Hopp til innhold

Vil bremse 23 motorveiprosjekter over hele landet

Naturvernforbundet ber Stortinget revurdere flere planlagte veiprosjekter. Forbundet mener inntil 225 milliarder kroner kan spares.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

MIDT I DET: Leder av Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, står midt i der en ny motorvei er planlagt.

Foto: Herman Omland / NRK

Naturvernforbundet ønsker å gjøre veipolitikken grønnere. I en rapport om motorveibygging har de analysert 23 planlagte veiprosjekter.

De anslår at det vil koste samfunnet minst 285 milliarder kroner å ferdigstille prosjektene. Forbundet foreslår å vurdere dagens planer på nytt.

Målet er å minske naturødeleggelser og bruke betydelig mindre penger.

Kartet viser de aktuelle strekningene.

Kartet viser de aktuelle strekningene. For veier markert med rød farge kan anleggsarbeidet på delstrekninger starte opp ganske fort, så her må prosessen stoppes og nye utredninger gjennomføres, ifølge Naturvernforbundet. Veier markert med blå farger er i en planfase der Naturvernforbundet mener det er nødvendig å få inn nye løsninger. Svart er strekninger der Naturvernforbundet vil skrinlegge prosjekter og heller utbedre veier.

Grafikk: Naturvernforbundet

Vil ha slutt på firefelts motorvei

Naturvernforbundet vil ha en slutt på bygginga av firefelts motorvei med en bredde som tåler 110 km/t.

Blant prosjektene er det planlagt å bygge firefelts motorvei på E134 mellom Kongsberg og Notodden.

Leder av Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, tror det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

– Mange steder er det tilsvarende naturverdier. Det er ikke mulig å bygge firefelts motorvei med 110-fartsgrense i Norge, uten å ødelegge store matjord- og naturverdier.

Les også Kritikk mot billig og rask veibygging: – Vi kommer til å angre

Den nye og gamle E18 i Dørdal møtes

Vil heller oppgradere dagens veier

Blant fuglekvitter og flere hundre år gamle trær, høres biler i bakgrunnen.

Han står nå midt i der veien er tegnet opp.

– Akkurat nå er vi vel 300 meter unna eksisterende vei. Det planlagte veianlegget her vil da bli over 100 meter bredt. Det er et massivt inngrep, sier Gulowsen.

Ifølge lederen handler det om å bedre veistandarden. Hovedforslaget er å utbedre de veiene som allerede er der og rassikre farlige strekninger.

– Vårt alternativ innebærer at utbyggingskostnadene kan reduseres. Det betyr mindre bompenger, og at penger på veibudsjettet kan omdisponeres. Blant annet til mer utbedring og vedlikehold av det veinettet vi har.

Motorveiutbygging

Naturvernforbundet vil ha en slutt på all bygging av firefeltsvei i Norge. De vil også ha maksfart på 90 km/t. Bildet er fra utbygging på Sørlandet.

Foto: NRK

Delte meninger

Meningene om veiprosjektene er mange og sterke.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) er helt klar på hva han mener.

– Naturvernforbundet vil egentlig ikke at folk skal kjøre med bil. Det er bare å se seg rundt i Norge, så ser man at folk er avhengige av bilen.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant (Frp)

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Hoksrud tror det vil ha betydelige konsekvenser dersom motorveiprosjektene stoppes.

Milliardprosjektene bør, ifølge han, fullføres slik de er planlagt.

– Det handler om å bygge for fremtida. Naturvernforbundet gjør seg selv en bjørnetjeneste ved at vi kommer til å måtte bygge ut, og da kommer vi til å bruke mer areal.

Les også Nye Veier snur: Vurderer klima og miljø i alle veiprosjekter

Vil diskutere med regjeringa

Rapporten anslår at inntil 25.000 dekar kan spares dersom motorveiene nedjusteres.

Stortingsrepresentant, Lars Haltbrekken (SV), er tydelig på hva som bør gjøres.

– Skal vi klare å ta klimakrisen på alvor, ta vare på norsk natur og beskytte dyrket mark er vi nødt til å kutte den gigantiske motorveisatsinga som det er lagt opp til.

Haltbrekken sier SV ønsker å ta med seg Naturvernforbundets forslag videre til forhandlingene om revidert statsbudsjett i mai.

Han mener pengene kan brukes bedre på en annen måte.

– Vi burde istedenfor satsa på rassikring og utbedring slik at vi får trygge veier. Det å bygge motorveier til 110 kilometer i timen er galskap sånn vi ser det.

Oppfølging av klimamål

Vi er opptatt av å følge opp Stortingets vedtak om å se på mulighetene for å oppnå en mer effektiv gjennomføring av veiprosjektene som er prioritert i NTP.

Det skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en e-post til NRK.

Han forteller at han har gitt Statens vegvesen i oppdrag å vurdere endringer i veinormalene for å få en mer effektiv gjennomføring og oppfølging av klimamålene. I oppdraget inngår blant annet om det bør innføres en høyere terskel for å bygge firefelts-motorveier.

En viktig del av oppdraget vil også være å vurdere behovet for en egen standard i veinormalene som legger til rette for økt gjenbruk av eksisterende vei i større veiprosjekter.

Økt gjenbruk kan for eksempel bety at vi får bygget mer vei, som legger mindre beslag på arealer og naturmangfold, og samtidig reduserer klimautslipp i anleggsfasen og utslipp som følge av arealbruksendringer, selv om dette innebærer at vi ikke kan ha øverste tillatte hastighet på motorvei i Norge, 110 kilometer i timen, sier Nygård.

Statens vegvesen er nå i gang med oppdraget. Nye Veier har også fått et oppdrag blant annet med å vurdere konsekvenser av endrede veinormaler for sin portefølje. Fristen er satt til 15. juni.

– Har ikke råd i fylket vårt

Fylkesordføreren i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen, håper Senterpartiet tør å ta opp temaet i forhandlingene om det reviderte statsbudsjettet.

– Jeg syns de skal tørre å ta diskusjonen. Vi ser i fylket vårt at vi ikke har penger nok til å vedlikeholde de veiene vi har.

Terje Riis-Johansen.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Riis-Johansen mener det er på tide å finne ut av hva som er bra nok.

– Vi må tørre å ha en prioriteringsdiskusjon knytta til vei.

Selv om vi da får lavere fart, og smalere vei?

Ja, jeg mener at det er en helt relevant diskusjon av hensyn til arealinngrep, klima og mangel på penger til å holde i stand veier vi allerede har bygd.