Sjøvik inngikk forlik med Støttekomiteen for Vest-Sahara

Tross den store uenigheten mellom partene har Sjøvik AS signert en ny avtale med Støttekomiteen for Vest-Sahara. Målet er å bedre selskapets praksis og gi felles råd til UDs tilnærming til problemstillingen.

Styreleder Bjarne Dæhli SKVS mekler Lars Oftedal Broch styreleder Odd Kjell Sjøvik Sjøvik AS

Styreleder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Bjarne Dæhli, mekler Lars Oftedal Broch og styreleder Odd Kjell Sjøvik i Sjøvik AS ble til slutt enige.

Foto: Privat

Etter lang tids misnøye ble det for et halvt år siden reist en klage av Støttekomiteen for Vest-Sahara mot Sjøvik AS sine fiskerivirksomheter utenfor kysten i det konfliktfylte og ikke-selvstyrte området. I går ble et forlik mellom partene signert i Molde.

– De anklaget Sjøvik for å drive et fiske i Vest-Sahara som ikke kom lokalbefolkningen til gode, sier mekler i saken, tidligere høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch.

Klagen ble grunngitt med OECDs, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, retningslinjer for multinasjonale selskaper som byggestein. Alle land som er tilknyttet OECD, inkludert Norge, er bundet av retningslinjene.

Bjarne Dæhli i SKVS, mekler Lars Oftedal Broch og styreleder Odd Kjell Sjøvik i Sjøvik

Mekler Lars Oftedal Broch signerer avtalen som vitne.

Foto: Pressefoto

– Blant annet er de bundet til at, hvis de går inn i dette området som ikke har noen statstilhørighet, så plikter de å innrette sin virksomhet slik at lokalbefolkningen får en rimelig nytte av den næringsvirksomheten som Sjøvik i dette tilfellet driver, sier Broch.

Nye vedtak

Folk i Vest-Sahara protesterte mot at Sjøvik fisket i området, som har rike fiskeforekomster. Dette kom opp for norske myndigheter, som uttalte at de ikke ønsker at norsk næringsliv skal foreta virksomhet i Vest-Sahara som kan tolkes som en støtte til Marokko.

EU har tidligere frarådet dets medlemmer fra å drive fiske i området. For omtrent seks år siden forhandlet Sjøvik AS derimot frem avtaler med norske og marokkanske myndigheter som tillot deres skip å drive virksomhet i området som har rike fiskeforekomster.

Etter seks måneders mekling ble det inngått et forlik mellom partene i går, 2. juli. Som et resultat av forliket bortfaller klagen som ble reist mot Sjøvik AS.

– For det første ber de om at norske myndigheter er klarere ovenfor næringslivet i dette konfliktområdet, om hva norske myndigheters holdning er til det, sier Broch.

Det har vært uklart om det var slik at norske myndigheter egentlig mente å forby hele virksomheten. Hvis det er tilfellet så vil Sjøvik avslutte sin fiskerivirksomhet. Men hittil har ikke det blitt sagt av norske myndigheter.

– Sjøvik forplikter seg etter disse retningslinjene til å behandle alle klager som kommer, hvis det nå kommer noen klager, på deres virksomhet, så vil den bli behandlet etter reglene i retningslinjene.