Normal

Kritiske til saneringsvedtaket

Å skyte 2200 villrein i løpet av en jaktsesong for å få slutt på skrantesjuken er kritikkverdig, mener Villreinnemnda i Nordfjella. De tror en saneringsperiode på fire år ville vært mer human.

Villrein

2200 villrein skal i høst felles i Nordfjella for å hindre spredning av smittsom skrantesjuke.

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

Per-Axel Knudsen

Per-Axel Knudsen er skeptisk til sanering av 2200 villrein i Nordfjella på så kort tid.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Vi har fått informasjon om at forvaltningen til enhver tid skal tilpasses den kunnskapen en har. Og dette vedtaket er gjort, før vi har fått resultatet av de andre villreinområdene og hvordan tilstanden er der med skrantesjuke, forteller sekretær i Nordfjella Villreinnemnd, Per-Axel Knudsen fra Geilo.

Vil ha endring i saneringsvedtaket

– Riktignok blir det sagt at saneringen vil komme uansett, men det passer ikke med den informasjonene vi har fått og vi har heller ikke sett noen formelt vedtak om at bestanden skal saneres, kun via media

Hvordan ville dere gått frem?

– Jeg føler jeg er bundet av det vedtaket som både Villreinutvalget, altså rettighetshavernes organisasjon og Villreinnemnda har gjort i samarbeid. Det er en fireårsplan som vil kunne munne ut i full sanering, dersom det bare er i Nordfjella vi har skrantesjuke. Slik situasjonen er nå, syns vi det virker utopisk. I alle fall om dette skal foregå på en human måte, sier Knudsen.

Villreinnemnda har derfor skrevet et brev til Landbruks- og matministeren der det blir understreket at dersom skrantesjuken dukker opp i andre villreinområder, må vedtaket om nedskyting innen første mai neste år endres.

Må handle raskt

Landbruks- og matministeren understreker at en må handle raskt i en så vanskelig sak som skrantesjuken på Nordfjella.

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruks- og matministeren mener saneringen må skje raskt for å hindre spredning av skrantesjuken.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det er gjort flere positive funn etter at jakta har vært startet. Jeg håpet at dette ikke skulle være tilfellet når vi satt i gang jakta, sier Jon Georg Dale.

– Jo lengre tid vi bruker på uttaket, jo lengre tid vil vi måtte ha som saneringsperiode og jo lengre tid vil vi bruke på å bygge opp bestanden igjen. Sånn at vi har ikke mulighet til å finne den mest ideelle løsningen. Her handler det om å finne den minst vanskelige veien til mål.

Hvor viktig er det å høre på lokale krefter?

– Det er viktig, men samtidig har jeg ansvar for at denne sykdommen ikke sprer seg til andre villreinbestander eller viltpopulasjoner. Det betyr at vi må håndtere denne saken resolutt, men det betyr ikke av vi overser alle lokale råd, sier Dale.

Saken er endret i tittel og ingress i etterkant av publisering første gang. Siri Bøthun ønsker på vegne av sekretariatet i Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd å presisere følgende: «Det har ikke vært drøftet i nemnda om vedtak som faktisk er fattet er lovlige eller ei, og nemnda har absolutt ikke et standpunkt om at det er gjort ulovlige vedtak i saken.»