NDLA og Cerpus svarer: – Cerpus-ansatte medvirket ikke til at NDLA kjøpte av dem

– Feilene har vært gjort av NDLA, og ingen andre, sier NDLA-leder Øivind Høines. – Vi har blitt en brikke i en intern maktkamp, sier Cerpus-sjef Jim Jakobsen.

Ansatte i NDLA 2014 Bekkjarvik

NDLA I 2014: Bilde av ansatte i NDLA under den årlige samlingen «Skoleskipet», i 2014, i Bekkjarvik i Austevoll. Tommy Wessel Nordeng og Jarle Ragnar Meløy fra Cerpus er henholdsvis nummer én fra høyre på andre rad, og nummer to fra høyre på tredje rad. NDLA-leder Øivind Høines står på bakerste rad, som nummer to fra venstre.

Foto: Eric Clement

– Vi tar det svært alvorlig at revisjonen mener å ha funnet at en medarbeider ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse. Når det gjelder de andre punktene, viser den siste revisjonsrapporten at NDLA nå har orden og kontroll, sier leder i NDLA, Øivind Høines, på NRKs spørsmål om hva han tenker om Deloittes konklusjon om at arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser ble brutt.

– NRK har gjort en gjennomgang som viser at så lenge NDLA har eksistert, har 79 prosent av Cerpus’ totale inntekter kommet fra NDLA. Og at av alt NDLA har handlet i markedet, har 45 prosent blitt kjøpt av Cerpus. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– I denne saken har vi fulgt lover og regler. Denne leverandøren har vunnet offentlig utlyste konkurranser, og levert på de tjenestene de har fått tildelt kontrakter på. Per i dag har NDLA flere leverandører, og markedet er et annet, men i oppstartsfasen var det færre leverandører som våget å satse på NDLA.

– Naturlig og riktig at Meløy og Nordeng deltok

– Hvilke tanker gjør du deg om at det har skjedd mens Meløy og Nordeng, Cerpus’ største eiere, og flere andre fra Cerpus, har hatt sentrale roller i NDLA?

– NDLA er et virtuelt selskap, med innleide medarbeidere fra offentlig og privat sektor. Denne leverandøren sin rolle, og kontraktene, har vært kjent for eierne gjennom hele perioden. Cerpus var i starten et lite selskap som ble større. At de deltok med ansatte som også hadde aksjer i eget selskap, var naturlig og riktig. Det revisor har sett på er inhabilitet. Der har de gjort en grundig jobb, og funnet ett brudd i tilknytning til en konferanseavgift på 35.000 kroner, utover dette er det ikke funnet noen inhabilitet.

Høines understreker at Meløy ikke var med på selve avgjørelsen.

– Avgjørelser ble tatt i et eget lukket møte. I beslutningsmøtet er det kun jeg og fylkeskommunalt ansatte som sitter. Leverandører er aldri med i disse. Dette fremholdes også i revisjonsrapportene.

– Revisjonen konkluderer med at Cerpus «har vært involvert i sentrale fora for å prioritere behovsmeldinger knyttet til ulike former for utviklings- og endringsarbeid»?

– Dette er teknikere som har spisskompetanse på de løsningene som er utviklet, og det er nødvendig at vi involverer leverandøren som skal gjøre jobben når det er noe som skal gjøres. Revisor har ikke funnet at Cerpus har hatt noen ulovlig påvirkning på beslutningene.

Øivind Høines

NDLA-leder Øivind Høines

Foto: Sølve Rydland

– Medvirket ikke til kjøp fra Cerpus

– I hvor stor grad medvirket Cerpus-ansatte gjennom rollene sine i NDLA til at tjenester ble kjøpt fra Cerpus?

– Ingen. Slike beslutninger tas av NDLA alene, og revisjonene viser heller ingen brudd eller påvirkning utover den omtalte konferanseavgiften.

