Hopp til innhold

Statsforvalter: Alvorlige mangler i tilbudet fra privat psykologtjeneste

Helsehjelpen fra psykologtjenesten Speare AS holder ikke mål, mener fylkeslegen i Innlandet. Speare AS innrømmer en viss svikt, men er ikke enige i all kritikken.

Fylkeslege i Innlandet, Harald Vallgårda.

TOPPEN AV ISFJELLET?: Til tross for at tilsynet peker på mangler i den overordnete faglige ledelsen hos Speare AS, ønsker ikke fylkeslege Harald Vallgårda å generalisere. – Vi har plukket ut et antall pasienter, og sett svikt i de fleste av de tilfellene. Men om dette er toppen av et isfjell eller ikke, våger jeg ikke spekulere i.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi mener at saken er alvorlig. Det vil si at det kan gi konsekvenser for pasienter.

Det sier fylkeslege i Innlandet, Harald Vallgårda.

Statsforvalteren har sett på oppfølgingen av totalt åtte pasienter som fikk behandling av Speare AS. I seks av tilfellene har helsehjelpen ikke vært god nok.

Statsforvalteren konkluderer med at Speare AS har brutt helselovgivningen.

Speare AS på sin side innrømmer en viss svikt, og sier at de tar funnene på det største alvor. Samtidig sier de at de ikke er enige i all kritikken fra fylkeslegen.

  • Les mer om tilsvaret fra Speare AS lenger nede i saken.

Sakens kjerne: Fristbruddpasienter

Det norske helsevesenet er organisert slik at pasienter skal få hjelp innen en gitt frist, hvis de har rett på helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Hvis helsetjenesten ikke klarer å holde fristen, skal de varsle Helfo pasientformidling.

Helfo skal da finne et annet behandlingstilbud.

Speare AS er et av de private selskapene som får oppdrag fra Helfo. De gir barn og voksne psykisk helsehjelp. Blant annet har dette vært gitt til pasienter fra Sykehuset Innlandet.

Foreldre klager Ser fremdeles «pandemitrykk» i barne- og ungdomspsykiatrien: – Du må ha flaks med diagnosen din

BUP i Bergen

Gav psykologbehandling over skjerm

Det var i november i fjor at sykehuset varslet om det de mener er mangler i tilbudet fra Speare AS.

Bekymringsmeldingene til Statsforvalteren handler om både innholdet i behandlingen og måten behandlingen er gitt på.

Sykehuset stiller blant annet spørsmål ved om Speare AS klarer å ivareta barn og unge i akutte situasjoner. Og om selskapet har nødvendig kompetanse til å behandle eldre pasienter.

De ba også Statsforvalteren vurdere om for mye av behandlingen foregår digitalt.

Sykehuset Innlandet Lillehammer

VARSLET STATSFORVALTEREN: Sykehuset Innlandet opplyser at de hadde en stor økning i henvisninger til divisjon Psykisk helsevern under pandemien. Dette førte til lange ventetider og fristbrudd som ble meldt til HELFO.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Mener Speare AS skiller seg fra BUP

«Statsforvalteren bemerker også at helsetilbudet som tilbys barn og unge i Speare skiller seg markant fra det helsetilbudet BUP tilbyr», står det i tilsynsrapporten.

Og med ett unntak, oppsummerer Statsforvalteren at helsehjelpen for de eldre pasientene har «store avvik fra det som forventes».

Statsforvalteren mener svikten kommer av manglende styring i Speare AS.

– Vi peker ikke på enkeltpersonell. Vi mener at det er den overordnete faglige styringen som ikke er tilstrekkelig god, sier fylkeslege Harald Vallgårda.

Han sier at alt helsepersonell har et eget ansvar for å tilby forsvarlig behandling. Og det er selskapet selv som har ansvaret for å sikre kvaliteten på den daglig driften.

Det finnes altså ikke systematisk, offentlig kontroll av helsetilbudet fra private aktører.

– Det gjør det ikke. Bortsett fra vi som fører tilsyn når det kommer en bekymringsmelding eller en klage, sier fylkeslegen.

Fylkeslege i Innlandet, Harald Vallgårda.

MANGLENDE STYRING: – Man har antakelig ikke lagt til rette for at de som utfører helsetjenestene gjør det på en forsvarlig måte, sier fylkeslege Harald Vallgårda. Nå har Speare AS fått en tidsfrist for å vurdere lovbruddene, og komme med en plan for hvordan de vil sikre at lignende ikke skjer i fremtiden.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Speare AS: – Noe forundret

Fagsjef John Vegard Lenslie i Speare AS skriver til NRK at de tar funnene i tilsynet på største alvor.

