Avfallsselskap har ikke klart å rydde opp plast i naturen – må betale 100 000 kroner

Fylkesmannen i Troms har igjen vært på tilsyn hos avfallsselskapet Origo for å følge opp alvorlig plastforsøpling. Det de fant gjør at selskapet må betale 100 000 kroner i bot, og risikerer ny bot hvis de ikke får ryddet plasten som ligger spredt i naturen.

Matavfallsposer utenfor Origos anlegg i Skibotn

Under oppfølgingstilsynet ble det funnet store matavfallsposer utenfor gjerdet til avfallsanlegget i Skibotn i Troms. Det ble også funnet plast fra anlegget langs elvebredden og fjæra i Skibotnutløpets naturreservat.

Foto: Fylkesmannen i Troms

– Det ligger fortsatt betydelige mengder plastforurensning rett utenfor anleggsområdet, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker, som ser alvorlig på forurensningen.

NRK har tidligere fortalt om selskapet som skal gjenvinne matavfall, men som risikerte én million kroner i bot for plastforsøpling.

Løs plast

På tilsyn tidligere i høst fant Fylkesmannen et nedlagt deponi hvor det lå slam som inneholder plast og flis. Plasten lå løs og kunne blåse ut i naturen.

Foto: Fylkesmannen

Store mengder plast utenfor anlegget

Komposteringsanlegget i Skibotn i Troms tar imot matavfall fra flere kommuner i Nord-Norge. Etter planen skal anlegget gjenvinne matavfallet til jord. Plastposene matavfallet kommer i skal sorteres for seg selv.

Men da Fylkesmannen i Troms var på befaring i februar fant de alvorlige avvik ved anlegget:

  • Komposteringsanlegget har forurenset mye i området. Blant annet ble det funnet plastforurensing opptil 1,2 kilometer unna anlegget. Avfallet lå i skogen, langs veien, på myra og langs elvebredden.
  • Anlegget driver med ulovlig deponering av kompostert slam, som inneholder plast og flis. Fylkesmannen anslår at det skal dreie seg om 1 500 kubikk med slik avfall.
  • Den ferdig komposterte jorda inneholder mye plast. Fylkesmannen vurderer det slik at det er store fare for plastforurensing ut fra anlegget når jorda selges eller gis bort, og fraktes vekk fra anlegget.

Origo fikk da pålegg om å rette opp avvikene umiddelbart. Men under et nytt tilsyn i september registrerte Fylkesmannen at lite var gjort med de tre avvikene.

Fylkesmannen vedtok da en tvangsmulkt på én million kroner, dersom de ikke fikk ryddet opp plasten innen 23. oktober. De fikk også beskjed om å levere en plan for hvordan de skal fjerne slammet på anleggsområdet som inneholder plast og flis innen den samme fristen.

Plastbiter fra Origos avfallsanlegg i Skibotn i Troms

På siste tilsyn ble det funnet plastbiter i naturen utenfor området. Origo Skibotn har klaget på vedtaket og saken er sendt til klagebehandling i Miljødirektoratet.

Foto: Fylkesmannen i Troms

Avfallsselskapet har klaget

Under det siste oppfølgingstilsynet i oktober så Fylkesmannen at virksomheten hadde iverksatt tilstrekkelige strakstiltak inne på anleggsområdet for å sikre at plast ikke havner i miljøet. Bedriften har også utarbeidet en tilfredsstillende handlingsplan.

Derfor får de ikke tvangsmulkt for disse forholdene.

Plastforurensning på myra utenfor Origo avfallsselskap i Skibotn

Det er også funnet plastforurensning på myra utenfor anlegget.

Foto: Fylkesmannen i Troms

Men oppryddingen av plastforurensningen utenfor anleggsområdet var ifølge Fylkesmannen i Troms ikke tilfredsstillende.

– Vi har vurdert at oppryddingsarbeidet utenfor gjerdet ikke var godt nok planlagt, og at Origo Skibotn AS ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på arbeidet, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

Nå må avfallsselskapet betale 100 000 kroner til Statens innkrevingssentral for dette forholdet. Origo Skibotn AS har klaget på vedtaket og saken er sendt til klagebehandling i Miljødirektoratet.

NRK har så langt ikke fått kommentar fra daglig leder i Origo Skibotn. I oktober sa Sigleif Pedersen til NRK at de tok Fylkesmannens krav på alvor, og allerede var godt i gang med å rydde opp.

Risikerer ny bot

I etterkant av tilsynene er det også funnet plast fra komposteringsanlegget langs elvebredden, og langs fjæra i Skibotnutløpets naturreservat.

Fra anlegget til funnene i strandsonen, er det 4,6 kilometer i luftlinje og 7,5 kilometer langs elva.

Fylkesmannen varsler derfor ny tvangsmulkt på 200 000 kroner for å sikre at anlegget rydder opp plastforurensningen utenfor anleggsområdet. Frist for tilbakemelding er 1. desember.

Dårlige rutiner

Bildet viser en sikt som skal ta plastet ut av matavfallet som blir håndtert der. Fylkesmannen mente under tidligere tilsyn at plastavfallet på bakken, som også ligger utenfor portene, viser at rutinene ikke er gode nok for å samle opp plasten.

Foto: Fylkesmannen