– Har Cerpus-ansatte prøvd å trenere ansatte i NDLAs planer om å inngå avtaler med andre selskaper?

– Nei, og dette avkreftes også igjennom at revisjonen ikke har funnet slike tilfeller.

– Satte du Cerpus til å skrive policy-dokumenter for NDLA?

– Cerpus har i tidligere kontraktsperioder levert policy for NDLAs layout og publisering. Dette har de gjort igjennom avrop i kontrakter de har med NDLA. Konsulentene har ikke sittet i enerom og gjort dette, men jobbet i arbeidsfellesskap med NDLAs pedagogisk personale.

– Hvem eier teknologien Cerpus har utviklet for NDLA?

– Slikt eierskap reguleres av åndsverkloven, slik at de ideelle rettighetene tilhører personene som har skrevet koden, og ikke noe selskap. NDLA bestiller kode på åpen lisens, slik at bruksretten til koden overføres til alle. Den koden NDLA har betalt for, er i dag i bruk på mange tusen nettsteder over hele verden.

– Aldri færre private enn i år

– Hvor mange Cerpus-ansatte var med på NDLAs jubileumstur til Færøyene i september?

– Medarbeidere i NDLA kommer fra hele landet og vi har en fellessamling hvert år. Siden NDLA har tiårsjubileum, bestemte styret at vi skulle ta i litt ekstra. Dette var vår første fellestur til utlandet, og vi har aldri vært færre fra privat sektor enn i år. Vi var 50 stykker. Fire kom fra Cerpus, og én fra NTB, og én fra Norgesfilm.

– Hvem betalte reise og opphold for de eksterne?

– Samlingen hadde et faglig opplegg og formål. Det er regulert i kontraktene at leverandører skal sende faktura på møter NDLA mener de skal stille på. Det gjorde de i dette tilfellet. Siden vi visste at denne saken hadde oppmerksomhet i media, tok vi en ekstra grundig vurdering. Leverandørene fikk på denne samlingen kun mulighet for å fakturere for én arbeidsdag, eller den tiden som konkret var knyttet til arbeid som konsulenten utførte på oppdrag. Deler av kostnaden tok altså leverandøren selv.

– Det tegnes et bilde av at andre eksterne leverandører ble truet med dagmulkter når noe var feil, mens Cerpus i slike tilfeller fikk mer penger til å utvikle produktet. Hva tenker du om den fremstillingen?

– Dette er en anklage som revisor ikke har funnet noe belegg for, og det er avklarende.

– Cerpus fortjener en oppreisning

– Hvorfor tror du det fremmes slike påstander?

– Jeg har ikke lyst til å spekulere i motiver. Jeg er opptatt av å få frem fakta og svare åpent på konkrete spørsmål. Jeg regner med at alle har behov for en mest mulig ryddig behandling, og synes det blir galt hvis jeg skal spekulere i andres motiver, i alle fall i media.

Høines legger avslutningsvis til at NDLA ser svært alvorlig på den ulovlige gjengjeldelsen mot en av deres tidligere ansatte, og vil påpeke at det er NDLA, og ikke Cerpus, som har brutt loven.

– Jeg mener at Cerpus som leverandør nå fortjener en oppreisning. Det har fra enkelte vært fremsatt svært grove beskyldninger, og det har fra revisors side vært gjennomført en grundig prosess. Den siste revisjonsrapporten klargjør situasjonen, og en finner ingen alvorlige brudd fra leverandørenes side. De feilene som er omtalt i den første revisjonsrapporten har vært gjort av NDLA, og ingen andre, sier Høines.

Cerpus: – Vi er blitt en brikke i en intern maktkamp

NRK har vært i kontakt med Jarle Ragnar Meløy. Han og medeier i Cerpus, Tommy Wessel Nordeng, ønsker ikke å uttale seg i saken, og henviser til daglig leder i Cerpus, Jim Jakobsen.

