Setter spørsmålstegn ved brannsjefens etikk

Kontrollutvalget i Tromsø kommer med sterk kritikk av måten brannsjef Nils Ove Sollid leder Brann og Redning på. De har avdekket flere brudd på regelverket for innkjøp, og avvik når det gjelder brannsjefens bijobber.

Kontrollutvalget
Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

– Nils Ove Sollids bierverv kan være i en «sone» hvordan det kan settes spørsmålstegn ved om det er etisk forsvarlig og i samsvar med kommunens reglementer, skriver leder i kontrollutvalget Elisabeth Steen i en pressemelding.

I to år har brann- og redningssjef Nils Ove Sollid vært satt under lupen av granskerne i det interkommunale revisjonsselskapet KomRev NORD og av Kontrollkomiteen i Tromsø.

Det har resultert i fire forskjellige rapporter som handler om brannsjefens reiseregninger, hans praksis ved offentlige anskaffelser, arbeidsmiljøet hos Tromsø brann- og redning og til slutt brannsjefens private økonomi opp mot jobben som brann- og redningssjef.

I løpet av torsdag har leder Elisabeth Steen og de øvrige medlemmene i kontrollutvalget konkludert i saken.

Setter spørsmålstegn ved brannsjefens etikk

Har vist et blandet resultat

Noe av det kontrollutvalget har sett nærmere på er en medarbeiderundersøkelse i Tromsø Brann og Redning. De konkluderer med at undersøkelser har vist et blandet resultat.

– Undersøkelsen har vist at ansatte ved beredskap generelt fremstår minst tilfreds og mest kritiske til sin arbeidssituasjon og hvordan Troms Brann og Redning ledes, skriver Steen i pressemeldingen.

Det kom også fram i undersøkelsen at flertallet av de ansatte mener å ha vært vitne til at kolleger har blitt utsatt for urettferdig behandling og/eller fornærmelser ved sin arbeidsplass i løpet av de siste årene.

– Nesten halvparten av de ansatte svarer også at de selv har vært utsatt for slike ting.

– Flere brudd på regelverket

KomRev NORD har i tillegg undersøkt hvordan brann- og redningsenheten i Tromsø kommune har gjennomført et utvalg anskaffelser. Det ble undersøkt 12 anskaffelser til enheten.

– Av disse 12 ble bare tre funnet å være i samsvar med regelverket. Ved de øvrige ni ble det funnet brudd på regelverket. Når det gjelder resterende åtte av de tolv undersøkte anskaffelsene, har revisor konkludert med flere brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser, skriver Steen.

Tre anskaffelser som hver har verdi på over 500.000 kroner, bryter etter revisjonens vurdering med anskaffelsesforskriftens krav om kunngjøring i databasen for offentlig innkjøpsinformasjon.

– Kan fremstå usikkert hvilken rolle brannsjefen har

Revisor har kartlagt hvilke av enhetens ansatte som er registrert med enkeltpersonforetak ved siden av sitt arbeid i kommunen.

– Revisjonens undersøkelser viser at 14 ansatte i Tromsø Brann og Redning er registrert med enkeltpersonforetak, skriver kontrollutvalgets leder i pressemeldingen.

Når det gjelder enhetslederen ved Brann og redning, vurderer revisjonen det slik at næringsvirksomheten hans er relativt omfattende i forhold til begrensningene i kommunens arbeidsreglement, etiske retningslinjer og tillatelse fra overordnende.

– Brannsjefens mener imidlertid at hans virksomhet ligger innenfor det godkjente og retningslinjene med tanke på omfang.

Revisjonen mener at enhetslederens eksterne oppdrag kan føre til konfliktsituasjoner mellom kommunens interesser og private interesser.

– Det kan fremstå som usikkert hvilken rolle brannsjefen innehar ved enkelte oppdrag og dette er ikke egnet til å ivareta og styrke befolkningens tillit til kommunen.

Brannsjefen mener at det ikke kan være tvil om at dette er oppdrag som ligger uten brannvesenets oppgaver og at oppdragene har gitt kommunen økt kompetanse og anseelse.

– Avvik i ansettelsespraksisen

Det er foretatt en juridisk gjennomgang av ansettelsespraksis i enheten.

– Gjennomgangen har vist at de fleste tilsettingene er behandlet i tråd med gjeldende regelverk. For noen av stillingene er det imidlertid funnet avvik i forhold til at noen stillinger, til sammen seks stillinger, ikke er lyst ut ekstern og at det er for noen tilsettinger ikke har vært utarbeidet skriftlig saksfremlegg når tilsettingen ble behandlet i tilsettingsutvalget.

Iverksatt tiltak

I forhold til arbeidsmiljø er det igangsatt et «Forbedringsprogram for Tromsø Brann og Redning». Kommunaldirektøren opplyser at det også er iverksatt tiltak for å skjerpe rutinene for innkjøp til enheten.

– Kommunaldirektøren ser det som et åpenbart problem at det tillates bierverv som kan organiseres slik at kommunen er utelukket fra å føre kontroll. Formålet med en regulering av bierverv vil være knyttet til å hindre at det ikke blir utført oppgaver som utfordrer kommunens etiske retningslinjer, habilitet, interessekonflikt og konkurranseforhold til kommunen.

Det legges til at det er viktig at slik bierverv ikke går ut over den ansattes evne og kapasitet til å utføre sitt primære arbeid.

Anbefaler å endre reglementet

Utvalget har registrert at revisor og brannsjef er uenige i hvordan hans bierverv skal vurderes i forhold til arbeidsavtalen og gjeldende retningslinjer.

– Det er forutsatt at ledere og ansatte skal anvende sine ressurser på sin stilling i kommunen og inne i sine bierverv. Dersom kommunen tillater at kommunalt ansatte, og da særlig ledere, driver beslektet virksomhet «på si», vil det kunne være vanskelig for publikum å skille rollene og man kan få det som utad sett fremtrer som en rolleblanding, skriver Steen.

For å sikre disse hensyn har kontrollutvalget anbefalt kommunestyret å få foretatt en evaluering og eventuell presisering/endring av gjeldende reglementer.

Herunder bør det vurderes om de samme regler skal gjelde i ledende posisjoner, som øvrige ansatte, konkluderer kontrollutvalget.

NRK oppdaterer saken.