Hopp til innhold

Usikker fremtid for reindrifta

Fremtiden til reindrifta avgjøres av hvor mye areal som går tapt til utbygginger, mener høgskolelektor Mikkel Nils Sara.

Mikkel Nils Sara

Mikkel Nils Sara valgte en akademisk karriere foran reindrifta. Høgskolelektoren har imidlertid reinmerke, og eier fortsatt rein.

Foto: Robin Mortensen

– Det vil kanskje alltid være reindrift, men hvor omfattende, dét er spørsmålet, sier høgskolelektor Mikkel Nils Sara ved Samisk høgskole.

Han utpeker arealvern som den viktigste saken for reindriftas overlevelse.

– Hittil har det vært mulig med arealinngrep, men det er vanskelig å si hvordan det blir fremover. Det kommer an på graden av utbygging. Reindrifta vil ha et størst mulig miljø , for det er slik tradisjonene og kulturen opprettholdes. Det blir vanskelig med små og isolerte grupper, sier Sara.

Lange tradisjoner

Fra kunnskapsbygget Diehtosiida i Kautokeino sentrum skuer han mot vidda og de vinterkledde fjellene. Han kommer selv fra en reindriftsfamilie, men valgte høyere utdanning og akademia.

– Rein er en forutsetning for å klare seg i dette landskapet. Før i tiden var rein både mat, klær og transport. Det med transport har fått mindre betydning, men noen har jo fortsatt kjørerein, sier han.

Ifølge lektoren, som er ansvarlig for bachelorutdanningen i reindrift, har man skriftlige bevis fra 1740 på at reindrifta er organisert som i dag. Nomadisk, med flytting mellom innland og kyst.

– Reindrifta har ganske solide tradisjoner i Kautokeino. Den har vært her så lenge man har skriftlige kilder. Man må kanskje over på arkeologiens område for å finne opprinnelsen, men så langt vi har opplysninger om Kautokeino, så har det alltid vært reindrift her, sier Sara.

God rekruttering

Familien spiller en viktig rolle i reindrifta.

– Der deltar alle generasjoner. Det har vist seg at dette motiverer de unge til å arbeide. Det har aldri vært problemer med rekruttering. Svært mange unge vil alltid ha en eller annen tilknytning til reindrifta, selv når de tra utdanning eller begynner i andre jobber, sier han.

Å få drive med reindrift går i arv. Da får man rett til sitt eget reinmerke.

Fagspråket er samisk. På den måten er reindrifta med på å opprettholde samiske samfunn og bevare det samiske språket og kulturen.

– Språket bevarer kunnskaper og kulturen, som er innebygd i språket, forklarer lektoren.

Trygve Slagsvold Vedum.

Reindriftsminister Trygve Slagsvold Vedum mener økt salg av reinkjøtt er viktig å få til.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Reintallet må ned

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener det er det høye reintallet som er den viktigste utfordringen for reindrifta, spesielt i Vest-Finnmark. Dette for å unngå overbeite.

– En forsvarlig ressursutnytting er avgjørende for den samiske reindriftens fremtid i store deler av Finnmark, og utfordrende fordi disse problemstillingene har stått på dagsorden siden midten av 1970-tallet uten at det så langt er oppnådd tilfredsstillende resultater, sier han.

Vedum kaller seg reindriftsminister, og er opptatt av at Norge har et spesielt ansvar for reindrifta.

– Nasjonale forpliktelser etter Grunnloven, og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, pålegger staten et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at denne næringen kan opprettholdes og utvikles, sier han.

Samlet plan

Ved planer om gruvedrift eller andre inngrep i reindriftsområder, mener statsråden det er viktig med grundige konsekvensutredninger før det tas en beslutning.

– I enkelte tilfeller vil konsekvensene være så store for reindriften at tiltaket ikke kan gjennomføres, sier han.

Vedum mener det er viktig at man ser samlet på inngrep i reinbeiteområdene. Sentrale myndigheter jobber nå med planer for å få dette til.

– Dette for å skape den nødvendige forutsigbarheten for distriktet, samt muliggjøre en samlet vurdering av ulike tiltak innenfor distriktets grenser, sier Vedum.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.