Myten om villaksen

Staten brukte i fjor 159 millioner for å redde den atlantiske laksen. Samtidig har det aldri blitt tatt mer laks i norske elver.

På flåtefiske i Numedalslågen, Buskerud
Foto: Magne Helge Sleire / NRK

Direktoratet for Naturforvaltning mener at laksen kan være utryddet om få år og at det bør settes inn enda flere dramatiske tiltak for at villaksen ikke skal dø ut.

Statistikken viser at fangstene av villaks ifjor gikk kraftig ned, likevel har det samlet sett blitt tatt mer laks i norske elver siste tiår enn noengang før.

Brennpunkt: Myten om laksen 16.03.10

Helt siden 1200-tallet har villaksen vært svært ettertraktet som matressurs. Kampen om laksen har ført til konflikter og rettssaker. Fra begynnelsen av 1800-tallet ble laksen også en sportsfiskeressurs.

Kamp i 800 år

Allerede på slutten av 1800-tallet begynte staten å regulere laksefisket.
De som hadde rettigheter på laksefiske både i sjø og i elv, levde svært godt på dette.

I de siste 20 årene er kampen om villaksen hardnet til. Denne kampen har stangfiskerne har nær vunnet, for sjøfiskerne har nesten ikke fisketid igjen.

Det er Direktoratet for Naturforvaltning som har ansvaret for å dele ut midlene som kommer gjennom Miljøverndepartementet.

Norsk Institutt for Naturforskning får det meste av disse midlene, selv om det er mange andre både private firma og institusjoner som har stor kompetanse, blant annet Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.

Mye fisk

Myndigheter og sportsfiskere mener at villaksen er i ferd med å dø ut. Fiskere som fisker med tradisjonelle redskaper i sjø og elv har en helt annen oppfatning.

Det har blitt fisket ca 1000 tonn med vill laks i Norge hvert år de siste ti årene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB. Dette til tross for svært strenge reguleringer av fisket.

Mange av de beste lakseelvene i Norge har hatt eventyrlige fangster de siste årene. Og mange elver som var fisketomme for bare 15 til 20 år siden, gir i dag rekordfangster.

Elver som Otra, Mandalselva, Drammenselva, og Bjerkreimselva er i dag fulle av laks, selv om de var nesten tomme for fisk for 20 til 30 år siden.

Det er altså en suksesshistorie. Opp til 40 tonn laks blir fisket bare med stang hvert år i disse elvene.

Lite fisk eller få fiskere?

Tanaelva i Finnmark har blitt kalt verdens beste lakseelv. I toppsesongene fiskes det over 250 tonn laks her, noe som tilsvarer en tredel av all laksefangst i Norske elver.

Nå diskuteres det begrensninger i fisket her. Elvefisker Reidar Andreas Varsi er en av rundt 500 som har lov til å fiske med garn i Tana.

Han mener at viktige opplysninger ikke kommer fram, spesielt at det er så få igjen som fisker i elven. Varsi sier at det er dette som er årsaken at fangstresultatet er lavere en det var tidligere.

Bruk av tall

Direktoratet for Naturforvaltning bygger på fangststatistikken fra SSB helt fra 1800-tallet når de konkluderer med at villaksen i Norge er i krise og at laksen står i fare for å bli utryddet. Det står i kontrast til rapporter fra laksefiskerne, som forteller om eventyrlige forhold i mange elver.

Statistikken fra SSB viser at laksefisket hadde en fangsttopp fra midten av 60-tallet til midten av 80-tallet. Fra slutten av 80-tallet har fangstene minket dramatisk.

Artikkelen fortsetter under grafen.

Statistikk for laksefiske 1990 - 2010.

Statistikk for laksefiske 1990 - 2010.

Foto: Illustrasjon basert på tall fra SSB og graf fra Direktoratet for naturforvaltning / NRK

33.000 drivgarn er tatt bort som følge av myndighetenes restriksjoner. I tillegg er over 1.000 krokgarn borte, og kilenotfisket er redusert til 16 fiskedager i sesongen.

I tabellen vises konsekvensene av disse restriksjonene i den blå grafen som et stort dropp i fangstmengde for sjøfiske på 90-tallet.

På det meste ble det fisket totalt over 2.000 tonn laks rundt 1960. Ved årtusenskiftet, tross kraftige restriksjoner i fisket, var fangsten på rundt 1000 tonn.

Samtidig er det store begrensninger i fisket i svært mange elver, med innskrenkninger i fisketid og fiskemengde. Dette fører i neste omgang til at antall fanget laks blir redusert i forhold til tidligere.

Til tross for svært mange begrensninger i fiske har det i årene mellom 2000 og 2009 blitt fisket svært mye laks både i sjø og i elvene i Norge. I enkelte elver har det også vært rekordfangster.

Media blir brukt

Ifølge statistikken fra SSB har det vært mer laks i elvene det siste tiåret sett under ett enn på 100 år. Ut fra antallet laks i elvene og offisiell statistikk er det rimelig å anta at også gytebestandene har vært sterkere.

Og ifølge fangsttallene fra SSB for fiske etter laks og sjøørret i norske elver, blir det tatt dobbelt så mye fisk nå som på 60-tallet. I 1960 ble det fisket omtrent 200 tonn i elvene, mot 400 tonn i 2008.

Bildet i media gir gjerne inntrykk av krisemaksimering, og toppoppslagene handler gjerne om at laksen er truet av utryddelse.

Les også:

I følge den offisielle statistikken fra SSB har norske lakseelver nå for tiden den sterkeste gytebestand på over 100 år. Selv med store begrensninger i fisket er det altså ikke fisket mer laks i norske elver enn de siste ti årene, noe som tyder på at gytebestanden er større enn tidligere.

Les også: