Forsvaret selger billig alkohol over hele landet

Fanny Duckert

– Jo billigere og mer lett tilgjengelig alkohol er, jo mer drikkes

Thomas Norman Hansen, hovedverneombud i forsvaret

– Det må stoppe med tre-fire øl og ikke gå over til fyll. Går det over til fyll, er det ikke en god kultur

Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene, under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt.

Tradisjonen tro

Tradisjonen tro

Hålogaland lagmannsrett: Fornærmede og tiltalte, to befal i Forsvaret, sitter på hver sin side av rettssalen. Ingen av dem har på seg den grønne uniformen.

De forteller begge om sommerkvelden som utviklet seg til en varslingssak som skulle ende i retten.

Kvelden startet i en av Forsvarets mange barer, eller befalsmesser, der alkohol selges billig.

Fornærmede forteller om det hun opplever som et høyt drikkepress.

I løpet av kvelden blir hun invitert inn i Ridderrommet, et rom kun noen få har tilgang til, men andre kan bli invitert inn i.

En illustrasjon av en drink i Forsvaret
Grafikk: Egil Ursin / NRK

Alle som kommer inn i Ridderrommet, får smake på en drink med en hemmelig oppskrift, forteller tiltalte.

De får også høre historien om drinken. Og når de har smakt, må de fortelle hva de synes. Dette er tradisjon.

Senere på kvelden drar fornærmede, tiltalte og noen andre til en annen adresse hvor hendelsen det ble varslet om, skal ha skjedd.

Det mannlige befalet er tiltalt for seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, for seksuelt krenkende atferd og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang.

Nå møtes de igjen i retten.

Ett glass øl: 60 kroner

Forsvaret har 49 skjenkebevillinger rundt om i landet.

Noen av dem tilhører Forsvarets leirer og messer, som er langt unna nærmeste by eller bygd. Andre ligger i Oslo sentrum.

Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene, under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt.

Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt.

Foto: Pål Hansen / NRK

De fleste holder åpent en til to ganger i uken, andre sjeldnere enn det, opplyser Forsvaret.

Prisene i messene er lave sammenlignet med andre barer og restauranter, viser NRKs kartlegging.

Forsvaret opplyser at prisene settes lokalt og kan variere noe, men oppgir disse prisene på spørsmål fra NRK:

  • Et glass øl: 60–70 kroner
  • Et glass vin: 60–65 kroner
  • En drink: 65–80 kroner

Et lite påslag skal dekke kostnadene ved å skjenke, sier Forsvaret.

Da NRK besøkte en av barene til Forsvaret, fant vi disse prisene:

  • En halvliter Carlsberg kostet 40 kroner
  • En halvliter 1664 Blanc kostet 70 kroner
  • Et glass vin kostet 20 kroner
Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene, under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt.

Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt.

Foto: Pål Hansen / NRK

Alkohol i mange saker

Advokat John Christian Elden har jobbet med flere saker fra Forsvaret. Han uttaler seg på et generelt grunnlag, og han omtaler det han mener er en kultur med lett tilgang på alkohol.

– Jeg har notert det som noe som går igjen veldig mange av sakene jeg har behandlet fra Forsvaret: en kultur der man har en lett tilgang til alkohol og bruker det.

Elden viser til at fritid og arbeidssituasjon i Forsvaret er koblet sammen i mye større grad enn på andre arbeidsplasser.

Han tror ikke et forbud er løsningen.

Men han mener Forsvaret må se på hvilken betydning alkoholen har på opptredenen til dem som drikker.

John Christian Elden
Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Elden er også kritisk til hvordan Forsvaret håndterer varslingssaker, og mener at det er en fordel at varslingssakene havner i den sivile domstolen.

– De lærer seg hvordan det sivile samfunnet fungerer, hvordan reglene er der, og at man ikke kan opptre på militært vis i forhold til kommandostruktur og hva som er riktig og galt i en varslingssak. Det også er viktig at rettssikkerheten til de involverte er like sterk som i det virkelige liv.

– Må stoppe med tre-fire øl

På Akershus festning har Forsvaret en egen skjenkebevilling. På festningen har hovedverneombudet i Forsvaret, Thomas Norman Hansen, kontor.

Ifølge Norman Hansen har militærpolitiet i mange år fortalt dem at det er en sammenheng mellom uønskede hendelser og alkohol.

Han mener det er på tide å diskutere alkoholkulturen i Forsvaret, og at de på enkelte punkter har et behov for å fornye seg.

– Det må stoppe med tre-fire øl og ikke gå over til fyll. Går det over til fyll, er det ikke en god kultur.

Thomas Norman Hansen

Hovedverneombudet mener det er viktig at avdelingene tar verdidebatter knyttet til alkohol.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Han sier at Forsvaret har et spesielt ansvar for det som skjer på militært område, og at det er innenfor lover og regler.

Han ønsker heller ikke at Forsvaret skal tjene penger på salg av alkohol.

At det er billig, er ikke nødvendigvis positivt.

