Hopp til innhold

Slik skal de styre Bergen

Vil satse på strammere økonomistyring, miljø og inkludering. Slik blir politikken til det nye byrådet i Bergen.

Det nye byrådet i Bergen

TAR OVER SKUTA: Her er de syv nye byrådene som ble presentert utenfor rådhuset i dag, og tar over styringen av Bergen. De har staket ut kursen for de neste fire årene.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Siden 2003 har de blå styrt Bergen. Nå er det tid for endring. Det nye byrådet til Ap, KrF og Venstre tar over skuten mellom De syv fjell. .

Det nye byrådet i Bergen er enige om de politiske grunnpilarene for perioden 2015-2019, der disse tre temaene topper listen:

 • Trygg økonomistyring og tilrettelegging for verdiskaping.
 • Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by der alle har like muligheter.
 • Bergen skal være foregangskommune på miljø og klima, med ambisjon om å bli Norges grønneste storby.

LES OGSÅ: Her er det nye byrådet i Bergen
LES OGSÅ: Det nye byrådet kutter i sin egen lønn

Nytt byråd

NYE BYRÅDER: Erlend Horn (V) (t.v), Harald Schjelderup (Ap) og Dag Inge Ulstein (KrF) er tre av de syv medlemmene i Bergens ferske byråd som skal ledes av Schjelderup.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Slik blir Bergen de neste fire årene

PRIVATISERING

 • Firmaer som leverer tjenester til Bergen kommune, må trolig finne seg nye markeder. Både vikarbyråer, aktører i helsebransjen og utbyggere får merke byrådsskiftet i Bergen. «Det er ikke aktuelt for byrådet å konkurranseutsette eller privatisere flere av kommunens velferdstjenester til kommersielle aktører».
 • Den hjemmebaserte eldrehjelpen skal videreutvikles, og man vil ha økt legedekning på de kommunale sykehjemmene.
 • Bruken av vikarer skal kartlegges.
Seljedalen barnehage i Bergen

FULL DEKNING: Målet til byrådet er full dekning i løpet av fireårsperioden. Her Seljedalen barnehage i Bergen.

Foto: Susanne Sundal Clausen / NRK

BARNEHAGE

 • Mål om full dekning i løpet av fireårsperioden.
 • Bemanningen skal styrkes, det samme skal antall pedagoger og fagarbeidere.
 • Barn skal ikke miste plassen på grunn av manglende foreldrebetaling.
 • Dagens SFO omdannes til frivillig aktivitetsskole.
 • Flere lekeplasser og aktive byrom tilpasset barn og unge.
 • Opprusting av Nygårdsparken.

LES OGSÅ: No stenger parken etter 50 år som rusarena
LES OGSÅ: Politiet: – Parkstenginga har fungert godt

SKOLE

 • Byrådet vil prioritere tidlig innsats i skolen og ansette flere lærere på første og andre trinn.
 • Innfører forsøksordning med ekstra fremmedspråkundervisning fra femte klasse.
 • Alle skolebygg skal være inneklimagodkjente og ha en vaktmester og en byggforvalter.
Erna Solberg klipper snoren på nye Ulsmåg skole

NY SKOLE: Her klipper statsminister Erna Solberg snoren til nye Ulsmåg skole. Den er bygget i tre og er et lavenergibygg, en tanke som det nye byrådet vil følge opp.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

PSYKISK HELSE

 • Vil utrede fireårig pilotprosjekt som skal sikre unge under 23 år raskere psykisk helsebehandling.
 • Bostedsløse og tiggere skal få tilfredsstillende sanitærtilbud, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Personer med psykiske eller fysiske funksjonshemninger skal få tilstrekkelig avlastning.

RUSOMSORG

 • Vil innføre sprøyterom i Bergen.
 • Ønsker økt brukermedvirkning i valg av behandlingsplasser.
 • Flere boliger til sosiale formål, og boligløse ruspasienter, må bygges i samarbeid med private aktører og boligbyggelagene.
 • Utleieboliger må få tildelt husbanktilskudd.

LES OGSÅ: – Sprøyterom vil redda mange liv

Flyktningar på grensa mellom Serbia og Kroatia

700 FLYKTNINGER: Bergen kan og bør ta imot flere flyktninger, minimum 700 både i 2016 og 2017, mener byrådet.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC / Afp

FLYKTNINGER

 • Bergen kan og bør ta imot flere flyktninger, minimum 700 både i 2016 og 2017.
 • Dette må gjøres gjennom økt statlig støtte.
 • Kommunen skal selv opprette ett eller flere asylmottak i Bergen.

