Hopp til innhold

Vil bedre vilkår for rein: Foreslår tunnel på Dovrefjell

Det anbefales strenge tiltak for å bedre vilkårene for villreinen. Blant annet å fjerne moskus, rive turisthytter, begrense ferdsel og å legge E6 og jernbanen i tunnel på Dovrefjell.

Villrein
Foto: Runar Tufto

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Her ligger det et bredt spekter av tilltak.

Det sier Line Lund Fjellvær, som er leder for klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvaltere i flere fylker har fått i oppdrag å lede arbeidet med å bedre vilkårene for villreinen i deres områder.

– Det er vanskelige vurderinger, men det må kraftige tilltak til for å redde den norske villreinen, sier Fjellvær.

Det er opprettet prosjektgrupper som står bak forslagene til tiltaksplanen som fredag sendes til Miljødirektoratet. Prosjektgruppene består av berørte kommuner, villreinnemnd og villreinutvalg.

Gruppa har blant annet foreslått å legge E6 og jernbanen i tunnel på Dovrefjell.

– Det er klart at det er et veldig kostnadskrevende tiltak, og det vil jo innebære en lengre planleggingsprosess, sier Fjellvær.

Jernbane og E6 Dovrefjell

Prosjektgruppa har foreslått å legge jernbanen og E6 Dovrefjell i tunnel. Dette for å tilrettelegge for at villreinen beveger seg mellom Snøhetta og Knutshøe, og Snøhetta og Rondane.

Foto: Reidar Gregersen

Les også Foreslår at turgåarane må vike for å redde den raudlista villreinen

Gunhild Dalaker Tuseth, Statsforvaltaren i Oslo og Viken

Dette er tiltakene

De viktigste tiltakene som prosjektgruppa foreslår er:

 • Legge E6 og jernbanen i tunnel mellom villreinområder.
 • Regulering av den frie ferdsel i deler av Snøhetta villreinområde deler av året.
 • Rivning av turisthytten Reinheim og fjerning av stier i Snøhetta villreinområde.
 • Regulering av motorferdsel både på barmark og vinterstid.
 • Stenging av to veier i Snøhetta (deler av Aursjøveien og Sandgrovbotnveien).
 • Endringer i bestandsforvaltningen – nytt bestandsmål.
 • Statlige planbestemmelser med større fokus på villrein.
 • Tiltak mot smitteoverføring ved saltsteinplasser i Knutshøe.
 • Vurdere moskusen sin framtid i villreinområdet
 • Stenging av Reinheim og Snøheim turisthytter og Snøheimvegen

– Statsforvalteren stiller seg bak prosjektgruppas grundige arbeid. Lokalkunnskap og kunnskap om villrein har vært viktig i arbeidet. I bearbeidingen videre blir det viktig at helheten i tiltaksplanene bevares. Det er kombinasjonen av mange tiltak sammen som skal redde villreinen på Dovre sier Line Lund Fjellvær, direktør ved klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

– Fjerning av moskus er et tiltak som er foreslått satt på vent, da andre tiltak bør gjennomføres først. Men det er beskrevet som et effektfullt tiltak.

Moskus på Dovre

Å fjerne moskus fra Dovrefjell er også ett av de mange forslagene til prosjektgruppa. Men dette forslaget foreslås som et trinn 2, dersom tiltak som foreslått i trinn 1 ikke har den ønskede effekten.

Foto: Tord Bretten/Statens naturoppsyn

I 2021 kom villreinen på rødlista som nær truet på grunn av nedgang i bestanden.

De største truslene for villreinen er oppdeling av områdene de lever i og sykdommen skrantesyke.

Villrein trenger store leveområder og skyr menneskers aktivitet. Utbygging av kraftverk, veier og hyttefelt truer villreinen, og forstyrrer deres naturlige trekkruter.

Tidligere beveget villereinen seg over mye større områder, mens nå holder de seg innenfor sine områder, sier Fjellvær.

Derfor må det settes i gang tiltak, mener Statsforvalteren.

Vil se på hytteplaner på nytt

Også for Rondane er det foreslått tiltak for å bedre vilkårene for villreinen.

 • Restaurering av sentrale trekkruter og tiltak for å forebygge ytterligere fragmentering.
 • Skjerming av kalvings- og oppvekstperioden.
 • Skjerming av områder som i dag er relativt uforstyrra.
 • En «fot i bakken» for hyttebygging rundt Rondane.
 • Etablering av et overvåkingssystem, en samarbeidsarena og et koordinerende ledd for en helhetlig forvaltning av villreinen og dens areal.

Det er mer enn 25.000 hytter, buer og setre i Rondane og Sølnkletten.

I tillegg er 35 km² avsatt til hyttebygging i godkjente regulerings- og kommuneplaner. Noe som tilsvarer 10.000 nye hytter.

Statsforvalteren i Innlandet mener kommunene må se på planene om nye hytter på nytt, og at de ikke kan bygge så mange som de har planlagt.

Les også Raudt lys for seks av ti villreinområde

Villrein i Sysendalen

En negativ utvikling

Villreinbestandene i Norge er de siste livskraftige bestandene av vill fjellrein i Europa.

I 2020 vedtok regjeringen en kvalitetsnorm for villrein, som gir mål for hvor god tilstand villreinområdene skal ha.

Kvalitetsnormen er ment å være et styringsverktøy for å gjøre levekårene bedre for villreinen.

Seks av de ti nasjonale villreinområder oppfyller ikke regjeringens krav for hvor god tilstand et villreinområde skal ha. Det viser Miljødirektoratet sin trafikklysmodell for villrein.

Kvalitetsnorm for villrein

Seks av ti nasjonale villreinområde ble klassifiserte til dårlig kvalitet (rød). Dette var Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke.

Foto: SKJERMDUMP/RAPPORT FRA NINA

Klimaendringene er forventet å skape enda større utfordringer for villreinen.

Selv om det er satt i gang mange tiltak for villreinen de siste ti årene, har likevel utviklingen over lang tid vært negativ.

Regjeringen arbeider derfor med en stortingsmelding for villrein.

Meldingen skal blant annet inneholde ny politikk for å bedre situasjonen for villrein i Norge, og skal legges fram første halvår i 2024.