– Mister vi baren, mister vi det gode miljøet

Messene er ikke for alle i Forsvaret kun for de ansatte, ikke de vernepliktige.

I 1993 ble det bestemt at Forsvaret skulle søke om statlig skjenkebevilling.

Kravet om skjenkebevilling i messene førte med seg sterke reaksjoner fra flere i Forsvaret. De mente at man ville miste det gode arbeidsmiljøet dersom folk handlet på polet og drakk på brakka i stedet for på messa.

30 år senere mener dagens forbundsleder i Norges Offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, også at messa er viktig for at de ansatte skal trives på jobb.

Messa er viktig for at de ansatte skal trives på jobb og at vi skal klare å ha et forsvar, sier forbundslederen, som også er politiker i Arbeiderpartiet.

Han understreker at han uttaler seg som forbundsleder i denne saken.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offiser og spesialist forbund

Forbundslederen beskriver alkoholkulturen i Forsvaret som normal.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Fra hans kontor midt i Oslo sentrum og til nærmeste messe med skjenkebevilling er det 550 meter.

Til neste messe, som er på Akershus festning, er det 1100 meter.

Forbundslederen beskriver alkoholkulturen i Forsvaret som normal. Åpningstidene er regulerte, og reglene for bardriften følges strengt, mener han.

– Hvis vi ser 20–30 år tilbake i tid, var det uregulert. Vi fulgte ikke noen regler, og det var ingen bestemmelser. Vi har tatt grep.

Når det gjelder hvordan de skal oppføre seg i messene, og hva som er greit og ikke greit, tror forbundslederen at Forsvaret har et forbedringspotensial.

– På samme måte som vi håndterer risiko på andre områder i Forsvaret, så må vi også kunne evne å håndtere risikoen med å ha alkohol i en sosial setting i Forsvaret.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offiser og spesialist forbund

Forbundslederen sier at han opplever at messekulturen er positiv for arbeidsmiljøet.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Han har ikke kartlagt prisene eller reagert på at der er mye billigere i messa enn andre steder.

– Nå tror jeg faktisk ikke at prisen bestemmer hvor mye du drikker. En markant økning av prisen i messene vil bety at noen må tjene penger på salget.

– At noen skal tjene penger på å selge alkohol i Forsvarets messer, nei, det synes jeg faktisk ikke er riktig.

Varslet om ukultur

Ansatte i Forsvaret er blant dem som oppgir å drikke mest i jobbsammenheng. Det viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

En bacheloroppgave fra Krigsskolen i 2015 viste at over halvparten av de spurte der hadde følt på drikkepress.

Konklusjonen i bacheloroppgaven var at deler av drikkekulturen ikke gjenspeiler eller samsvarer med verdiene en offiser skal stå for.

Forsvarets egne helseundersøkelser viser at menn drikker betydelig mer enn kvinner. Tre prosent av de ansatte hadde et høyt inntak av alkohol to til tre ganger i uken, ifølge undersøkelsen.

Forsvarssjefens internrevisjon opplyser at 4 av over 200 varslingssaker handlet om alkohol eller beruselse de siste årene.

De siste to årene handlet 19 av varslingssakene om seksuell trakassering. Tre av sakene omtaler alkohol og beruselse, opplyser Forsvarssjefens internrevisjon.

Jenny Marie Kvisler Lillevold

– Den statusen og makten som en profesjon og deres utøvere besitter, og er helt avhengig av, varer bare så lenge de leverer det de har inngått en «samfunnskontrakt» om.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Jenny Marie Kvisler Lillevold er tidligere feltprest i Forsvaret.

Hun varslet om det hun opplevde som en ukultur.

I fjor da PWC-rapport, som blant annet handlet om varsling, ble offentliggjort, møtte hun Forsvaret i Helgemorgen.

Lillevold jobber ikke i Forsvaret lenger.

Hun mener soldater i Forsvaret har en profesjonsetikk og etiske forventninger å forholde seg til.

Det helt avgjørende at Forsvaret har et godt varslingssystem og gode varslingsrutiner. En profesjon kan ha mye å tape på å akseptere og eskalere en ukultur innad i egen organisasjon.

En allerede dårlig kultur blir ikke bedre av alkohol, og kan forsterkes når alkohol er i bildet. Alkohol bidrar til samhold og det sosiale i Forsvaret, men kan også bidra til negative hendelser, sier Lillevold.

– Liberal alkoholpolitikk

Alkoholpolitikken i Forsvaret er veldig liberal, sammenlignet med resten av arbeidslivet, som er blitt ganske knusktørt.

Det sier professor i psykologi og rusforsker Fanny Duckert. Hun mener det er en sammenheng mellom pris og konsum.

– Jo billigere og mer lett tilgjengelig alkohol er, jo mer drikkes. Det gjør helt sikkert at forbruket i Forsvaret er og forblir ganske høyt.

Man kan stille seg spørsmålet: Er det for høyt?

Fanny Duckert

Fanny Duckert forteller at rus og krig til alle tider har hørt samen. Rusen har blitt brukt for å styrke kampmoralen og mobilisere en viss type atferd.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

For dem som drikker, mener hun at det kan bli et stort drikkepress.

