Hopp til innhold

Hafslund Infrateks forklaringer

Her er Hafslund Infrateks respons til NRK Brennpunkt i forbindelse med saker omtalt i ”Vekterstaten”.

Hva mener Hafslund Infratek om vekternes opptreden overfor Serge Buhendwa på jernbaneperrongen i vår?

Infratek Vakt har uttalt i intervju den 19. mai med NRK Brennpunkt at hendelsen var politianmeldt. Denne uttalelsen var basert på informasjon fra internt driftspersonell. Det har i ettertid vist seg at så ikke var tilfelle på intervjutidspunktet, noe vi beklager. En av de impliserte vekterne ble skadet i hendelsen og er fortsatt sykmeldt. Hendelsen er i ettertid anmeldt ved Oslo politidistrikt. Vi har som arbeidsgiver mottatt kopi av bekreftelse på anmeldt forhold. Vi har dessverre ikke anledning til å kommentere en sak som er under etterforskning hos politiet.

Hva mener Hafslund Infratek om vekternes opptreden overfor Trine Nordjordet i Østbanehallen i fjor høst?

Infratek Vakt har i saken vedr. Trine Nordjordet forholdt seg til Gatejuristen som har representert vedkommende, og hatt korrespondanse med Gatejuristen etter første henvendelse 8. november 2007. Interne undersøkelser ble iverksatt som følge av henvendelsen, men forholdet er ikke loggført hos oss som ureglementert hendelse. Vi har anmodet Gatejuristen om utfyllende informasjon, dette har de ikke lykkes med. Den 25. juni 2008 mottas underretning per e-post fra Gatejuristen om at de har hatt vanskeligheter med å komme i kontakt med sin klient, og at de anser på denne bakgrunn saken som avsluttet fra sin side. Vi har på denne bakgrunn valgt å avslutte saken fra vår side. Hvis det er slik at Nordjordet mener seg urettmessig behandlet, ser vi gjerne at vedkommende politianmelder hendelsen for å få uavhengig undersøkelse av saken.

Hva mener Hafslund Infratek om vekternes opptreden overfor en person som kastes ut fra Oslo S? (opptak med skjult kamera)

Dessverre har Infratek Vakt ikke hatt anledning til å se opptaket med skjult kamera hvor i følge NRK Brennpunkt en person skal ha blitt vist ut fra Oslo S. På generelt grunnlag ønsker vi, før vi uttaler oss om enkelthendelser, å undersøke situasjonen også sett fra våre vekteres ståsted. Det kan være omstendigheter før eller etter filmopptaket som er av vesentlig betydning for et hendelsesforløp. Vi ser alvorlig på saker hvor vekteres opptreden ikke er i henhold til våre retningslinjer. Vi ser at vekterne får nye utfordringer i det offentlige rom og at kompetanse på konflikthåndtering er av økende viktighet for å møte disse utfordringene. Skulle hendelsen det henvises til ikke være i henhold til våre retningslinjer vil saken bli fulgt opp i henhold til våre interne rutiner.

Hva har dere gjort i forhold til Hans Jostein Høglunds påstand om å ha blitt slått på et bakrom på Oslo S?

Vedr. hendelsen knyttet til Høglund, så har vi ikke lyktes med å få tidfestet hendelsen eller identifisert vekter, og slik saken er fremstilt ser vi gjerne at saken politianmeldes for å få den undersøkt av uavhengig tredjepart.

Vi kan for øvrig opplyse om at Infratek Vakt ikke har vært i kontakt med Høglund.

Vi ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger om saken som er politianmeldt av hensyn til politianmeldelsen og våre vektere.