Hopp til innhold

Miljøvernministeren ber kommunene bedre luftkvaliteten

ESA kunngjorde i forrige uke at de går videre med saken mot Norge på grunn av for dårlige luftkvalitet. Miljøvernministeren mener kommunene må rydde opp. Miljøbyråden i Oslo tar ballen - men gir også staten et spark tilbake.

Svevestøv

ESA slår fast at tross tiltakene som er satt inn vil ikke forurensningsnivået i Oslo være nede på et akseptabelt nivå før tidligst i 2025. Arkivfoto.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Store deler av Norge har farlig høye nivåer av lokal luftforurensning, advarer EFTAs overvåkningsorgan ESA. Norge kan bli stilt for retten hvis tilstanden ikke bedres.

I mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet.

SVs Heikki Holmås stilte i spørretimen i dag spørsmål på vegne av SVs Olivia Corso Sailes om den dårlige luftkvaliteten i flere norske byer.

Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og bryter med grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet. Det mangler mange steder handlingsplaner for å møte problemet. ESA har bedt Norge iverksette raske tiltak mot dårlig og helsefarlig luftkvalitet i norske byer. Hvilke tiltak mener statsråden må på plass for å bedre luftkvaliteten i norske byer, og vil statsråden lage en handlingsplan for å bedre situasjonen?

Spørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til klima- og miljøministeren
Olivia Corso Salles

Olivia Corso Salles (SV) krevde svar om luftforurensning i Stortingets spørretime. Spørsmålet ble stilt av Heikki Holmås.

Foto: Stortinget/Greiner Olsen

– Kommunene har ansvaret

Norge får også avslag på søknaden om å utsette fristen for å nå grenseverdiene for No2 for alle byer utenom Bergen, som fikk unntak fram til 1.1.2015. Norge har fått to måneders frist til å besvare uttalelsen. Deretter vil ESA vurdere om de skal bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Klima- og miljøvernministeren Tine Sundtoft understreket fra Stortingets talerstol i dag at luftforurensningen er et «stort miljømessig helseproblem». Men hun mener det må være opp til kommunene å ta grep om situasjonen.

– ESA-saken illustrerer at vi fortsatt har utfordringer på dette området. I Norge er det kommunene som er ansvarlig myndighet for lokal luftkvalitet. Det innebærer at det er kommunene som har ansvaret for å utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å bedre luftkvaliteten, sier Sundtoft.

LES OGSÅ: Dette gir ingen helseeffekt

Vil ikke gripe inn med statlige handlingsplaner

Departementet har bedt Miljødirektoratet om å følge opp og bistå byene mer aktivt i arbeidet framover.

– Vi er også helt avhengig av at kommunene tar i bruk alle eksisterende virkemidler, sier Sundtoft, som ikke vil gripe inn med statlige handlingsplaner.

– Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til innskjerping av grenseverdiene for svevestøv, vi følger opp dette. Det er viktig for oss at vi samarbeider nært med kommunene om å få løst problemstillingen, og det er viktig at kommunene selv bestemmer hvilke virkemidler de vil ta i bruk. Vi har to måneder på oss til å få gitt et godt svar til ESA og vil følge dette opp sammen med kommunene, sier Sundtoft.

Rushtidsavgift og miljøfart

Guri Melby

LOVER BEDRING: Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby håper at syklistene opplever en bedring av trafikksikkerheten allerede på slutten av 2014.

Foto: Eirin Eikås / NRK

– Vi kan ikke ha det slik at astmatikere ikke kan gå ut i Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby og slår fast at byrådet vil ta ballen fra miljøvernministern.

– Det er absolutt aktuelt å innføre flere tiltak for å redusere forurensningen. Det gjelder både flere strekninger med miljøfartsgrense og rushtidsavgift. En utredning om rushtidsavgift kommer neste år, lover Melby.

Nektet dieselforbud

Byrådet har forsøkt å innføre både forbud mot kjøring av dieselbiler på de verste dagene og lavutslippssoner, der dieselkjøretøy ikke får kjøre inn. Dette ble vedtatt i bystyret allerede for to år siden og er de enkelttiltakene Melby mener ville monne mest. Blant annet i Stockholm har lavutslippssoner hjulpet bra på luftkvaliteten.

– Men regjeringen har så langt ikke gitt oss lov til dette, sier Melby og sender en utfordring tilbake til miljøvernminister Tine Sundtoft: – Regjeringen må gi oss en bedre verktøykasse for å håndtere dette problemet.

LES OGSÅ: Kan bli dyrt å kjøre lastebil

Hun mener både piggdekkavgift, miljøfartsgrenser og bedre vask og vedlikehold av veier allerede har hjulpet mye, men dette gjelder mest svevestøv.

Til sjøs

– For å få bukt med NOx-problemet, altså utslipp av nitrogenoksider spesielt fra dieselbiler, er det nettopp tiltak mot disse kjøretøyene som må til. Det gjelder særlig tungtransporten.

– Men hvor skal tungtransporten gjøre av seg hvis de ikke kan kjøre inn i byen?

– Det må selvfølgelig finnes fullgode alternativer til å kjøre alt på vei. Mer gods må over på tog eller sjø.

– Det har vel vist seg å ikke være så enkelt i praksis?

– Transport på vei er for billig. Det viser seg at om man endrer prisene, vil markedet raskt følge etter, sier Melby - uten å utdype om det forutsetter et kraftig prishopp på diesel, også for privatbiler.

Luftkvalitet som fører til helseplager

Befolkningen i fem norske storbyer må belage seg på også i framtiden å leve med en luftkvalitet som kan føre til helseplager, meldte Miljødirektoratet nylig.

De hadde da gått gjennom tiltakene for å komme under de tillatte nivåene for utslipp av nitrogenoksid (NO2) og svevestøv i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen.

LES OGSÅ: Truer Norge med rettssak

LES OGSÅ: Bryter regler for luftkvalitet

Artikkelen fortsetter under videoen

Miljøvernministeren ber kommunene bedre luftkvaliteten.

Se svaret fra klima- og miljøministeren

Pilene pekte oppover

I 2013 brøt Oslo forurensningsforskriften for første gang siden 2007.

Siden 2003 har konsentrasjonen av såkalt svevestøv langs de mest trafikkerte veiene i hovedstaden hatt en nedgang. Men i fjor pekte pilene oppover.

For snart ti år siden innførte kommunen såkalt miljøfartsgrensen som et prøveprosjekt i Oslo. Farten ble satt ned fra 80 km/t til 60 km/t på flere strekninger, og disse miljøfartsgrensene har vært mye diskutert. Senere ble fartsgrensen gjort om til 70 km/t, men det er for tidlig å si om dette kan være med på å forklare økningen av svevestøv.

Bergen hadde sitt kriseår med luftforurensing i 2010. I mars kom en reisevaneundersøkelse som viste nedgang i bilandelen i Bergen for første gang siden 60-tallet.

LES OGSÅ: Verste luftkvalitet noensinne

LES OGSÅ: Pellets kan forurense Oslo