Hopp til innhold

Kommunal toppleder granskes – tjener millioner på si

Kontrollutvalget undersøker om Brann- og redningssjef i Nils Ove Sollid i Tromsø kommune har blandet sammen sin private og offentlige økonomi. Utvalget anser situasjonen som kritisk.

Nils Ove Sollid

Brannsjef i Tromsø, Nils Ove Sollid, granskes for flere forhold.

Foto: Petter Strøm / NRK

Dessuten undersøkes reiseregninger, offentlige innkjøp og arbeidsmiljøforholdene i Brann- og redning.

Kommuneledelsen koplet inn

Leder for Brann- og redning i Tromsø, Nils Ove Sollid granskes i forbindelse med flere saker. Den øverste politiske og administrative ledelsen i Tromsø kommune er koplet inn.

Til møtet i Kontrollutvalget 21. januar var både byrådsleder Øyvind Hilmarsen og kommunaldirektør Øystein Nermo innkalt. De ble orientert om saka og status for undersøkelsene.

Gransket i to år

I snart to år er Sollid blitt gransket av det interkommunale revisjonsselskapet KomRev NORD.

KomRev NORD utfører en helhetlig revisjon av kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper.

Det uklart hva som førte til at granskinga av enhetslederen ble igangsatt. KomRev NORD har nå avsluttet sine undersøkelser. Det har resultert i fire forskjellige rapporter om enhetslederens virksomhet.

Den siste av rapportene er nettopp oversendt til Kontrollutvalget i Tromsø kommune.

25. januar deltok den ansvarlige revisoren fra KomRev NORD på møte i Kontrollutvalget. Der orienterte hun utvalget om hva som er gjennomført.

Lagt lokk på saka

Alle opplysninger i forbindelse med granskinga er hemmelige og unntatt offentlighet.

Kontrollutvalgets behandling er ført bak lukkede dører. I protokoller fra møtene er saka omtalt på en måte som skjuler innholdet i granskinga.

Av protokollene skinner det likevel klart gjennom at Kontrollutvalget er bekymret.

I vedtak som ble gjort i møte 10. desember i 2013 sier Kontrollutvalget sitat:

« Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og anser situasjonen som kritisk.»

Rapportene som nå er overlevert Kontrollutvalget dreier seg om:

  • Reiseregninger.
  • Arbeidsmiljøet i enheten
  • Brudd på lov om offentlige anskaffelser.
  • Sammenblanding av privat- og jobbøkonomi.

– En sak mellom meg og Kontrollutvalget

Nils Ove Sollid er for tiden på vinterferie i finske Levi. Han bekrefter overfor NRK at han har fått tilgang til rapportene.

– Har du fått skikkelig anledning til å kommentere dem?

– Saken er til behandling i Kontrollutvalget. Hvordan dette foregår blir en sak mellom oss.

– Hva er din kommentar til den enkelte rapport?

– Mine kommentarer gir jeg til Kontrollutvalget. Alle saker de behandler er unntatt offentligheten. Derfor vil jeg ikke på nåværende tidspunkt kommentere innholdet, sier Nils Ove Sollid

Tause som østers

NRK har vært i kontakt med flere i det politiske toppsjiktet i Tromsø kommune. Enten har de nektet alt kjennskap til saka som er under oppseiling, eller så har de nektet å kommentere den.

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) har ferie denne uka. Han kjenner godt til saka fordi han er blitt orientert om den i møte med Kontrollutvalget.

Britt Hege Alvarstein

– Dette nekter jeg å kommentere, sier ansvarlig byråd for Brann- og redning, Britt-Hege Alvarstein

NRK har vært i kontakt med Hilmarsen. Han ber oss ringe Byråd for byutvikling, Britt-Hege Alvarstein (Frp). Det er hun som er ansvarlig Byråd for Brann- og redningsetaten.
Alvarstein nektet onsdag å møte NRK, men på telefon sier hun:

– Jeg har ingen kommentar til dette. Det som skjer i Kontrollutvalget er hemmelig og blir i så fall en sak for kommunestyret.

– Kjenner du til saka?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg sier ingenting.

Dårlig arbeidsmiljø

I 2013 ble det gjennomført en større arbeidsmiljøundersøkelse i Brann- og redningsetaten.

Mer enn 90 prosent av de ansatte svarte i undersøkelsen. Ledelsen får sterkt kritikk for flere forhold på arbeidsplassen.

