Hopp til innhold

Vil vite mer før Nussir avgjøres

Miljøverndepartementet ber om nye faglige råd før de avgjør om det blir gruvedrift i Kvalsund.

Gamle Folldal verk

Gruveplanene i Kvalsund lar vente på seg. Nå ber Miljøverndepartementet om nye faglige vurderinger.

Foto: Bente Bjercke

Sametingets og reindriftas innsigelser mot gruveplanene til Nussir i Kvalsund kommune har i lengre tid ligget til avgjørelse hos Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet ber nå Miljødirektoratet (sammenslåing av tidligere Klif og Direktoratet for naturforvaltning) om nye faglige vurderinger av de planlagte utslippene i Repparfjorden før departementet tar endelig stilling i saken.

Det kommer fram i et brev til Miljødirektoraret den 7. juli i år.

Skepsis fra Fiskeri- og kystdepartementet

Det er spesielt Fiskeri- og kystdepartementets skepsis til gruveutslippene som Miljøverndepartementet ønsker å se nærmere på.

Dette gjelder:

  • Strømingsforhold i Repparfjord og eventuell spredning av partikler utover det arealet som er satt av til deponi.
  • Utklekking av tungmetaller fra deponiet med vekt på en ny rapport.
  • Om marint naturmangfold er godt nok utredet.

Gruveselskapet Nussir har gått imot flere av ankepunktene til Fiskeri- og kystdepartementet. Innspillene og uenighetene gjør at Miljøverndepartementet nå ber om nye faglige vurderinger.

Frist til 2. september

Mens Fiskeri- og kystdepartementet er skeptisk til å bruke Repparfjorden til sjødeponi, uttalte Nærings- og handelsdepartementet seg svært positivt om gruveplanene.

Miljødirektoratet har nå fått frist til 2. september til å svare Miljøverndepartementet, og det utelukkes ikke at det vil bli behov for ytterligere vurderinger senere.

Dermed kan det se ut til at Nussir-saken ikke vil bli avgjort før stortingsvalget i år.

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt har tidligere sagt at det må komme en avgjørelse i 2013 for å holde på interessen til investorene.