Jakobsen har ønsket å besvare NRKs spørsmål på e-post. Cerpus-sjefen deler innledningsvis sine generelle betraktninger rundt varslingssakene Deloitte har undersøkt i to rapporter.

– Siden 2013 har vi opplevd å bli en brikke i en intern maktkamp og skittentøyvask mellom ulike fylkeskommuner og fylkeskommunalt ansatte, der varslere har fremmet en rekke beskyldninger mot Cerpus, uten at vi har fått anledning til å imøtekomme kritikken. En del har vi fått kjennskap til gjennom medieoppslag og åpne brev til ulike fylkeskommuner, der noen av påstandene har vært grovt injurierende.

– Å få gjentatte udokumenterte beskyldninger fremsatt gjennom media i fanget er svært skadelig for oss som et lite konsulentselskap, og noe vi ikke kan leve med over tid. Vi konstaterer at beskyldningene fra varslerne som har vært framsatt siden 2013 har vært med på å utløse to store og grundige forvaltningsrevisjoner av NDLA, med særlig fokus på forholdet til oss som den største leverandøren, skriver Jakobsen.

Jim Jakobsen

Cerpus-sjef Jim Jakobsen

Foto: Cerpus

– Vi har levert det beste tilbudet

– Forvaltningsrevisjonen og kontrollutvalget i Hordaland har etter to års arbeid valgt å «friskmelde» NDLA. I forhold til våre svar på dine spørsmål under, er det for oss viktig å påpeke: Cerpus var aldri part i forvaltningsrevisjonen, og fikk dermed aldri anledning til å gi kommentarer eller tilsvar i forhold til de funn og konklusjoner som er gjort der.

– Vi har vært med å utvikle NDLA siden oppstarten i 2006, og alle tjenester levert av Cerpus har vært ute på offentlige anbud, der vi har levert det beste tilbudet. Utlysningene av rammeavtalene vi har vunnet og kontaktene vi har inngått med NDLA har vært gjennomført etter lov om offentlig anskaffelse, og utført av profesjonelle innkjøpstjenester i Hordaland fylkeskommune. Cerpus har deretter alltid forholdt oss til våre kontraktsforpliktelser og bestillinger fra NDLA.

– Vi er uenig i påstanden om at NDLA har handlet tjenester fra oss utenfor kontrakt. Vår tolkning støttes av jurister i bransjeorganisasjonen Virke, som har rådgitt oss etter at dette kom opp. Vi har på vår side alle formaliteter i orden og har opptrådt i henhold til god forretningsskikk.

– Spesiell kompetanse har gitt oss kontrakter

– NRK har gjort en gjennomgang av regnskapene til NDLA og Cerpus, som viser at så lenge NDLA har eksistert, har 79 prosent av Cerpus’ totale driftsinntekter kommet fra NDLA. Og at av alt NDLA har handlet i markedet, har 45 prosent blitt kjøpt hos Cerpus. Hvilke tanker gjør Cerpus seg om de tallene?

– Cerpus har vært i front både nasjonalt og internasjonalt med å utvikle teknologi og innhold for åpne digitale læremidler. Denne spesielle kompetansen har gjort at vi over flere år vunnet store offentlige anbudskonkurranser og gjennomført en rekke vellykkede innovasjonsprosjekter for NDLA. Over en tiårsperiode har vi vunnet kontrakter hos NDLA for ca. 150 millioner, og gjennom dette skapt mer enn 30 nye kompetansearbeidsplasser i Alsvåg og Bodø. Vi har sammen med mange dyktige pedagoger i alle landets fylker bygd opp Norges største fagnettsted med over 70.000 daglige besøk.