LES OGSÅ: Kommunen takker nei til husrom for syriske flyktninger

KULTUR

 • Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby.
 • Vektlegging på nyskaping og kvalitet gjennom forutsigbare rammevilkår til profesjonelle og frivillige kulturutøvere, festivaler og konsertarrangører.
 • Støtteordningene må være enklest mulig.
 • Kommunen skal medvirke til økt bruk av bergensområdet til filminnspillinger.
 • Bygge lokale kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane.
 • Hovedbrannstasjonen skal gjøres om til brannmuseum.
 • Middelalderkirkene skal restaureres gjennom statlige midler.
 • Den såkalte kulturskjenkingen til klokken 03.00 opphører. Utesteder med musikk får ikke lenger holde åpent en ekstra halvtime.
Robin Hoods hjerte

TEATERLIV: Robin Hoods Hjerte, her fremført på Den Nationale Scene.

Foto: Magnus Skrede / DNS

IDRETT

 • Gratisprinsippet skal være hovedregel i all idrett.
 • Avgifter og ordninger som vanskeliggjør frivillig arbeid skal unngås.
 • Forenkling av tilskudd og rapportering.
 • Nye anlegg bør være flerbrukshaller.
 • Alle bydeler skal ha et godt svømmetilbud og prisene i AdO Arena skal ikke være for høye.
 • Vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg må prioriteres.

LES OGSÅ: Fryktar idretten får svi for AdO-budsjettsprekk

Mariakirken i Bergen

VEDLIKEHOLD: Byrådet ønsker å gi gode rammebetingelser som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene i Bergen, her Mariakirken.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

TRO OG LIVSSYN

 • Ønsker å legge til rette for et livssynsåpent og mangfoldig bysamfunn der alle kan praktisere sin religion og livssyn.
 • Bygging av ny kirke i Sædalen.
 • Sikre planleggingen av nye bygg i pressområder, eksempelvis Haukås i Åsane.

VERDISKAPNING

 • Helhetlig plan for byutvikling og utbygging av samferdselsprosjekter, næringsklynger og nyetableringer.
 • Være en god vertskommune for høyere utdanning og forskning.
 • Investeringsfond for fornybar energi, også vurdere tiltak som stimulerer til grønn vekst.
 • Fortsatt søndagsstengte butikker i Bergen.

LES OGSÅ: Byrådet fekk ikkje viljen sin om sundagshandel

BOLIG

 • Mer effektiv byggesaksbehandling.
 • Boligbygging på rivningstomter, parkeringsareal, nedlagte næringsareal og godstomter.
 • Bygge høyere i sentrum.
 • Økt bruk av passivhus, plusshus, grønne tak, klimavennlig ventilasjon, solenergi.
 • Redusere klimagassutslippene med 50 prosent frem mot 2030.
Buss og bybane i Bergen

RYGGRADEN: Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet, med bane til alle bydeler i Bergen.

Foto: Atle Markeng / NRK

TRANSPORT

 • Fotgjengere, syklister, buss og bane skal ha prioritert fremfor privatbil.
 • Gangveier og stier skal sikres i nye reguleringsplaner.
 • Kollektivfelt langs de store innfartsårene.
 • Sykkelvennlig brostein og sykkeltunneler til Fyllingsdalen og Åsane.
 • Restriktive tiltak skal begrense biltrafikken, og målet er 10 prosent reduksjon innen 2020.
 • Mer miljøvennlig bilpark, elbiler, hydrogenbiler og andre nullutslippsbiler.
 • Miljødifferensierte bompenger skal vurderes.
 • Elektrifisering av havnen.
 • Bortvisning av forurensende skip på dager med helsefarlig luft.
 • Økt bruk av tog mellom Bergen og Oslo, der man jobber for kortere reisetid.
 • Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet, med bane til alle bydeler.

LES OGSÅ: Her er den nye Bybanen
LES OGSÅ: Vil ha helt slutt på diesel innen fem år

ØKONOMISTYRING

 • Satsen på eiendomsskatten skal ikke økes i fireårsperioden.
 • Det er uaktuelt å budsjettere med underskudd, eller ta opp større lån enn nødvendige investeringer tilsier.
 • Jobbe for å sikre at staten forbedrer vilkårene for kommuneøkonomien.
 • Sykefraværet i kommunen skal reduseres gjennom tiltak for økt trivsel.
 • Flere lærlingplasser i kommunal regi.
 • LES OGSÅ: Slik skal de rødgrønne styre Oslo