Ledelsen i Tromsø kommune har satt i verk tiltak i Brann- og redningsetaten. Konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers Norge (PwC) er engasjert.
PwC skal foreslå tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.


Leder for Rådgivningsavdelinga i PwC i Tromsø, Reinholdt Bredrup, bekrefter at hans firma er i gang med arbeidet. Oppdraget skal være sluttført i 2014.
Hva dette vil koste Tromsø kommune er ikke kjent.

Nils Ove Sollid sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra de ansatte.

– PwC er engasjert for å gjennomføre «Medarbeiderskap». Dette har tidligere vært gjort i både Bydrift og i Vann og avløp i Tromsø kommune. Dette er et viktig arbeid som vil bidra til å forbedre organisasjonen. Jobben er nylig påbegynt og vil ta det meste av 2014.

Leter etter mulige lovbrudd

En annen av de fire granskingsrapportene dreier seg innkjøp som Brann- og redning har gjort den siste tida.

Lov om offentlige anskaffelser krever at det ved alle kjøp og anskaffelser over et visst beløp skal innhentes tilbud fra flere aktuelle leverandører.

Etter hva NRK har kjennskap til, er en rekke store innkjøp gransket.
KomRev NORD har undersøkt hvor vidt de har skjedd i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.

Driver firma på si

Temaet for den siste av de fire rapportene er enhetslederens private virksomhet utafor jobben.

Nils Ove Sollid er registrert i Brønnøysundregistrene med et enkeltmannsforetak. Der tar han oppdrag innenfor branntekniske spørsmål. Det er det samme som han arbeider med som brannsjef.

Oppdragene blir fakturert av hans private selskap.

Tromsø kommune har tillatt at Sollid bruker sin kompetanse også i private oppdrag.

Oddgeir Albertsen er kommunaldirektør for finans i Tromsø kommune.

Han sier at det ifølge regelverket i kommunen ikke er noe prinsipielt i veien for at de ansatte i kommunen har sine private firmaer på si.

Oddgeir Albertsen

– Det er OK at de ansatte har egne firmaer som de tjener penger på, men det finnes regler i Tromsø kommune som må følges, sier kommunaldirektør for finans, Oddgeir Albertsen.

– Kommunen har satt en grense på 7 ½ time ukentlig som de ansatte kan gjøre lønnet arbeid utafor den kommunale jobben, sier Albertsen.

– En annen forutsetning er at en virksomhet utafor jobben ikke skal gå ut over innsatsen arbeidstakeren gjør for Tromsø kommune. Dette er noe som den ansattes overordnede skal vurdere i hvert enkelt tilfelle, sier kommunaldirektør Oddgeir Albertsen.

Utnevnt til sakkyndig i retten

Sollid er i kraft av sin kompetanse innen brannspørsmål oppnevnt som sakkyndig i retten i slike saker.

– I hovedsak dreier det seg om brannsakkyndige uttalelser i mordbrannsaker som jeg bare utfører på fritiden. Antallet varierer, men i snitt bruker jeg klart mindre enn 7,5 time per uke som er den generelle «frigrensen» for kommunalt ansatte, sier Nils Ove Sollid

Jobber mye privat

Opplysninger som NRK har innhentet hos Domstolsadministrasjonen viser at Sollid de siste fem åra har fått utbetalt 1.900.711 kroner i salær. Salæret utgjør ca. kr 900,00 per time.

Utenom salær er det utbetalt 285.292 kroner for tapt arbeidsinntekt i samme periode. Til sammen utgjør summen av salær og erstatning for tapt inntekt 2.186.003 kroner.

Med 47 arbeidsuker i året og med et gjennomsnittlig beløp på kr 900,00, betyr det at Sollid bare for denne ene oppdragsgiveren har arbeidet i snitt ca. 10 timer per uke over en femårs periode.

I tillegg kommer tid og penger i forbindelse med oppdrag for andre etater og bedrifter.

Politiet reagerte

Ved flere anledninger har enhetslederen bistått politiet i deres arbeid. Polititjenestemenn ved Troms politidistrikt vi har vært i kontakt med bekrefter samarbeidet.

For ei tid tilbake oppsto det imidlertid en situasjon. Politiet ba om en rapport fra Brann- og redningsetaten, ikke fra brannsjefen som privat næringsdrivende i forbindelse med en konkret sak.

Da rapporten kom, ble den etterfulgt av en faktura på mellom 20.000 og 30.000 kroner. Regninga var sendt fra enhetslederens private firma.

