Hopp til innhold

Fastlegekrisen: Mener helseteam kan være løsningen

Vi har for få fastleger, og etterspørselen etter helsetjenester er høy. Men ved Brumunddal legesenter føler Morten Ludvigsen seg godt ivaretatt.

Mann i samtale med sykepleier på Brumunddal legesenter

BRUMUNDDAL LEGESENTER: Før Morten Ludvigsen møter legen, får han en samtale med sykepleier Tom Dalby Moe. De snakker om hvordan Ludvigsen har det og hva som kan gjøres.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Jeg hadde ikke vært der jeg er nå, hadde det ikke vært for det teamet.

Det sier Morten Ludvigsen om oppfølgingen han har fått gjennom primærhelseteamet ved Brumunddal legesenter.

Gjennom fem år har legesenteret fått god erfaring med et eget tilbud til pasienter som har behov for sammensatte helsetjenester.

Spørsmålet er om disse erfaringene kan bringe helsesektoren nærmere en løsning på fastlegekrisen.

Sykepleier ved Brumunddal legesenter i samtale med pasient

KONSULTASJON HOS SYKEPLEIER: Sykepleier Tom Dalby Moe kartlegger pasientenes utfordringer og ønsker for videre behandling. Sammen med pasienten selv, gir han en oppsummering til fastlegen.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Tett oppfølging

Morten Ludvigsen har fått flere helseutfordringer de siste årene. Blant annet trenger han hjelp til å håndtere stress og «tankekjør».

Det har vært tider hvor jeg har vært her opptil to ganger i uken for samtale.

Brumunddal legesenter i Ringsaker kommune er ett av totalt 17 fastlegekontor i landet som er med i et pilotprosjekt med primærhelseteam.

Oppfølging i primærhelseteam er spesielt for mennesker som har behov for tettere kontakt med helsetjenesten. Teamet består av fastlege, sykepleier, psykolog og helsesekretær.

– Jeg føler jeg blir bedre hørt og at jeg får god oppfølging ved at sykepleier og lege prater seg imellom mens jeg er i rommet, sier Ludvigsen.

Mer helsetjeneste for pengene

Sykepleierne har bedre tid enn legen til å snakke med pasientene. Da kan de bli godt kjent med den enkelte og få oversikt over utfordringene.

Sykepleier ved Brumunddal legesenter, Tom Dalby Moe, mener deres arbeid bidrar til at legene kan gjøre gode faglige vurderinger.

Sykepleierne har også tid til å jobbe mer forebyggende.

– Jeg synes vi som sykepleiere og fastleger får til et veldig godt teamarbeid. Vi har hatt fokus på hva de ulike fagprofesjonene kan bidra med.

Sykepleier Tom Dalby Moe ved Brumunddal legesenter

BYGGER RELASJON TIL PASIENTENE: – Her får vi tid og tillit til å være sykepleiere og til å yte god sykepleie, sier Tom Dalby Moe.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Moe får støtte av Navnit Singh Rattan. Han jobber som fastlege på niende året ved legesenteret.

Rattan mener teamarbeidet gir ham en bedre oversikt, og at han får utnyttet sin tid på best mulig måte.

– I stedet for å ta inn de pasientene som sykepleierne følger opp, kan jeg ta inn nye pasienter. Da får vi økt tilgjengelig kapasitet.

Lege Navnit Singh Rattan ved Brumunddal legesenter

JOBBER SMARTERE: Lege Navnit Singh Rattan mener de jobber mer effektivt og smart nå som de har etablert primærhelseteam. Han mener oppgavene han som lege ikke trenger å ta ansvar for fordeles bedre nå.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Les også: Sekretærene på legekontorene er pasientenes sikkerhetsnett: – De er helt avgjørende

Sykepleier Hanne Pettersen og helsesekretær Tone Linnes ved legekontoret i Hasvik utgjør en viktig brikke i helsetilbudet til innbyggerne i kystsamfunnet.
Sykepleier Hanne Pettersen og helsesekretær Tone Linnes ved legekontoret i Hasvik utgjør en viktig brikke i helsetilbudet til innbyggerne i kystsamfunnet.