– Skal du være innafor, skal du høre til, så må du drikke, og du må drikke med oss. Og du må akseptere normene: at vi skal drikke mye og bli fulle, og kunne utagere.

– Det kan bli krevende hvis dette ikke er det du er fortrolig med i utgangspunktet.

Duckert viser til at lukkede samfunn, som for eksempel Forsvaret, bygger en egen indre kultur, der det er lite påfyll av andre virkelighetsforståelser eller kritiske røster.

Det kan føre med seg flere risikomomenter, mener forskeren:

– Terskelen blir fort for lav i forhold til for eksempel trakassering av kvinner. Det blir en tøff, en litt hard maskulinitetskultur, hvor man i liten grad ser jentene sine, hva de trenger eller passer på dem.

Fanny Duckert

– Man tenker ikke så mye over konsekvensene, så man tar oftere sjanser, tøyer grenser, sier Duckert om hva som skjer når man drikker.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Terskelen for utagerende atferd synker med alkoholbruk. Det er lettere å utagere jo mer du drikker, sier hun.

Å drikke mye øker risikoen for at en trår over grenser.

– Noe av det man kritiserer Forsvaret for, er at selv om det dukker opp enkeltsaker, så virker det som om den grunnleggende kulturen fortsatt ikke er endret godt nok, sier Duckert.

Åpner for å diskutere kulturen

Viseadmiral Elisabeth Natvig er sjef for forsvarsstaben. Hun har også kontor på Akershus festning, der det er registrert en skjenkebevilling.

Hun peker på at messene er et fritids- og velferdstilbud for dem som har behov for det.

Det kan gjerne være de som bor på militært område eller pendler, eller av andre årsaker ikke bor i sitt eget hus eller leilighet.

– Dette er våre ansatte som vi for eksempel ønsker at skal tjenestegjøre i Indre Troms, der det er et lite tilbud på sivil side, og det er deres hverdag.

– Å tenke at de ikke skal ha tilgang til noe alkohol, tenker jeg er litt rart.

Viseadmiral Elisabeth Natvig

Viseadmiral Elisabeth Natvig er komfortabel med at Forsvaret ikke skal tjene penger på barene sine. – Det er ansatte som bor på disse messene, og det er fritidstilbudet de har når de tjenestegjør rundt om i landet.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Hun mener at Forsvaret har hatt den sammen tendensen som resten av samfunnet, når det gjelder å minske alkoholforbruket.

Viseadmiralen forteller at alkohol flere ganger har vært et tema i Forsvarets ledergruppe.

De har både diskutert tematikken og blitt mer bevisst på det, sier hun.

Hun kjenner ikke til om en det er en kultur med mye drikkepress i Forsvaret, men sier at de skal se på det, om det oppleves som et problem.

– Tilgjengelighet, pris og hvor vi har åpne barer er noe vi bør diskutere. Vi bør være åpne for å diskutere det i Forsvaret også.

Drikkepress

I rettssaken som gikk denne vinteren i Nord-Norge, som handlet om en sommerkveld i en av messene, fortalte flere av vitnene at de også drakk denne kvelden, selv om de ikke hadde planlagt å gjøre det.

De fortalte også om et drikkepress.

«Nå må du drikke, du sitter her på Ridderrommet, og da forventer vi at du drikker», sier et av vitnene at hun blir fortalt.

Vitnet får spørsmål om hvorfor hun drakk. «Hva skal man si, jeg vet ikke. Jeg følte sikker på presset. Ja, hvorfor ikke bare drikke litt, så slapp jeg maset.»

Det mannlige befalet ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til fengsel for seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, og seksuelt krenkende atferd.

Han ble også dømt til å betale 60.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang.

Tiltalte nekter straffskyld for forholdene han er dømt for. Saken er anket til Høyesterett.

Jenny Marie Kvisler Lillevold

– Alkohol i seg selv er ikke den eneste bidragsyter til at du blir et dårlig menneske.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Lillevold, som varslet, mener at Forsvaret må avklare egen alkoholpolitikk.

På grunn av samfunnsmandatet til de som tjenestegjør i Forsvaret, kreves det mer av holdninger, verdier og atferd, mener Lillevold.

Hun peker på at det må gjelde i både edru og beruset tilstand.

Skal Forsvaret ha allmenn verneplikt og kvinnelige ansatte, må det også skapes en kultur for å ta imot oss.

Tips oss!

Hei! Har du tips til oss? Noe du ønsker å fortelle oss? Send oss gjerne en e-post eller en tekstmelding. 

Rebekka: 

E-post: rebekka.ellingsen@nrk.no / Telefonnummer/Signal: 94 88 79 99

Dan Henrik: 

E-post: dan.henrik.klausen@nrk.no / Telefonnummer/Signal: 91 12 80 67

Pål: 

E-post: pal.hansen@nrk.no / Telefonnummer/Signal: 95 88 88 62

Hvorfor har Forsvaret så mange barer? Hør podkast-episoden her: