Slår beredskapsalarm i Troms

Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms. De mener konsekvensene av å flytte 339-skvadronen fra Bardufoss må utredes.

Luftforsvarets 339. skvadron

Luftforsvarets 339. skvadron.

Foto: Lars Magne Hovtun / Hæren/Forsvarets mediesenter

Fylkesmann Bård M. Pedersen og politimester Ole B. Sæverud har i fellesskap skrevet et brev til Justis- og beredskapsdepartementet. Kopi av brevet er blant annet sendt til flere departementer og Forsvarets hovedkvarter.

Bård Pedersen, fylkesmann

Fylkesmann Bård Magne Pedersen.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Cruisebåt-havari, fjellskred og snøskred er eksempler på hendelser og utfordringer som er krevende å håndtere, og hvor det vil være avgjørende å ha tilstrekkelige og tilgjengelige redningsressurser. Forsvarets støtte til det sivile samfunn kan være helt avgjørende. Dette er forhold som vi mener ikke er godt nok ivaretatt og vurdert i de reformer og prosesser som er igangsatt, mener Pedersen og Sæverud om diskusjonen rundt forsvaret og helikoptrene.

Mange reformer – mange konsekvenser

De påpeker at det for tiden pågår arbeid med en rekke omfattende reformer og utredninger som vil få store konsekvenser for lang tid framover, også for beredskap og samfunnssikkerhet.

Vi kan nevne samhandlingsreformen, langtidsmeldingen for forsvaret, politireformen, kommunereformen osv.

Som offentlig myndighet med overordnet ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet ser vi behov for å rette oppmerksomhet mot mulige konsekvenser av noen av de pågående endringer og reformer.

I denne sammenheng vil vi konkret peke på Forsvarets planer om å flytte 339-skvadronen og hovedbase for helikoptre ut av Troms fylke.

– Hvilke direkte og indirekte samfunnsmessige konsekvenser vil dette ha, spør fylkesmannen og politimesteren i brevet.

Ikke for sent

Ole B. Sæverud

Politimester Ole Sæverud.

Foto: Mohamed Abdulkadir Dahir / NRK

De peker på at landmaktutredningen om forsvaret skal danne grunnlag for en endelig beslutning om flytting av helikoptrene på Bardufoss.

Det er dermed fortsatt tid og muligheter til å vurdere de kort- og langsiktige konsekvenser for det sivile samfunn og for totalforsvaret.

Fylkesmannen og politimesteren i Troms mener at Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med Forsvarsdepartementet, burde gjennomføre en utredning som viser direkte- og indirekte konsekvenser for samfunnssikkerhet og beredskap og totalforsvaret i Troms, dersom 339- skvadronen flyttes ut av fylket.

Vår bekymring er også knyttet til at beslutninger som tas i den enkelte sektor ikke er vurdert i et helhetlig samfunnsperspektiv, står det i brevet fra fylkesmann Bård M. Pedersen og politimester Ole B. Sæverud.

I en e-post til NRK Troms skriver Justis- og beredskapsdepartementet at de nettopp har mottatt dette brevet. Det vil bli drøftet med Forsvarsdepartementet, og fylkesmannen og politimesteren vil få svar så snart vi har avklart et svar, står det i e-posten.