Det vakte oppsikt hos politiet. Politijuristen som hadde saka henvendte seg skriftlig til Sollid og ba om en forklaring. Etter hvert valgte politiet å utbetale pengene til enhetslederens firma.

I ettertid er politiet blitt kontaktet av granskerne med spørsmål om enhetslederens engasjement for politiet.

Beklager misforståelse

Sollid sjøl mener at dette berodde på en misforståelse.

– Som brannsjef har jeg ikke anledning til å gjøre denne typen arbeid. Siden de tidligere hadde brukt meg via mitt firma som brannteknisk sakkyndig, antok jeg at det var det de ønsket også i denne saken. Jeg beklager at det oppsto en misforståelse.

Millioninntekter

Nils Ove Sollid har i en årrekke hatt inntekter på over 1 million kroner.

I 2012 var netto inntekt oppgitt til nesten 1,2 millioner kroner.

Lederne for de kommunale enhetene i Tromsø har en fast bruttolønn som varierer fra 545.000 til 1.027.000 kroner i året.

De tre som tjener mest får 1.027.000, 803.000 og 799.200 kroner i året.


Granskerne avhørte tillitsvalgte

De ansatte i Brann- og redning er i hovedsak organisert i to forskjellige fagforeninger, Fagforbundet og Delta.

NRK har kontaktet de hovedtillitsvalgte i begge foreningene, Charles Jacobsen og Erik Benjaminsen.

På spørsmål fra NRK bekrefter begge at de er involvert i saka. De forteller at de vært innkalt både til KomRev NORD og til Kontrollutvalget i Tromsø kommune.

– Hva ville KomRev NORD og Kontrollutvalget ha svar på?

– De stilte spørsmål om det meste. Konkret hvilke spørsmål vi fikk ønsker vi ikke å kommentere.

Fagforeningslederne sier at de ønsker granskingen velkommen, men ingen av de to vil gå i detaljer. De bekrefter imidlertid at møtene med KomRev NORD og Kontrollutvalget var langvarige og berørte mange forskjellige sider både ved drift av enheten og enhetslederen sjøl.

På spørsmål om hvordan de vurderer alvorligheten i saka, sier begge at de ikke ønsker å kommentere det, men henviser til Tromsø kommune som arbeidsgiver.

Holder kortene tett

– Hva med arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2013?

– Vi har som tillitsvalgte fått vite resultatet av undersøkelsen. Det fikk vi av kommunaldirektør Øystein Nemo i form av en powerpoint-presentasjon. Vi har bedt om å få resultatet tildelt skriftlig. Det får vi ikke.

Arbeidsmiljøundersøkelsen inneholdt 63 spørsmål. Det er umulig for oss å rekonstruere svarene etter hukommelsen. Derfor skulle vi gjerne hatt den skriftlig
.

– Hvor fornøyd er dere og de øvrige ansatte med ledelsen?

– Det ønsker vi ikke å kommentere, sier de to hovedtillitsvalgte.

Nærmer seg en avgjørelse

Etter to år med gransking ser det ut til at saka nå nærmer seg en avslutning. Kontrollutvalget har innkalt til et ekstraordinært møte den 20. mars for å sluttbehandle saka.

Etter hva NRK kjenner til, har kommunaldirektør Øystein Nermo oversendt alle rapportene fra KomRev NORD til Sollid. Sollid sendte den 24. februar en e-post til Kontrollutvalget der han kommenterer rapportene fra KomRev NORD.

Kommer på politikernes bord

Kontrollutvalget har gitt kommunaldirektør Øystein Nermo frist til 10. mars for å komme med en skriftlig redegjørelse som skal inneholde relevante ting i saksframstillinga.

Når Kontrollutvalget er ferdig med sin behandling av saka, blir den sendt over til de politiske myndighetene.

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret. Det betyr at saka om enhetslederen vil havne i kommunestyret. Første møte i kommunestyret er den 26. mars.

Hvis kommunestyret ikke rekker å behandle saka på det møtet og ikke innkaller til et ekstraordinært møte, kan denne saka ikke behandles før i kommunestyrets ordinære møte 30. april.

Et godt omdømme

Brann- og redningsetaten i Tromsø har alltid hatt et godt omdømme og kjent for å være dyktige og profesjonelle. Nils Ove Sollid har siden han overtok som sjef vært opptatt av å profilere etaten utad.

– Hvordan tror du at en sak som dette, uansett utfall kan påvirke omdømmet, både til Brann- og redning og til deg som person?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier Nils Ove Sollid