– ndla.no ble tidigere i år kåret til verdens beste nettsted for åpne og gratis digitale læringsressurser, og ja, vi har vært sentral i dette arbeidet, og er svært stolt av vårt bidrag til å fornye og digitalisere norsk skole. Det er ikke unormalt at et firma leverer en stor andel av sine tjenester til én kunde, og det er heller ikke unormalt at en kunde velger å benytte én leverandør til å dekke et stort volum av behovet for innkjøpte tjenester. Når det er sagt, er leverandøravhengighet og kundeavhengighet noe man er svært bevisst på. Derfor har Cerpus lenge hatt en strategi om å utvikle flere bein å bygge videre vekst på, skriver Jakobsen.

– Har bygget opp kompetanse NDLA har etterspurt

– Hvilke tanker gjør du deg om at dette har skjedd mens Meløy og Nordeng, Cerpus’ største eiere, og flere andre fra Cerpus, har hatt sentrale roller i NDLA?

– Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at Meløy, Nordeng og øvrige konsulenter i Cerpus har levert godt og gjort en god jobb for NDLA, som har gjort at tjenestene har blitt foretrukket av NDLA etter flere konkurranser over en tiårsperiode. Det er verken ulovlig eller unormalt at eierne i mindre selskaper er aktive konsulenter. Som daglig leder i Cerpus er jeg særdeles fornøyd med den aktive rollen eierne tar i selskapet. Den aktive rollen eierne har i selskapet er også kjent blant våre kunder. Vi har også fortløpende informert våre kunder om endringer i eierskap og investeringer i teknologi.

– Hvordan forklarer du at Cerpus har fått en så stor andel av kontraktene NDLA har tildelt, og at de også har handlet utenfor kontrakt hos dere?

– Generelt kan jeg si at Cerpus har gjort et strategisk valg med å bygge opp kompetanse på de områder NDLA har etterspurt: Åpen og fri læringsteknologi og åpne læremidler. Cerpus var en pådriver på dette området lenge før NDLA ble opprettet, og vi opplevde at NDLA etterspurte kompetanse og løsninger der vi var godt plassert i markedet, svarer Cerpus-lederen.

– Cerpus har lidd store økonomiske tap

– En annen grunn er at store deler av markedet, våre konkurrenter, har valgt å avstå fra å tilby sine tjenester til NDLA. Dette på grunn av NDLA sine krav til åpne og frie løsninger, noe som satte de etablerte markedsmodellene på store prøvelser. Særlig forlagsbransjen har i stedet valgt å bruke energi på å forfølge NDLA innenfor EU‐domstolen. Vi opplevde derfor at mange av våre konkurrenter valgte å boikotte NDLA, slik at konkurransene ikke ble så harde som de kunne ha vært. I alle fall opplevde vi at store deler av markedet skjøv Cerpus ut i kulden på grunn av våre leveranser til NDLA.

– Vi er uenig i påstanden om at NDLA har handlet tjenester fra oss utenfor kontrakt. Det kommer klart frem i vårt tilbud og inngått kontrakt med NDLA at inkrementell utvikling ikke inngår i fastpristilbudet. Vår tolkning støttes av bransjeorganisasjonen Virke, som har rådgitt oss etter at dette kom opp. Cerpus har lidd store økonomiske tap da NDLA valgte å bryte kontrakten midt i en avropsperiode.

– Hvor lenge har Cerpus arrangert Finvågkonferansen?

– Finvågkonferansen ble arrangert for første gang i 2004 og for siste gang i 2008. Konferansen var et forsøk på samle meningsbærere og «stakeholders» innenfor området læringsteknologi. Departementer, direktorat, mediebransjen, forlagsbransjen, skoleeiere, akademikere og leverandørindustrien deltok for selvkost.

– Beklager at Cerpus og NDLA har blitt skadelidende

– Hvilke roller hadde Cerpus‐ansatte i forkant av opprettelsen av NDLA?

– Nordeng og Meløy var innleide konsulenter for Nordland fylkeskommune i forkant av opprettelsen av NDLA. Her bidro de med å rådgi i forhold til å ivareta Nordland fylkeskommune i forbindelse med utlysningen av 50 millioner kroner til fylkeskommunene fra Kunnskapsdepartementet.

