- Smuler til nordlandsveiene

Rassikring i Lofoten, oppstart av prosjekter på Helgeland, men ferge mellom Svolvær og Skutvik blir sommerferge. Slik blir det på vegene i Nordland.

Skutvik-ferga

SOMMERFERGE: Skutvik-Svolvær blir sommersamband.

Foto: NRK

Totalt foreslås det 236 millioner kroner til vegprosjekter i Nordland fylke. Dette inkluderer prosjekter både på stamveger, øvrige riksveger samt rassikring.

Fyrste nestleiar i Arbeids-og sosialkomiteen Kenneth Svendsen (FrP)

SKUFFET: Første nestleder i Arbeids-og sosialkomiteen Kenneth Svendsen (FrP).

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp) er langt fra fornøyd.

- Jeg er spesilet skuffet over satsingen som gjøres på samferdsel og sykehus. Det kommer i realitet ikke mer penger til veiformål i landsdelen, det de gjør er å øke bompengedelen med 20 prosent og det er ganske dramatisk, mener Svendsen.

Les også: - Vi tidobler kapasiteten

Staten skal holde to ferger på sommeren, mens fylket må ta regninga for driften.

Hva hadde du forventet?

- Jeg hadde forventet et kraftig løft, spesielt når statsministeren har vært ute og sagt at i de neste årene skulle det komme titalls milliarder til veiformål. Og så kommer det ingenting til Nordland. Det er ingen plasser i landet det er et så stort behov for ei kraftig opprustning av veinettet som nettopp i Nordland. Det hadde vært virkelig nordområdesatsing. Få produktene våre raskt og billig ut av Nord-Norge og sørover, sier Svendsen.

- Som forventet

Torbjørn Naimak, sjef, Statens vegvesen region nord

- SOM FORVENTET: Regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Regionvegsjef Torbjørn Naimak sier at bevilgningene er som ventet. Naimak frår penger til å starte nye prosjekter som E6 Majavatn og Rv78 Toventunnelen.

- I utgangspunktet så det ut som at det skulle bli en nedtur. Me denne ekstrasatsingen klarer vi å opprettholde den samme anleggsaktiviteten som vi har i år. Samtidig er det gledelig at vi får startet endel nye veiprosjekter. Også satsingen på rasskikring er positiv, sier Naimak.

Det er Naimak fornøyd med å få satt i gang dette arbeidet

Kvart milliard

Totalt foreslås det 236 millioner kroner til vegprosjekter i Nordland fylke. Dette inkluderer prosjekter både på stamveger, øvrige riksveger samt rassikring.

Rassikring

145 millioner er foreslått til rassikring i Nord-Norge. Av disse går 24 millioner kroner til Nordland.

Rassikringsmidlene vil bli nyttet til å fullfinansiere prosjektet E10 Fjøsdalen i Lofoten. Prosjektet ble åpnet for trafikk i mars 2008.

I tillegg prioriteres midler til rassikringstiltak på E10 Reinebringen i Lofoten.

Lofast

50 millioner kroner er foreslått til E10 Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast). Prosjektet ble åpnet for trafikk i desember 2007, og omfatter bygging av om lag 30 kilometer ny vei fra Raftsundet til Gullesfjordbotn, der den nye veien knyttes til eksisterende E10.

Midlene i 2009 vil bli brukt til restarbeider og til å betale tilbake omdisponerte midler fra andre prosjekter for å sikre rasjonell anleggsdrift i 2007 og 2008.

Europaveg 6

Innenfor investeringsrammen for E6 Trondheim – Fauske, med tilknytninger, legges det opp til å videreføre prosjektet riksvei 80 Røvika – Strømsnes. Det legges ellers opp til å starte utbedringen av E6 ved Majavatn i Grane kommune.

Veipakke Salten

Innenfor veipakke Salten videreføres prosjektet riksvei 17 Tverlandet – Godøystraumen i Bodø kommune. I alt legges det opp til å bruke 114 millioner kroner til dette prosjektet i 2009, medregnet 60 millioner kroner i bompenger. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2009.

Toventunnelen

Lofoten

Regjeringen foreslår også å øke vedlikehold av vegnettet med 20 prosent i forhold til saldert budsjett for 2008.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Det er prioritert statlige midler til prosjektet riksvei 78 Toventunnelen, med tilknytningsveier.

Prosjektet omfatter bygging av ny riksvei 78 på den om lag 27 kilometer lange strekningen mellom Holand og Leirosen i Vefsn og Leirfjord kommuner, medregnet tunnel gjennom Toven.

For å bedre tilknytningen til E6 inngår opprusting av eksisterende fylkesvei mellom Drevja og E6 ved Ømmervatn. I tillegg inngår utbedring av eksisterende riksvei 78 på en kort strekning like nord for Mosjøen (Halsøya – Hjartåstunnelen).

Prosjektet vil føre til en vesentlig reduksjon av transportavstanden mellom Sandnessjøen og Mosjøen/Mo i Rana. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet (Vegpakke Helgeland fase 1).

Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av Vegpakke Helgeland fase 1 når det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Det skal blant annet gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet.

Øvrige riksveier

Til ”øvrige riksveier”, det vil si riksveier utenom stamveinettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 120 millioner kroner, medregnet 24 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Nordland får stilt til disposisjon 60 millioner kroner i bompenger.

Innenfor budsjettforslaget for 2009 er det ellers satt av midler til fullfinansiering av prosjektet riksvei 808 Finneidfjord – Lakshusnes – Åsen som ble åpnet for trafikk i 2007.

Asfalt

I tillegg til investeringsprosjektene, skal det foretas asfaltering på deler av følgende strekninger:

  • E6 Sørelva - Storjord
  • E6 Megården - Mørsvikbotn
  • E6 Ulsvåg - Nordkil
  • E10 Nordland grense - Tjeldsund
  • E10 Ørsnes - Napp
  • Rv17 Stokka - Utskarpen
  • Rv820 Sortland - Bø

Vedlikehold

Regjeringen foreslår også å øke vedlikehold av vegnettet med 20 prosent i forhold til saldert budsjett for 2008.