Samtidig ønsker fagledelsen i selskapet videre avklaring med Statsforvalteren.

– Vi har tidligere BUP- og DPS-ledere ansatt i selskapets faglige ledelse, og kjenner oss ikke igjen i at vårt tilbud skiller seg markant fra det helsetilbudet BUP tilbyr.

Speare AS skriver at det kom «overraskende» på dem at Sykehuset Innlandet varslet Statsforvalteren.

De viser til at de voksne pasientene hadde behov for et tilbud innen alderspsykiatri.

– Alderspsykiatriske pasienter er ikke omtalt i rammeavtalen, skriver Lenslie til NRK.

Han viser da til rammeavtalen med Helfo.

Ifølge Lenslie avtalte derfor Speare AS med Helfo at de «ville måtte gjøre en helhetlig vurdering av hver enkelt sak ut fra henvisning, og bare tok deler av pasientforløpet».

Med denne bakgrunnen er fagledelsen «noe forundret» over at Statsforvalteren har kommet til en generell konklusjon når det gjelder pasienter over 18 år, skriver han.

Pressefoto av John Vegard Lenslie, fagsjef i Speare AS

VAR ÅPNE: Fagsjef i Speare AS, John Vegard Lenslie, mener de var åpne til Sykehuset Innlandet om at de ikke hadde et likeverdig tilbud til det alderspsykiatriske tilbudet i det offentlige helsevesenet. Fagledelsen i Speare AS opplevde samhandlingen med sykehuset utfordrende sommeren 2022.

Foto: PRESSEFOTO / Speare AS

Ikke gitt at svikt i helsehjelp får konsekvenser

Det er altså Helfo som inngår avtaler med private som tilbyr helsetjenester til pasienter som har ventet for lenge på det offentlige.

Helfo kan ikke bekrefte at det finnes en særlig avtale for Speare AS når det gjelder eldre pasienter. De viser til at avtalen er inndelt i helsetjenester for pasienter under og over 18 år.

Helfo har ikke konkrete avtaler knyttet til hvilke pasientgrupper leverandøren skal eller ikke skal følge opp, skriver avdelingsdirektør i Helfo, Kristin Bøgseth, i en e-post til NRK.

Helfo fører ikke kontroll med tilbudet fra leverandørene de har inngått avtale med – og som de sender pasientene til.

– I vår rolle har ikke vi hjemmel til å gå inn i vurderinger av den helsehjelpen som ytes, skriver Bøgseth.

Hun viser til at det er Statens helsetilsyn og Statsforvalteren som fører tilsyn, men sier også at resultater av deres arbeid er relevant for Helfo.

Det er likevel ikke gitt at svikt i helsehjelpen får konsekvenser.

Hvorvidt brudd på helselovgivningen kvalifiserer til å utløse sanksjoner fra Helfo, må vurderes konkret.

Pressefoto av avdelingsdirektør i Helfo kontroll, Kristin Bøgseth

VURDERER IKKE HELSEHJELPEN: Helfo følger opp at leverandørene oppfyller forpliktelsene i avtalen. Avdelingsdirektør i Helfo, Kristin Bøgseth, skriver til NRK at leverandørene selv er ansvarlige for å yte forsvarlige helsetjenester.

Foto: PRESSEFOTO / HELFO

Kommenterer ikke tilsynet

Sykehuset Innlandet ønsker ikke å kommentere tilsynet mot Speare AS. Tilsynet er ikke rettet mot sykehuset, og de er derfor ikke kjent med innholdet i rapporten.

Sykehuset Innlandet er fra NRKs side forelagt kritikken fra Speare AS. Divisjonsdirektør for Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl, skriver til NRK:

Dette er et tilsyn av Helfos tjenesteleverandør Speare som Sykehuset Innlandet ikke er omfattet av. Vi forholder oss til at tilsynsmyndighetene har gjort en grundig gjennomgang av sakene som grunnlag for sin konklusjon.

Kan ha funnet løsningen Fastlegekrisen: Mener helseteam kan være løsningen

Mann i samtale med sykepleier på Brumunddal legesenter

Ventetiden har skutt i været Lillian måtte vente 12 måneder på psykolog – vil slåss for at unge skal få rask hjelp

Lillian Selvik i Steigen

Flere saker fra Innlandet