Hopp til innhold

Bybanen i tunnel vil bli nesten tre ganger dyrere enn trasé langs Bryggen

Bybane langs Bryggen er billigere, raskere på plass og mer tilgjengelig for folk enn tunnelalternativet, viser ny gjennomgang. Kulturminner står i fare ved begge løsninger.

Bybanen langs bryggen

LANGS BRYGGEN: Slik kan det se ut med bybane langs Bryggen i Bergen. Konsulenten Michael Kloos mener at man kan bøte på konsekvensene for verdensarven ved å bytte høyspentledning med batteridrift på strekningen.

Illustrasjon: Michael Kloos planning and heritage consultancy

I årevis har politikerne i Bergen kranglet høylytt om hvor Bybanen skal bygges til Åsane.

Stridens kjerne står på Bryggen midt i byen.

I 2014 vedtok bystyret at Bybanen skulle gå i tunnel, men valget i 2015 snudde vinden. I 2016 bestemte det nye bystyret at banen skulle gå foran de ikoniske middelalderhusene på Bryggen, men valget i 2019 ga nok en gang et nytt politisk flertall.

Dermed ble det en ny omkamp om hvor skinnene skulle legges.

Byrådet ville planlegge for både tunnel og trasé forbi Bryggen, og etter halvannet år med utredning kunne plan- og bygningsetaten og Norconsult i dag presentere argumenter for og mot de to ulike alternativene:

 • Tunnelløsningen vil koste 3,4 milliarder kroner å bygge, mens alternativet langs Bryggen – dagløsningen – vil koste 1,2 milliarder kroner.
 • I tillegg vil tunnelalternativet kreve mellom 70 og 100 millioner kroner i årlige driftskostnader. For Bryggen-alternativet er prisen 10 millioner kroner i året.
 • Byggingen av tunnelen vil medføre utslipp av 13830 tonn CO₂-ekvivalenter. For Bryggen-alternativet er utslippet 5950 tonn CO₂-ekvivalenter. Forskjellen tilsvarer utslipp tilsvarende et års kjøring med cirka 4500 bensinbiler.
 • Det vil være over tre ganger så mye steinmasser man må kvitte seg med dersom man bygger tunnel.
 • Tunnelen vil ta lengre tid å planlegge og lengre tid å bygge. Totalt vil tunnelløsningen gjøre at den nye Bybanen kan åpne 3 til 4 år senere enn Bryggen-alternativet.
 • Flere bygg må rives hvis man skal bygge tunnel.
 • Bryggen-alternativet vil være tilgjengelig for flere folk. Holdeplassene vil kunne betjene 22 prosent flere husstander på grunn av hvor i Bergen man plasserer de nye holdeplassene.
 • Tunnelalternativet har ett minutt raskere kjøretid gjennom sentrum. Men gangtiden fra de nye holdeplassene til store deler av sentrum vil være lengre med tunnelalternativet.
 • Begge alternativ har negative konsekvenser og utgjør risikoer for kulturminneverdier. Bryggen-alternativet går gjennom områder med svært høye kulturminneverdier, men fagfolkene sier de har løsninger for å begrense konflikt for kulturmiljø og kulturlag. Tunnelen vil komme i konflikt med verneverdige bygninger i Øvregaten og i Heggebakken. I tillegg vil det være risiko for grunnvannssenkning og setningsskader.
Skisse Bybanen

TO ALTERNATIVER: Slik ser de to ulike alternativene ut på kartet. Den stiplede linjen er tunnelalternativet.

Foto: Miljøløftet
Tunnelalternativet bybanen i bergen sentrum katedralskolen heggebakken

MÅ RIVES: Tunnelinnslaget vil komme her i Heggebakken. Bergen Katedralskole må rives for å gi plass.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Verdensarven i Bergen

Stridens kjerne er frykten for at noe skal skje med Bryggen. Tidligere har ikke tunnelalternativet sine negative konsekvenser for kulturminner vært vurdert.

Siden Bryggen er på Unescos verdensarvliste, kastet Unescos verdensarvkomite seg inn i bybanedebatten i 2019.

Internasjonale eksperter ble bedt om å vurdere hva en bybanetrasé langs Bryggen vil bety for verdensarven.

Bergen kommune har bedt den tyske professoren Michael Kloos om innspill, og i dag presenterte han en ny rapport. For første gang er både tunnelalternativet og dag-alternativet vurdert.

Rapporten viser at det utfordringer med både dag- og tunnelalternativet:

 • Dagløsningen vil medføre høy risiko for strukturelle skader på verdensarven på Bryggen i byggeperioden.
 • På grunn av høyspentlinjer og lengden på bybanevognene vil dagløsningen ha stor visuell påvirkning på Bryggen.
 • Skinnene ligger nær inngangen til Det hanseatiske museum, noe som kan skape problemer med store folkemengder som skal på museet.
 • Ny sykkelvei på Bryggen er på planene for begge alternativ. Denne kan blokkere ferdsel.
Disse husene må rives hvis Bybanen skal bygges i tunnel

RIVES: Alle disse husene må trolig rives dersom Bybanen skal bygges i tunnel. Blant andre flere hus tilknyttet Bergen katedralskole i tillegg til bygget som huser Nirvana kebab ved Mariakirken.

Foto: Johanne Gillow / Byantikvaren i Bergen

Tunnelløsningen vil ha følgende konsekvenser, mener Kloos:

 • Potensielt veldig store strukturelle påvirkninger på arkeologiske grunner ved Mariakirken.
 • Potensielt høy risiko for strukturell påvirkning på grunn av forandringer i grunnvannsnivået ved verdensarvstedet Bryggen.
 • Potensielt høy risiko for riving av vernede bygg i Øvregaten.
 • Potensielt høy risiko i byggeperioden knyttet til holdeplassinngangene i Øvregaten.

Det endelig fagnotatet om de to ulike alternativene til bybanetrasé offentliggjøres på fredag. Derfor vil verken fagpersoner eller ansvarlige politikere flagge sine synspunkt før da.

Bystyret i Bergen skal ta stilling til trasévalg 24. november. Vestland fylkeskommune, som er kulturminnemyndighet, skal ta stilling til saken 20. oktober.

I sin redegjørelse på seminaret sa Ole Vegard Skauge i seksjon for kulturarv i Vestland fylkeskommune at de så effektfulle, konfliktreduserende tiltak for dagalternativet. For tunnelalternativet finnes ikke slike tiltak per nå, sa Skauge.

Bybanen over Bryggen

VERDENSARV: Bryggen i Bergen ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste i 1979.

Illustrasjon: Michael Kloos planning and heritage consultancy

Uakseptabel risiko

Blir tunnelen bygd, vil Bybanen ha et nytt stopp i Bergen sentrum ved politistasjonen i Allehelgens gate. Derfra vil banen gå inn i fjellet i Heggebakken ved Bergen katedralskole.

Banen vil ha et stopp under bakken i området Steinkjellerbakken. Holdeplassen vil ha to utganger, en ved Mariakirken og en ved Lodin Lepps gate.

To av byggene til Katedralskolen og Heggebakken 1 må rives der tunnelen går inn i fjellet. I Øvregaten må fem forskjellige hus rives.

I presentasjonen fra Bergen kommune og Norconsult konkluderte fagfolkene med at tunnelalternativet har høyere risikonivå for skader på kulturminner enn Bryggen-alternativet.

De mener at arbeid med tre portaler inn til tunnelen vil medføre en uakseptabel risiko.