– Hva tenker du om at forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser ifølge Deloitte er brutt i forbindelse med NDLAs kontrakter med dere?

– Når det gjelder påstanden om anskaffelse utenfor avtale henvises det til svaret på spørsmålet om andelen av NDLA-kontrakter Cerpus har fått, og at NDLA skal ha handlet utenfor kontrakter. Når det gjelder påstanden om brudd på forvaltningsloven, tolker jeg det slik at saken dreier seg om at vi har rådgitt NDLA om å dekke en konferanseavgift på 36.000 kroner, der revisor mente at vi kunne ha påvirket beslutningsprosessen, skriver Jakobsen.

– Våre konsulenter deltok på konferansen som en del av våre kontraktsforpliktelser. NDLA betalte konferanseavgiften, men vi fakturerte ikke for medgåtte timer. Dette var en minnelig overenskomst med kunden som vi kunne redegjort for dersom vi hadde vært part i revisjonen. I ettertid ser vi at dette kunne vært gjort på en annen måte, og vi beklager at både NDLA og Cerpus har blitt skadelidende på grunn av dette.

– En rådgiver vil alltid kunne påvirke kunden

– I hvor stor grad medvirket Cerpus‐ansatte gjennom rollene sine i NDLA til at tjenester ble kjøpt fra Cerpus?

– I de kontraktene vi har vunnet har det alltid vært kjøp i 2+1+1 år. Det vil si at begge parter har hatt mulighet til å avslutte samarbeidet dersom man har vært misfornøyd. Når man alltid har fullført kontraktene, og gjentatte ganger har inngått nye kontrakter, sier det seg selv at begge parter har vært fornøyde med hverandre. Det er derfor en naturlig tolkning at de tjenestene som de Cerpus‐ansatte har levert, i de rollene NDLA har etterspurt, i stor grad har medvirket til kjøp av nye tjenester, svarer Jakobsen.

– En rådgiver blir betalt for å gi råd, og vil alltid kunne påvirke kunden. Jeg vil også si at salg, bestillinger og kontrakter er en del av dynamikken i et kunde‐leverandørforhold. Dette har vi i Cerpus hatt stor bevissthet om, og vi har opplevd NDLA som kompetent og profesjonell i så henseende.

– Våre konsulenters habilitet har i tre omganger blitt vurdert av eksterne og objektive undersøkelser og rapporter. Først i 2014, da konflikten mellom fylkeskommunalt ansatte i ulike fylker i NDLA blusset opp. Så i to meget omfattende forvaltningsrevisjoner utført av det anerkjente revisjonsselskapet Deloitte AS. Alle konkluderer med at habilitet og systemene i innkjøpsprosessene er vurdert til å være tilfredsstillende.

– Ingen avvik er funnet

– Satte Meløy opp budsjetter sammen med fagredaktørene?

– Meløy har gjennom flere år som innleid produksjonsleder jobbet tett med fagredaktører og fagredaksjoner i NDLA. En konsulent kommer ofte i befatning med spørsmål som omhandler kostnader og økonomi i prosjekter, skriver Cerpus-lederen.

– Som leverandør er Cerpus svært bevisst på habilitet og integritet i våre leveranser, spesielt hva omhandler økonomi. Meløys og andre konsulenters medvirkning i dette arbeidet har vært drøftet og undersøkt i Deloittes forvaltningsrevisjoner. Ingen avvik er funnet, NDLAs styringsmodeller har vært fulgt, og at det dermed har vært tilstrekkelig avstand mellom rådgiving fra konsulentene og beslutninger gjort i NDLAs budsjettarbeid.

– Var ikke del av beslutningsprosessen

– Nordeng skal ha gått sterkt inn for satsingen på H5P. Hvor mye hadde dette å si for NDLAs valg, slik dere ser det?