Vil lære av erfaringene i Brumunddal

Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen. Han anslår at 235 000 personer i Norge står uten fastlege.

Klev sier arbeidsbelastningen for leger er for høy og at mange unge leger føler de jobber mye alene. Mer teamarbeid kan være veien å gå, sier han.

Tilbake i 2015 varslet daværende helseminister Bent Høie en helt ny organisering av helsetjenesten i Norge.

Nå har Psykologforeningen, Allmennlegeforeningen og Norsk Sykepleierforbund vært på studiebesøk på Brumunddal legesenter.

Klev har fulgt med på utviklingen i legesenteret, og mener de har klart å tenke nytt.

– Med ekstra ressurser har de fått til en organisering av arbeidet som jeg tror både gir økt trivsel og også kommer pasientene til gode.

Nils Kristian Klev, leder Allmennlegeforeningen

MÅ AVLASTE FASTLEGEORDNINGEN: Ifølge Nils Kristian Klev trengs flere leger som kan dele på pasientlistene, og bedre fordeling av de oppgavene som også andre kan gjøre. – For mange er det viktig å møte legen, men det er også andre yrkesgrupper som har en viktig rolle.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Kirsten Brubakk, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, mener legesentrene må gi plass til ulike fagprofesjoner i fremtiden.

– Å komme til et senter som har avklarte roller i forhold til deres ansvar, og hvor tiden til sykepleierne er prioritert til å være til stede for pasientene – det er det unike vi har hørt om i dag.

Viktig å ta med videre

Legekontorene som er med i forsøket med primærhelseteam har stor frihet i hvordan de organiserer sitt team.

Dette har også gitt ulike erfaringer.

Evalueringsrapporten fra 2022 styrker oppfatningen av at primærhelseteam er en god ordning for pasientene.

Evalueringen gjenspeiler de erfaringene vi hører fra pilotkontorene, skriver Liv Heidi Brattås Remo i en e-post til NRK. Hun er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Det er avgjørende at legekontoret involverer sykepleieren og helsesekretæren på en god måte i arbeidet, i følge rapporten.

Pasientene trekker frem samtale og informasjon fra sykepleier som betydningsfullt i oppfølgingen, skriver Remo.

Forsøket med primærhelseteam avsluttes 31. mars 2023.

Erfaringene er viktige å ta med i vurderingen når tjenestene skal utvikles fremover for å møte fastlegekrisen, avslutter avdelingsdirektøren.

Les også: Sekretærene på legekontorene er pasientenes sikkerhetsnett: – De er helt avgjørende

Sykepleier Hanne Pettersen og helsesekretær Tone Linnes ved legekontoret i Hasvik utgjør en viktig brikke i helsetilbudet til innbyggerne i kystsamfunnet.
Sykepleier Hanne Pettersen og helsesekretær Tone Linnes ved legekontoret i Hasvik utgjør en viktig brikke i helsetilbudet til innbyggerne i kystsamfunnet.

Oppgavedeling kan være svaret

I går ble Helsepersonellkommisjonens rapport offentliggjort. Den handler om hvordan utfordringene med bemanning i helsesektoren skal løses.

Kommisjonen foreslår store endringer for hvilke oppgaver de ulike profesjonsgruppene i helsetjenestene skal utføre.

– Helsepersonellkommisjonen har gitt oss en virkelighetsbeskrivelse som vi sammen må ta på alvor, uttalte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun mottok rapporten.

Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mottar rapporten av Helsepersonellkommisjonens leder Gunnar Bovim.

2. FEBRUAR 2023: Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mottar rapporten av Helsepersonellkommisjonens leder Gunnar Bovim.

Foto: Javad Parsa / NTB

Les også: Full strid om sjukepleiarar er løysinga på fastlegekrisa

sykepleiere radium illustrasjonsfoto
sykepleiere radium illustrasjonsfoto