne to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har behov for psykisk helsehjelp samtidig som de har behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet. Institusjonene skal åpnes i Søgne kommune i Vest-Agder og Bodø kommune i Nordland. Både barnevernstjenesten og helsetjenesten skal ha ansvaret for innholdet i institusjonene.

Regjeringen foreslår å gi lån til nytt sykehus i Narvik, med en låneramme på 1.716 millioner kroner og en bevilgning på 118 millioner kroner i 2019. Nytt sykehus skal erstatte tidligere sykehusbygg og samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling.

Mineralnæringen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelser (NGU), for å øke mineralkartleggingen i Norge, blant annet i Nord-Norge.

Maritim næring

Regjeringen foreslår å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk i 2019. I 2017 var om lag 1.000 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen.

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana.

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2019. Rittet blir i 2019 arrangert for syvende gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Helgeland museum med 530 000 kroner til arbeidet med et nytt museumskonsept ved Fjordsenteret i Mo i Rana.

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Helgeland museum i 2019, til ombygging av sagbruk til nytt museumsanlegg i det vernede trehusmiljøet langs Sjøgata i Mosjøen. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 27,5 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 32,5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester med 2,5 millioner kroner, for å legge til rette for at orkestret kan knytte til seg flere musikere.

Forsvar

Regjeringen foreslår å bruke i underkant av 800 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom, bygg- og anleggsprosjekter i Nordland. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til prosjekter på Evenes flystasjon, i henhold til Stortingets vedtak om å utvikle Evenes som hovedbase for nye maritime patruljefly og som fremskutt base for et mindre antall kampfly.

Ny løsning for slepeberedskap innebærer et nytt oppdrag for Kystvakten, som skal ivareta den nasjonale slepeberedskapen på vegne av Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2020.

Heimevernets treningsmengde i Nordland økes.

Landbruk

I jordbruksoppgjøret 2018 er det satt av 4 millioner kroner til områderettede tiltak i 2019 fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk.

Det er satt av 2 millioner kroner til arktisk landbruk i 2019, som omfatter Nordland, Troms og Finnmark, og som skal bygge videre på erfaringene fra satsingen i perioden 2012–2014.

Kommunene i Nordland

I Nordland har 16 av 44 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Leirfjord kommune med 6,3 prosent, mens Vega kommune har lavest vekst med -0,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.