Frykter småkraftverkene skal gi store miljøskader

Konsekvensutredningen i forkant av vannkraftutbygging er mangelfull, mener daglig leder Rune Aanderaa i Sabima. Finnmark Kraft har over lengre tid sett på muligheten for å bygge ut mer vannkraft i fylket.

Småkraftverk

Finnmark Kraft har over lengre tid sett på muligheten for å bygge ut mer vannkraft i fylket.

Foto: Eva Sleire / NRK

Finnmark Kraft AS har startet arbeidet med å kartlegge ni vassdrag i fylket for mulig utbygging av småkraftanlegg.

– Kraftverkene er heller ikke så små som utbyggerne skal ha det til. Erfaringsmessig har denne type kraftverk, selv om de er ganske små, store naturinngrep med seg. Summen av mange slike inngrep blir ganske omfattende. På generell bakgrunn kan jeg si at utredningene som gjøres på småkraft er veldig mangelfulle, mener daglig leder Rune Aanderaa i Sabima, (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), som er en paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge.

Ni prosjekter

Rune Aanderaa, daglig leder i Sabima

Daglig leder Rune Aanderaa i Sabima mener summen av mange inngrep blir ganske omfattende.

Foto: NRK

Finnmark Kraft har over lengre tid sett på muligheten for å bygge ut mer vannkraft i fylket.

Selskapet som er deleid av Fefo har sett på 60 vassdrag i Finnmark, og valgt seg ut ni prosjekter som potensielle småkraftanlegg.

Kort tid

Finnmark Kraft AS har tidligere sagt at de håper å være ferdige i løpet av inneværende år. Det er altfor kort tid, mener Aanderaa.

– Biologiske utredninger som er troverdige får man ikke gjort på en høst. Man må følge området gjennom en hel hekkesesong, og et konsulentfirma skal konkurrere om anbudet. Det eneste som er tidsbesparende er å ikke å dra ut og sjekke selv. Derfor brukes ofte gamle kart, som blir brukt som grønt lys, sier han.

John Masvik

Vi har gjort en del kontorarbeid, sier John Masvik, administrerende direktør i Finnmark Kraft.

Foto: Pressebilde

Ser på økonomi og andre næringer

Foreløpig har ikke utredningsprosessen kommet så langt, sier John Masvik, administrerende direktør i Finnmark Kraft.

Han mener likevel at de er godt i gang med den nødvendige kartleggingen.

– Vi har gjort en del kontorarbeid på prosjektene. Ut ifra det ser det ut som det er interessant ut ifra økonomi og at en ikke berører andre næringer. Vi har vært i kontakt med reindriftsnæring, fylkeskommune, sameting og kommuner. Vi informere og har dialog på konsekvensene av kraftutbyggingen, sier han.

Ikke like store konsekvenser som tidligere

Kraftverk

Ifølge Masvik fører ikke dagens vannkraftutbygging til like store miljøkonsekvenser som tidligere.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Ifølge Masvik fører ikke dagens vannkraftutbygging til like store miljøkonsekvenser som tidligere.

– Det er slutt på tiden der store vannkraftutbygginger har store miljøkonsekvenser. Vi kjører såpass lite vann gjennom elven. Det blir som den tørreste dagen i elven på sommeren, sier han.

Rødlistede arter

Kravene om forsvarlig utbygging kommer fra NVE. Seksjonsleder Øystein Grundt ved NVEs seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep sier at biologiske hensyn veier tungt i behandlingen av konsesjonssøknader.

– Utredningen skal ta for seg all biologien som blir berørt av utbygging, og vurdere virkningen av det, og så ser vi om virkningene er akseptable. Når det gjelder natur, så er det spesielt arter som er på rødlistene som kan være hindring for å få konsesjon, sier han.