NRK Meny
Normal

Vidar Vie trekkjer seg frå Helse Førde-leiinga

Det har den siste tida storma rundt nestsjef i Helse Førde, Vidar Vie. I dag kom meldinga om at Vie trekkjer seg frå leiinga med umiddelbar verknad.

Vidar Vie

GÅR AV: Vidar Vie har vore i hardt vêr den siste tida og har bestemt seg for å gå av som viseadministrerande direktør i Helse Førde.

Foto: NRK

– Det har vore spennande, utfordrande og gjevande, men også svært arbeidskrevjande. Dei siste par åra har difor tanken på å tre tilbake, og gå over til andre oppgåver, komme stadig oftare, seier Vie i ei pressemelding.

Forstår avgjerda

Agnes Landstad styremøte Helse Førde

FORSTÅR: Styreleiar Agnes Landstad har forståing for at Vidar Vie har vald å gå ut frå direktørstillinga og inn i ei rådgjevarstilling i administrasjonen.

Foto: Adalheidur Oldeide / NRK

Vie har blitt utsett for massivt press frå tillitsvalde og andre tilsette i Helse Førde den siste tida, både knytt til leiarstilen og til den omfattande omorganiseringa av helseføretaket. Vie har vore del av føretaksleiinga i tolv år.

Styreleiar Agnes Landstad seier ho har full forståing for Vie si avgjerd.

– Vie har vore i ei krevjande leiarstilling lenge, og det har vore særskilt krevjande i det siste med varslingssaka. Tida har vore krevjande for Helse Førde, og særskilt for han, seier ho.

– Kunne halde fram om hadde hatt lyst til å stå i det?

– Faktagjennomgangen og konklusjonane tilseier at han kunne ha halde fram.

Krevjande månader

Vie legg ikkje skjul på at varslarsaka og uroa som har vore i organisasjonen siste halvåret, også er medverkande til at han no går over til ei anna stilling i føretaket.

Børge Tvedt

TEK OVER: Børge Tvedt er inntil vidare konstituert som viseadministrerande direktør i Helse Førde.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

– Dei siste månadene har vore krevjande. Eg ønskte å stå i jobben til rapporten om varslarsaka og omorganiseringa blei fullført. No tenkjer eg det er rett tid for å gå til nye oppgåver, og eg ser fram til det, seier han i meldinga.

Vie ønskjer ikkje å kommentere avgangen utover det som står i pressemeldinga som blei sendt ut frå Helse Førde klokka 12.30 fredag.

I meldinga kjem det fram at Vidar Vie kjem til å halde fram i Helse Førde i ei stilling som spesialrådgjevar, og vil rapportere til administrerande direktør.

Tvedt overtek som nestsjef

– Vidar har over ei årrekkje gjort ein formidabel jobb i Helse Førde. Han har ein imponerande arbeidskapasitet, og sit på mykje kunnskap om organisasjonen som føretaket også vil ha nytte av i framtida. Det vil vere rikeleg med arbeidsoppgåver for han å ta fatt på, seier administrerande direktør Jon Bolstad i pressemeldinga.

Børge Tvedt blir inntil vidare konstituert som viseadministrerande direktør, og Anne Kristin Kleiven som direktør for stab og støtte. Tvedt er i dag direktør for psykisk helsevern i Helse Førde, Kleiven er utviklingsdirektør. Begge held fram i desse stillingane.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.