Hopp til innhold

Dette er statsbudsjettet for deg i Finnmark

Finansminister Siv Jensen legger nå frem regjeringens forslag til statsbudsjettet. Her er tiltakene for Finnmark

Tanabru, Tana bru

Det er foreslått 30 millioner kroner oppstart for bygging av ny bru i Tana. Dette er dagens bru på E6 over Tanaelva.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dette er utfallet for Finnmark på statsbudsjettet 2016:

Samferdsel:

 • E6: 168 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet Storsandnes – Langnesbukt. Dette er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter bygging av 4,8 kilometer ny veg hvorav 3,4 kilometer legges i tunnel. Tunnelen vil erstatte dagens veg som har dårlig vegstandard og noe randbebyggelse. En mindre del av strekningen er skredutsatt. Den nye vegen korter E6 med om lag 4 kilometer. Det er lagt opp til anleggsstart i desember 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2017.
 • Til prosjektet Halselv – Møllnes er det foreslått å bevilge 190 millioner kroner. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg, og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning. I prosjektet inngår blant annet bygging av to tunneler; Kråknestunnelen på om lag 2,4 kilometer og Storvikatunnelen på om lag 1,2 kilometer. Den nye vegen vil korte inn E6 med om lag 2 kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2016.
 • Til prosjektet Tana bu foreslås det bevilget 30 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende vegnett, inkludert gang- og sykkelveger. Brua bygges som en skråstagsbru, og vil erstatte dagens bru fra 1948 som er preget av forfall. Dagens bru er smal og har restriksjoner på maksimalt tillatt aksellast. Brua innebærer derfor en stor flaskehals for tungtransporten. Det legges opp til anleggsstart i høsten 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.
 • E105: 150 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet Elvenes – Hesseng. Prosjektet omfatter utbedring av en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Prosjektet omfatter også ei bru over Pasvikelva og en omlegging av eksisterende veg forbi Elvenes sentrum. Anleggsarbeidene startet i september 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2017.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Finnmark blir med dette 70 millioner kroner og rentekompensasjonen på 5 699 000 kroner.

Luftfart

 • Våren 2016 skal nye kontrakter for ruteflyging i Nord-Norge og Nord-Trøndelag, som skal gjelde fra 1. april 2017, lyses ut på anbud.

Fiskerihavner

 • I alt er 76,1 millioner kroner er foreslått til tiltak i til sammen sju fiskerihavner. Tre av havnene ligger i Finnmark, og deler av den foreslåtte bevilgningen skal gå til:
 • - Berlevåg fiskerihavn, Berlevåg kommune – videreføring, ferdigstilles i 2016
 • - Mehamn fiskerihavn, Gamvik kommune – oppstart i 2016
 • - Båtsfjord fiskerihavn, Båtsfjord kommune – oppstart i 2016

Farleder

 • Regjeringen har foreslått 49,3 millioner kroner til tiltak på kystområdet for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Tiltakene skal bidra til å redusere transportkostnader for næringsvirksomhet som bruker skip. Hele bevilgningen på posten vil nyttes til å bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen i Tana kommune. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 150 millioner kroner.

Universitet

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har campus også i Alta. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiT med:
 • - 5,1 millioner kroner til ni nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanningen.
 • - 1,5 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi og 10 nye studieplasser i medisin.
 • - 4,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
 • - 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

Rentefritak til skoler

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

Videreutdanning for lærere

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 213 av plassene ble tilbudt lærere i Finnmark høsten 2015.

Studentboliger

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 230 nye studentboliger i Troms og Finnmark. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

Rekrutering av psykologer

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene: Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

Helse og omsorg

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.
 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene: Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntektere på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

Arctic Race of Norway:

 • Regjeringen foreslår å støtte sykkelrittet Arctic Race of Norway med inntil 15 millioner kroner per år i 2016, 2017 og 2018, med forbehold om at den økonomiske støtten kan tildeles i tråd med regelverket i EØS-avtalen. Arctic race of Norway er et årlig internasjonalt etapperitt over fire dager/etapper på landeveissykkel i Nord-Norge. Sykkelrittet ble arrangert for tredje gang i 2015.

Etablerertilsudd

 • Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.
 • Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Finnmark kan søke på disse midlene.


Forskning og innovasjon i næringslivet

 • Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Finnmark kan søke på disse midlene.

Miljøteknologi

 • Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Finnmark kan søke på disse midlene.

Nordnorsk filmsenter

 • Til Nordnorsk Filmsenter foreslås en økning på 1,2 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen blir på 9,4 millioner kroner i 2016. Nordnorsk filmsenter dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Folkebibliotek

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

Geologisk kartlegging

 • Regjeringen foreslår å bevilge 173 millioner kroner til geologisk kartlegging, hvorav hoveddelen knytter seg til kartlegging i nordområdene, herunder områdene inntil delelinjen med Russland. Dette er en videreføring av et langsiktig arbeid for å drive god ressursforvaltning og ivareta norske nasjonale interesser.

Forsvaret

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 60 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2016. I prosjektet for nye stasjoner til Grensevakten i Sør-Varanger ferdigstilles stasjonen ved Storskog i 2016.
 • Ansvaret for stasjonsgruppe Banak blir overført fra 132 luftving på Bodø til 139 luftving på Bardufoss.

Annet

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.
 • Regjeringen foreslår videre å iverksette en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein fra 1. april 2016.
 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.
 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.
 • Regjeringen foreslår å styrke midlene til implementering av ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene. Varangerhalvøya nasjonalpark er blant nasjonalparkene det særlig satses på.
 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

Finnmark fylkeskommune

 • Finnmark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 72 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Finnmark deltar.