NRK Meny
Normal

Vil sette opp farten for E8

Høyre i Tromsø kjemper for å få framskyndet arbeidet med ny innfartsvei gjennom Ramfjord. De vil starte arbeidet på deler av strekningen, før alt er planlagt. Veisjefen er kritisk.

E8

Planarbeidet for E8 gjennom Ramfjord er i full gang. Morten Willumsen i Høyre vil sette i gang med arbeidet på deler av strekningen.

Foto: Statens vegvesen

– Traseen mellom Sørbotn og fylkesveien mot Breivikeidet er fri for innsigelser per i dag, den er frigjort fra fylkesmannen og planlagt tidligere av Statens vegvesen. Der må vi sette i gang reguleringsplanen fort for å få den bygd, sier leder for Tromsø Høyre, Morten Willumsen til NRK.

– Å komme i gang så fort som mulig vil løse de vanskeligste trafikale problemene ved at veien går i bakgårdene til folk i 60-sonen i Ramfjord, fortsetter han.

Mye gjenstår

Torbjørn Naimak

Torbjørn Naimak i Statens vegvesen mener det er umulig å begynne på deler av den nye E8-traseen før planene for hele strekningen er klare.

Foto: NRK

Men på resten av strekninga på E8 i Ramfjord, der flertallet i kommunestyret vil at veien skal bygges, er det mange innsigelser mot planene.

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og Sametinget protesterer. Disse stridssakene må løses før arbeidet kan starte.

Derfor mener regionveisjef Torbjørn Naimak det er en dårlig idé å starte bygging stykkevis og delt.

– Det er nok en umulig idé å få gjennomført. Skal vi gå i gang må vi ha en helhetlig løsning. Vi kan ikke starte på en del, og regne med at vi skal få løst resten etter hvert, sier han.

Må mekles

Østre alternativ

Slik er den østre traseen tegnet på kartet. Den opprinnelige planen var å legge veien på vestsiden av fjorden med bru over fjorden ved Laukslett (øverst på kartet).

Foto: Kart: Tromsø kommune

De første utkastene til reguleringsplan for den østre traseen på E8 er nå utarbeidet av Statens vegvesen.

– Det gjenstår imidlertid mange avklaringer og mye arbeid før en eventuell plan kan legges fram, sier prosjektsjef Stein Johansen.

– Først og fremst må innsigelsene mot østre trase avklares. Det må skje før planarbeidet kan videreføres. Denne avklaringen må gjøres gjennom mekling hos Fylkesmannen i Troms, eventuelt av Kommunaldepartementet, dersom man ikke blir enige lokalt, sier Johansen.

– Kan ikke vente

Utgangspunktet for videre planlegging vil være traseen som ble utredet i kommunedelplanen fra 2008.

Dette var imidlertid en oversiktsplan, og det må gjøres en rekke undersøkelser og utredninger før planen kan fremmes som en detaljert reguleringsplan. Disse vil blant annet omfatte:

  • Grunnforholdene må kartlegges både for å finne trygge løsninger og for å finne den mest optimale veglinja.
  • Tiltak mot snørasfare må utredes. Retningslinjene for hva som kan aksepteres av snøskredfare er blitt strengere.
  • Utforming av kryss og plassering av forbikjøringsfelt må avklares.
  • Vegtrase forbi Minken industriområde må tilpasses.
  • Forholdet til Eiscats anlegg på Ramfjordmoen må utredes. Her kan det blant annet være aktuelt å skjerme mot lysforurensning og radiostøy.
  • Hensynet til grunneiere og naboer i området må ivaretas.

Arbeidet med disse undersøkelsene og utredningene kan ta cirka 2 år – avhengig av hvor greit prosessen går.

Kostnadene til planlegginga er på 8–10 millioner kroner.

Prosjektet E8 Ramfjord ligger inne i Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2023. Når det blir oppstart av prosjektet avhenger av når reguleringsplanen er ferdig og vedtatt av kommunen og når det blir bevilget penger fra staten.


Men Morten Willumsen i Tromsø Høyre mener man ikke har tid til å vente.

– Det er antydet at vi ikke kommer i gang før 2020. Det blir for seint. Da er vi nødt til å ta det trinnvis, sier han til NRK.