Normal

65-åringen slipper forvaringsdom

Høyesterett øker lengden på alle straffene i Alvdal-saken. Men de opphever forvaringsdommen for 65-åringen som regnes som hovedovergriper.

Eksteriør av Norges Høyesterett i Oslo
Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

I stedet får 65-åringen, og mora til barna som ble utsatt for flest overgrep, begge fengsel i 15 år. Dermed blir straffa for de to lengre enn det påtalemyndigheten ba om, men Høyestrett mener grunnlaget for forvaringsstraff ikke er til stede.

FORSVAREREN TIL 65-ÅRINGEN, HARALD STABELL, KOMMENTERER STRAFFA TIL SIN KLIENT SLIK:

Alvdal-saken i en særstilling

Landets øverste domstol har dermed vært enig med konstituert statsadvokat Iris Storås i at saken står i en absolutt særstilling i norsk rettshistorie, og at straffene også må være strengere enn i tidligere tilsvarende saker.

-Samlet sett er det snakk om ekstraordinært alvorlige handlinger, fastslår Utgård overfor NTB, som retter ekstra kritikk mot moren for å ha sviktet barna sine grovt ved det overgrepsregimet hun utsatte dem for.

LES OGSÅ:

Krever forvaring for Alvdal-mor

Alvdal-saken ankes til høyesterett

Slapp forvaring

Den nå 47 år gamle kvinnen ble dømt til tolv års fengsel, mens hennes tidligere samboer ble dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år da Eidsivating lagmannsrett avsa dom i juni.

65-åringens forsvarer i Høyesterett, advokat Harald Stabell, sier til NRK at han mener klienten sin bør være fornøyd med at det ikke blir forvaringsdom. Høyesterett har kommet fram til at mannen vil være 78 år gammel når han har sonet straffen ferdig, og at sannsynligheten for at han da skal begå nye overgrep er liten.

En av de fem dommerne tok dissens på spørsmålet om forvaring.

Skjerpet straff for naboparet

Nabomoren (47), som er funnet skyldig i medvirkning til flere overgrep og for å ha fotografert overgrepene, fikk skjerpet sin straff fra tre til fem og et halvt års fengsel. Straffeutmålingen er noe lavere enn det aktor ba om.

Hennes daværende ektemann (47), som også er dømt for å ha medvirket til overgrep, får sju års fengsel i Høyesterett, mot fire års fengsel i lagmannsretten. -For de to kan jeg ikke se at straffene for medvirkning til voldtektene kan bli lavere enn om de selv hadde stått for de direkte handlingene, sier Elden til NTB.

Her er pressemeldinga om avgjørelsen fra Høyestrett:

«Saka gjaldt straffutmåling i sak om grove seksuallovbrot der fire born var krenkte av fleire vaksne. Hovudspørsmålet gjaldt straffutmålinga, og då også om det skulle nyttast forvaringsstraff. Saka reiste vidare spørsmål om krav til grunngiving i straffesak.

I lagmannsretten hadde dei to som hadde gjort seg skuldige i dei alvorlegaste og mest omfattande forgåingane, fått forvaring i 13 år og fengsel i 12 år.

Ein samla Høgsterett kom til at rett straffenivå for dei to som hadde gjort seg skuldige i dei alvorlegaste og mest omfattande forgåingane, var fengsel i 15 år. Det var dissens i spørsmålet om forvaring. Fleirtalet på tre dommarar kom til at det ikkje var grunnlag for forvaring, mellom anna ut frå den lange fengselsstraffa. Mindretalet på to dommarar røysta for dom på forvaring.

Dei to andre dømde hadde i lagmannsretten fått straffer på fengsel i høvesvis 3 år og 4 år. Høgsterett skjerpa straffene til fengsel i 5 år og 6 månader og 7 år.»

LES OGSÅ:

Frikjenner Alvdal kommune

Alvdal-mor anker ikke