Hopp til innhold
Kronikk

Svartisen blir isbiter i de rikes glass

Uttak av isbiter fra Svartisen er miljøfiendtlig og vil ødelegge for friluftslivet. Vi ønsker at dette prosjektet må stoppes umiddelbart.

Svartisen

I jakten på nye arbeidsplasser har Meløy kommune gitt støtte til at selskapet Svaice skal hente ut is fra Svartisen. Isen skal bli eksklusive isbiter i drinkene på blant annet Michelin-restauranter. Generalsekretæren i Norsk Friluftsliv skriver dette er en jakt på en kortsiktig gevinst, som bryter radikalt med alt vi vet om klima- og miljøutfordringer.

Foto: (cc) Juanjo Marin / flickr.com/jjmarin

NRK.no melder at selskapet Svaice skal hente ut is fra Svartisen i Meløy, for å selge eksklusive isbiter. Isbitene skal til rike kunder eller «high-end» målgruppen, gourmet og Michelin-restauranter over hele verden, samt cruise- og underholdningsbransjen. Isen skal hentes ut med flere tusen helikopterturer i løpet av sommersesongen. Denne lite bærekraftige ideen vil bidra til svekkelse av friluftsliv og at Svartisen og andre breer smelter enda raskere, hevder Norsk Friluftsliv.

Galskap i vår forbrukskultur

Meløy kommune jakter på nye arbeidsplasser, og har støttet et forprosjekt med 380 000 kroner. I tillegg har Statskog og Nordland fylkeskommune bidratt med tilskudd på 250 000 kroner.

Svaice og Meløy kommune vil skli på isen rett inn i internasjonale miljøorganisasjoners «Shame on you»-lister.

Lasse Heimdal

Vi har stor forståelse for behov for arbeidsplasser. Men få prosjekter illustrerer så tydelig galskapen i vår forbrukskultur, hvor jakt på kortsiktig gevinst bryter radikalt med alt vi vet om klima- og miljøutfordringer. At isen skal tas ut i et friluftslivsområde rett i nærheten av en nasjonalpark, legger til rette for at Svaice og Meløy kommune vil skli på isen rett inn i internasjonale miljøorganisasjoners «Shame on you»-lister.

Motorstøy og forurensning

Vår oppfatning er at et industrielt uttak av is vil i dette området medføre både et naturinngrep, og en begrensning for allemannsretten og friluftslivet lokalt der isen skal hentes ut. Det er uvesentlig om det blir 2000 eller 6000 helikopterturer ved full drift. Transporten med helikopter vil skape kraftig støy for dem som ferdes og bor i området, og vil i tillegg være luftforurensende.

Søknaden fra bedriften med prosjektplan viser også at denne aktiviteten medfører bruk av annet motorisert og tungt utstyr. Snøscootere, ATV, gravemaskiner og kraner vil ta plass i et geografisk område av Meløy kommune som i arealdelen av kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift. I tillegg er breen i det omsøkte området registrert som et svært viktig (verdi «A» som er det høyeste) friluftsområde i friluftskartleggingen av Nordland

Aktiviteten med å hente ut isbiter vil ødelegge muligheten til å oppholde seg i stille og urørt natur, og forringe klimaet og biomangfoldet.

Lasse Heimdal

Tiltaket vil ødelegge for friluftslivet og forringe verdier av både nasjonal og internasjonal interesse. Ifølge Miljødirektoratet er Saltfjellet–Svartisen Norges mest variasjonsrike nasjonalpark og inneholder attraktive villmarksområder for friluftslivet. Svartisen er også Nord-Skandinavias største isbre, hvor kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. Aktiviteten med å hente ut isbiter vil ødelegge enda en mulighet til å oppholde seg i stille og urørt natur, og forringe klimaet og biomangfoldet enda mer.

Vil aldri bli bærekraftig

Det er tvilsomt om kommunen hadde rett til å gi dispensasjon til dette vedtaket i første omgang, fordi motorferdsel i utmark er forbudt. Det må foreligge «særlige grunner» til å gi dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark. Et argument er at næringen som kan gi titalls nye arbeidsplasser. Problemet er at dette er en virksomhet som aldri kan bli bærekraftig, hverken økonomisk, økologisk eller sosialt. Det kan ikke være en slik «særlig grunn».

Verden for øvrig jobber intenst med å omstille eller nedlegge miljøfiendtlig virksomhet, og skape nye bærekraftige arbeidsplasser. Det er til dette Meløy kommune burde fått hjelp av fylkeskommunen.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook.

Et naturstridig prosjekt

Kanskje kan et slikt prosjekt skape noen nye arbeidsplasser, men hva vil skje med arbeidsplassene i reiselivsnæringen? Reiselivsstrategi for Nordland 2011–2015 framhever at det primært er natur og naturopplevelser som trekker folk til Nordland. Vil folk fortsatt ha lyst til å bo i nærheten eller utøve friluftsliv i området?

La oss håpe at Meløy kommune tar til fornuft og stanser dette prosjektet.

Lasse Heimdal

Arne Nygaard, professor i markedsføring ved Markedshøyskolen, sier at forutsetningene for at dette skal lykkes er at de får med seg miljøbevegelsen. Det er svært lite sannsynlig. Blant andre har Nina Jensen i WWF uttalt at: «For meg er dette et eksempel på verdens komplette galskap». Det er en god beskrivelse. Prosjektet er et eksempel på feil bruk av ressurser, både humant og finansielt. Det er naturstridig.

Spørsmålet om hvilket problem dette produktet og bedriften skal løse for menneskeheten er i beste fall et filosofisk spørsmål. Uansett vil konklusjonen være at det ikke løser problemer, men tvert imot skaper problemer. La oss håpe at Meløy kommune tar til fornuft og stanser dette prosjektet. Norsk Friluftsliv mener denne ballen bør legges død umiddelbart.

Du kan høre debatt om prosjektet i Ytring på P2 her.