Hopp til innhold

Køtiden inn til Bergen halvert etter økte bompriser i rushtiden

Køene på innfartsårene er kraftig kuttet og antallet biler redusert i rushtiden etter at bompengesatsene økte fra 25 til 45 kroner. Men næringstransporten kjører som før.

Køprising Fjøsangerveien

HALVERT: Køtiden i Bergen er halvert etter innføringen av køprising. – Dette motbeviser det mange har ment – nemlig at bompengesatser må dobles mange ganger for å redusere bilbruken i rushtiden, sier professor James Odeck.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Ett år og tre måneder etter at den økte bompengesatsen i rushtiden ble innført i februar 2016, er det blitt 14 prosent færre biler på innfartsårene i Bergen i rushtiden, og en trafikknedgang på 5,4 prosent i bomringen totalt sett.

Trafikken har økt med 11 prosent i halvtimene før og etter rushtidsavgiften slår inn, på hverdager klokken 6.30-9.00 og 14.30-16.30, der satsene ble redusert fra 25 til 19 kroner.

Tall fra september 2015 og september 2016 viser at den gjennomsnittlige køtiden på innfartsårene til Bergen sentrum er redusert med henholdsvis 68 og 48 prosent i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrushet, og med 58 prosent for rushet og døgnet totalt.

Disse tallene samsvarer med Vegvesenets tidligere utregninger av effekten.

Kø bomringen bergen

HALVERT KØTID: Ferske utregninger fra Vegvesenet viser at køtidene er over halvert i morgen- og ettermiddagsrushet i Bergen.

Foto: Statens vegvesen

Dobbelt så stor nedgang som antatt

– Trafikken i Bergen har blitt redusert mer enn forventet av tiltaket, og tiden folk tilbringer i kø er kraftig redusert. Man har faktisk fått nesten dobbel så stor trafikknedgang som antatt, sier Eirik Lund Presterud til vegnett.no.

Han studerer ved Norges Handelshøyskole og har beregnet effekten av rushtidsavgiften for Statens vegvesen, under veiledning av James Odeck, professor i transportøkonomi i Vegdirektoratet.

Etter de tre første månedene med køprising jublet man for oppløftende tall.

Kristian Bauge, Statens vegvesen

Kristian Bauge i Statens vegvesen region vests styrings- og strategistab

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Kristian Bauge, som har hatt ansvaret for Vegvesenets oppfølging av køprisingen i Bergen, sier til NRK at man nå, 15 måneder etter innføringen (rapporten inneholder tall t.o.m. april i år), for alvor kan slå fast effektene av køprisingen.

NRK har fått tilgang til rapporten, som først blir publisert i sin helhet i neste uke. Den viser altså at trafikken i bomringen i Bergen har gått ned med 5,4 prosent – mens trafikken i Norge som helhet har økt med 0,6 prosent.

Yrkestrafikken kjører i stor grad som før

Det er først og fremst bilister med privat Autopass-avtale, som står for rundt 60 prosent av passeringene, som har endret kjøremønster som følge av rushtidsavgiften.

Tunge kjøretøy, elbiler og bilister med firmaavtale, har i liten grad endret adferd, viser rapporten.

Etter gjennomgangen slås det fast at man fremover kan vente 0,38 prosents nedgang i trafikken for lette kjøretøy i rushtiden per prosent man øker taksten.

Elbiler bomringen bergen

UTFLATING I ELBILER: Vegvesenets ferske tall i den nye rapporten tyder på at elbilandelen i bomringen i Bergen er i ferd med å flate ut på rundt tolv prosent.

Foto: Statens vegvesen

– Kan vente det samme i Oslo

Selv om inntektene i bomringen faller, og i 2016 ble 110 millioner kroner lavere enn budsjettert, konkluderer rapporten svært positivt omkring effekten av køprisingen i Bergen:

James Odeck

James Odeck

Foto: Knut Opeide

«Analysen viser at innføringen av tidsdifferensierte bomtakster har hatt ønskede trafikale effekter med reduserte køer og reisetider, redusert trafikkvolum, videre vekst i elbilandelen og dermed reduserte lokale utslipp».

– Dette motbeviser det mange har ment – nemlig at bompengesatser må dobles mange ganger for å redusere bilbruken i rushtiden. Man kan forvente å oppnå det samme i Oslo som i Bergen når de innfører tids- og miljødifferensierte takster i oktober, sier professor James Odeck til vegnett.no.