Normal

Vil legge ned AMK i Namsos

Ei arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge foreslår å legge ned AMK-sentralen for Nord-Trøndelag som ligger i Namsos.

Video Foreslår å legge ned AMK-sentralen

Helse Midt-Norge vil ha en felles AMK-sentral for Trøndelag i Trondheim.

Gruppa vil isteden samle hele nødtjenesten for Trøndelag ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Foreslår å legge ned

Vil overta ambulansene

– Robuste fagmiljøer

I dag finnes det AMK-sentraler i Ålesund, Molde, Trondheim og Namsos. I Møre og Romsdal skal sentralen legges til sykehuset i Ålesund.

Helse Midt-Norge ønsker sterkere og mer robuste fagmiljøer. Derfor anbefales det også å samordne AMK-funksjonen for Trøndelag ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Helse Midt-Norges ledelse

Ledelsen i Helse Midt-Norge vil legge ned AMK-sentralen i Namsos.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Men arbeidsgruppa som har sett på dette var ikke enige. Forslaget om å gå fra fire til to AMK-sentraler vil være omstridt og berører i særlig grad ansatte ved sentralene i Molde og Namsos. Hvis styret er enig i omleggingen, vil vi ha en tett dialog med helseforetakene om hvordan dette skal skje på en betryggende måte både for befolkning og ansatte, sier direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge, Henrik A. Sandbu.

Men administrerende direktør. Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag er uenig i nedleggelsen. – Vi ønsker en AMK-sentral i hvert helseforetak, og vil opprettholde den i Namsos, sier Flaat til Trønder-Avisa .

Den samme arbeidsgruppa i Helse Midt-Norge anbefaler også å opprettholde alle ambulansestasjonene i Trøndelag.

Skjerpede krav

– Men vil vil skjerpe kravene til faglig standard og alle helseforetak innfører undervisningsambulanser etter modell fra St. Olavs Hospital. Det legges vekt på kompetanse, faglig utvikling og mulighet for rullering for personellet. Noen stasjoner oppjusteres og får tilstedevakt hele døgnet, og bruken av hjemmevakt reduseres, opplyser Sandbu.

Når det gjelder ambulansetjenesten som i dag driftes av private aktører, vil arbeidsgruppa i Helse Midt-Norge overføre driften til Helse Nord-Trøndelag i ett av områdene.

Styret i Helse Nord-Trøndelag gikk i sitt siste møte inn for å overta all ambulansetjeneste, men dette er altså ikke arbeidsgruppa i Helse Midt-Norge enig i.

– Store investeringer

– Forslaget som nå legges fram for styret er derfor begrenset til at bare ett ambulanseområde i Nord-Trøndelag skal driftes av helseforetaket fra 2013. Den øvrige delen av ambulansetjenesten som i dag drives av private, foreslås lyst ut til ny konkurranse, sier Sandbu.

Likevel konkluderer arbeidsgruppa med ambulansetjenesten i framtida vil bli en del av spesialisthelsetjenesten.

– En slik endring vil bety betydelige investeringer ut over det som allerede ligger i vedtatt langtidsbudsjett, forteller Henrik A. Sandbu.

Styret for Helse Midt-Norge tar stilling til saken i møte 4.-5. mai.