Hopp til innhold

Ny runde i retten for «Noregs svar på Great Barrier Reef»

Blomkålkorallane i Nordfjord har i fleire år skapt hovudpine langt inn i regjeringskorridorane. Denne veka startar ankesaka.

Blomkålkorallar

NORDFJORD: Etter miljøundersøkingar, behandling av fleire sektorstyresmakter, og offentleg høyring fekk tre selskap ja til å starte med lakseoppdrett ved Husevågøy. Så vart det oppdaga eit 1,5 kilometer langt rev med blomkålkorallar.

Foto: Erling Svensen

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

For nokre år sidan dykka undervassfotograf Erling Svensen ved Husevågøy ytst i Nordfjord.

Med eitt var han ansikt til ansikt med ein fjellvegg dekt av blomkålkorallar.

– Det var ei ut av kroppen-oppleving, sa han til NRK.

Han kalla det «Noreg sitt svar Great Barrier Reef».

Statsforvaltaren i Vestland handla resolutt og erklærte kort tid etter at fjellveggen var «unik og verneverdig».

Men det var eit problem.

Den same statsforvaltaren hadde tidlegare gitt løyve til eit oppdrettsanlegg i same område, og oppdrettarane hadde allereie investert 39 millionar kroner.

Kva no?

Staten trekte tilbake løyvet, og sidan har saka gått som ein bordtennisball i forvaltninga og i det juridiske systemet.

CLIMATECHANGE-CORALS/ File photo of Peter Gash, owner and manager of the Lady Elliot Island Eco Resort in the Great Barrier Reef area, snorkelling during an inspection of the reef's condition

Dette er Great Barrier Reef. Ikkje i Nordfjord, men utanfor Australia.

Foto: DAVID GRAY / Reuters

Tingretten la til grunn feil faktum og juss

Oppdrettsselskapa argumenterer for at blomkålkorallskogen ikkje blir skadelidande som følgje av aktiviteten deira, og dessutan at arten ikkje er trua.

Blomkålkorall har status som «livskraftig» i norsk raudliste for artar.

Medan staten har stått på sitt: Føre var-prinsippet gjer at korallane og oppdrettsanlegget ikkje kan eksistere side om side, og dessutan at «korallskogen på Husevågøy ikkje er ein eigna stad for å forske på tolegrensa til arten».

Ein studie frå Finnmark viser at blomkålkorallen forsvinn om han er nærare enn 300 meter frå eit anlegg.

«Vi reknar det som sannsynleg at blomkålkorall kan påverkast av utslepp frå oppdrett, men har avgrensa kunnskap om sensibiliteten til artane», skriv Havforskingsinstituttet i rapporten.

Då Miljødirektoratet sette ned foten i 2020, svarte oppdrettarane med å ta saka til retten.

Den første sverdvekslinga kom i Hordaland tingrett. Oppdrettarane tapte, og måtte betale 300.000 kroner i sakskostnader.

Utan at det dempa kamplysta. For denne veka starta ankesaka.

Vi meiner at tingretten la til grunn feil faktum og juss, og vil klargjere dette grundig under behandlinga til lagmannsretten, seier styreleiar i Troland Lakseoppdrett, Carl-Erik Arnesen, til avisa Kyst.no.

Blomkålkorall Husevågøy

– Eg håpar oppdrettarane taper. Eit så unikt habitat må ikkje bli øydelagt av fiskeoppdrett, seier Erling Svensen.

Foto: Erling Svensen

Erkjenner at det er «store kunnskapshol»

Som eit mildnande tiltak har oppdrettsselskapa foreslått å finansiere eit overvakingsprogram for å samle kunnskap om korleis korallar blir påverka av oppdrett.

I eit brev til Miljødirektoratet erkjenner Statsforvaltaren i Vestland at det er «store kunnskapshol» og «svakheiter i dokumentasjonskravet» når det gjeld påverknaden frå oppdrettsanlegg på korallar.

Før jul tok Miljødirektoratet til orde for å leggje til korallrev på lista over naturtypar som skal få ekstra omsyn.

Korallar blir den første marine arten med ein slik status.

Les også: Korallen kan få ein unik status i Noreg

Slik ser glasskorallen ut
Slik ser glasskorallen ut

Denne veka vart det også foreslått å supplere lista med sukkertareskog.

– I Noreg tek skogen opp store mengder klimagassar frå atmosfæren og bidreg til karbonlager på land. Marine naturtypar tek også opp og lagrar mykje karbon. Dei er derfor viktige for livet i havet og for regulering av klimaet på kloden, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les også: Staten vil redde fire nye naturtypar

BFH_formørkninga_tareskogen_sukkertare
BFH_formørkninga_tareskogen_sukkertare

Eg håpar oppdrettarane taper

På vegner av Miljødirektoratet publiserte Niva denne veka to rapportar om karbonlagring i marine naturtypar i Noreg.

Den eine er ei kunnskapsoppsummering om område som er viktige for karbonlagring. Den andre identifiserer kjelder som forstyrrar karbonlager i havet.

Konklusjonen er at marine naturtypar tek opp like mykje klimagassar som naturtypar på land.

Den nye kunnskapsoppsummeringa er eit ledd i arbeidet med å gjere klimaomsyn til eit sjølvstendig verneformål.

Det er sett av åtte dagar til å behandle ankesaka i Gulating lagmannsrett.

Undervassfotograf Erling Svensen, som oppdaga korallane, vil følgje med:

Eg håpar oppdrettarane taper. Eit så unikt habitat må ikkje bli øydelagt av fiskeoppdrett, seier han.

Vi kan ikkje gamble på dette.

Les også: Oppdaga 44 nye korallrev i Norge, men mange var døende: – Det er et mysterium

Korallrev og uer
Korallrev og uer