– Nordeng var engasjert som rådgiver for teknologi i NDLA og ga råd om at NDLA måtte erstatte Flash med ny teknologi (H5P). Nordeng var ikke del av beslutningsprosessen for valget av H5P.

– I 2011 sto NDLA overfor et stort dilemma: Flash, en teknologi som var i stor bruk på NDLA sine nettsider, ble ikke lenger støttet av Apple, og dette medførte at innholdet var utilgjengelig på Iphone og iPad. Samtidig var neste generasjon html‐standard, HTML5, på fremmarsj. NDLA ba derfor Cerpus, innenfor kontrakt, om å gjennomføre en analyse av hvilke muligheter som fantes. Cerpus valgte å involvere en underleverandør, Amendor AS, i arbeidet. Siden premisset om åpen og fri teknologi lå til grunn for NDLA, ble konklusjonen at det ikke fantes noen alternativer på markedet.

– NDLA hadde derfor valget mellom å fortsette å produsere ved bruke av en døende teknologi eller å igangsette utvikling av ny, framtidsretta læringsteknologi. Cerpus hadde ingen eierinteresse eller øvrige interesser i Amendor, og var derfor gild i sine råd til NDLA. I ettertid har ideen om H5P vist seg å være god, og Cerpus valgte i 2013 å gå sammen med Amendor AS i etableringen av et nytt konsulentselskap, Joubel AS, som skulle fokusere på H5P. Dette ble NDLA informert om i forkant.

Meløy jobbet som prosjektleder i høst

– Hvor mange Cerpus‐ansatte jobber for NDLA i dag?

– Cerpus har i dag 30 ansatte, og rundt halvparten av våre konsulenter er involvert i større eller mindre leveranser til NDLA. Samtidig har tap i noen anbudskonkurranser gjort at vår omsetning og våre leveranser til NDLA er blitt sterkt redusert de siste årene.

– Hvilke roller har Nordeng og Meløy i NDLA i dag?

– Cerpus vant deler av Hordalands fylkeskommunes/NDLAs åpne anbudskonkurranse «Rammeavtale rådgiving og prosjektledelse» våren 2017. Meløy var en av flere konsulenter som ble tilbudt, og han ble i høst bestilt som prosjektleder i en større flytteoperasjon av innhold fra gammel til ny løsning. Nordeng har de siste år hatt fokus på utvikling av egen teknologi i Cerpus, og har siden 2013 kun sporadisk levert tjenester til NDLA.

– Formuen stammer fra overskudd fra Cerpus

– Nordeng og Meløy sitter med en samlet privat formue på 16 millioner, og eier 86 prosent av Cerpus Holding, med 24 millioner i egenkapital. Hvor kommer disse pengene fra?

– Som følge av trekant-fusjonen som ble utført i 2013, kunne eierne skyte inn egenkapital i Cerpus Holding AS. Den egenkapitalen som før den tid var opparbeidet i Cerpus AS, skriver seg fra akkumulerte overskudd fra selskapets begynnelse i 2002, hvor eierne har hatt fokus på å ta vare på selskapets midler for å bruke dette til å investere i åpen læringsteknologi.

– En enkel framstilling av fakta er at den private formuen til Nordeng og Meløy delvis består av ligningsverdien av deres aksjer i Cerpus Holding. Deres innskudd i Cerpus Holding stammer fra akkumulert overskudd i Cerpus AS fra 2002 til 2013. Både Nordeng og Meløy har siden oppstarten fokusert på vekst og på å skape nye arbeidsplasser lokalt, ved å investere overskudd i selskapet, skriver Jakobsen.

– Det kan også nevnes at selv om Cerpus Holding har en egenkapital på 24 millioner, betyr ikke dette penger på bok: Selskapet har opp gjennom årene investert i ny teknologi for læring, og mye av egenkapitalen ligger i dette, slik som det fremgår av årsregnskapene, avslutter Cerpus-sjefen.