El-biler og rushtidsavgift gir rekordstort inntektstap

Bergen bompengeselskap har hittil i år tjent 24,2 millioner kr mindre enn ventet etter at rushtidsavgiften ble innført. Enorm og uventet økning i antall elbiler er en av de viktigste årsakene.

Gravdal

FÆRRE PASSERINGER: Elbilandelen øker og totaltrafikken går ned i bomringen i Bergen

Foto: CHARLOTTE HAARVIK SANDEN

Første februar ble rushtidsavgiften innført i Bergen. I forkant av dette ble det sensommeren 2014 gjort beregninger på hvordan trafikk og inntekter ville utvikle seg.

Deler av beregningene viser seg å være svært feilslått, kommer det fram i en artikkel på veinett.no.

Derfor er tapet så stort

Den største feilen er utviklingen i antall elbiler. I 2014 antok man at økningen i antall elbiler ville flate ut. I stedet er andelen elbiler økt fire ganger – fra 2,5 prosent til 10 prosent.

I tillegg er trafikken totalt sett i løpet av døgnet redusert nesten dobbelt så mye som beregnet.

Hittil i år har bomselskapet tjent 24,2 millioner, mindre enn ventet og i løpet av året kan de tjene 75 millioner mindre enn ventet.

Dette er penger som skulle vært brukt til investeringer i mellom annet Bybanen, kollektiv- og sykkeltiltak.

– Bomintektene er 9,6 prosent mindre enn ventet etter at rushtidsavgiften ble innført. Nesten halvparten av dette skyldes den store økningen av elbiler som passerer gratis, sier Eirik Lund Presterud.

Han er student ved NHH og har sammen med professor i transportøkonomi, James Odeck, i Statens vegvesen sett på hva rushtidsavgiften har ført til så langt.

Må se på konsekvensene

– Rushtidsavgiften funger godt med tanke på å få redusert trafikk og utslipp. Sånn sett har den vært en suksess, sier Odeck.

Han forklarer at de sviktende inntektene for bomselskapet kan bli et problem dersom de fortsetter.

– Det kan føre til økonomiske problemer, men jeg ønsker ikke å svartmale, for det vi nå ser er korttids-konsekvenser.

Etter et år må konsekvensene vurderes på nytt. Dersom resultatene er for langt unna beregningene, må man vurdere å justere prisene.

– Det blir opp til de ansvarlige å vurdere dette, sier James Odeck. Men etter hans syn bør rushtidsavgiften innføres i flere byer på grunn av miljøgevinsten.

Elbilene kan miste goder

Byutviklingsbyråd i Bergen, Anna Elisa Tryti, er svært fornøyd med resultatet av noen måneder med køprising.

Det overordnede målet er jo å redusere privatbilismen med 10 % innen 2020, og få flere over til kollektivtransport, sykkel og gange, sier Tryti.

Tapet av inntekter på grunn av denne utviklingen må diskuteres både nasjonalt og regionalt i følge byråden.

– Kan det inntektstapet vi ser nå gå ut over de godene elbilistene har?

– Ingen ordning er fredet. Her må vi se på totalbildet, og vurdere etter hvert. Men vi vil ha en miljø og klimavennlig trafikk, sier Tryti.